dr Ewa Klekot

asystent naukowy
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych

Przydatne linki

Kontakt

evakot@poczta.onet.pl
+48 22 553 16 58

Jestem adiunktem naukowym w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, magistrem archeologii i etnografii, doktorem nauk o sztuce. Interesuje mnie interdyscyplinarne podejście do badania znaczeń materialnej rzeczywistości, zwłaszcza tych jej elementów, które prowokują ludzi do podejmowania konkretnych działań, współtworzących praktyki kulturowe takie jak: chęć posiadania i kolekcjonowanie przedmiotów, oddawanie im czci, emocjonalne reagowanie na kontakt z nimi, etc. Prowadzone przeze mnie zajęcia dotyczą zagadnień antropologii sztuki oraz kulturowych uwarunkowań postrzegania obrazu; moje laboratoria poświęcone były kolejno: współczesnej sztuce dewocyjnej, biografiom rzeczy oraz zabytkom dziedzictwa narodowego. Doceniając wielkość cudzej myśli staram się też w miarę możliwości przybliżać polskim czytelnikom interesując prace badaczy zagranicznych w moich tłumaczeniach.

Obszary zainteresowań

antropologia sztuki, kulturowe uwarunkowania postrzegania obrazu; biografia rzeczy i społeczne tworzenie zabytków dziedzictwa narodowego

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Uzyskane stopnie naukowe

2002 - doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki, tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce

1990 - magister - etnologia - Uniwersytet Warszawski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, dyplom z wyróżnieniem

1988 - magister - archeologia - Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii

Publikacje

La visite du patrimoine national:  entre politique et tourisme, „Ethnologie Francaise” XL, 2010, 2, s.273-284 (ERIH, INT1).

The Seventh Life of Polish Folk Art and Craft, ETNOLOSKA TRIBINA r. 2010, str. 71-85 (ERIH, NAT).

Niepamięć getta, „Konteksty” nr 284-285 (1-2/ 2009), s. 42-44 (ERIH, NAT).

Czy  następuje ’antropologizacja’  badań nad sztuką? w: Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, str. 217-232, Biblioteka Telgte, r. 2009

O urodzie Matki Boskiej: „oswojenie” formy a waloryzacja przedstawień religijnych, „Ikonotheka”, nr 21, r. 2008, s.213-224 (ERIH, NAT).

Sąd smaku, czyli nierówni w społeczeństwie równych: głos w dyskusji o Licheniu ARCHITEKTURA Nr 7(lipiec) r. 2008, str. 40-42

Tożsamość rzeczy, "Kultura Współczesna" nr 3 r. 2008, str. 91-99.

Przeszłość miasta jako wartość: społeczne tworzenie autentyczności Warszawy i jej zabytków, w: Człowiek w mieście: symbioza, adaptacja,konflikt, Warszawa: DW Elipsa 2008, s. 128-134.

Interpretacja zabytku jako dzieło. Wawel z perspektywy współczesnych zwiedzających, [w:] Wielkie dzieła - wielkie interpretacje. Materiały LV ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warszawa. 17-18 listopada 2006. Pod red. M. Poprzęckiej, Warszawa 2007, s. 263-270.

Zaproszenie „na grilla”, czyli legenda na dzień św. Wawrzyńca w: Gadżety popkultury: społeczne życie przedmiotów, str. 279-298, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, r. 2007

Mourning John Paul II in the Streets of Warsaw, "Anthropology Today", vol.23 (2007), no 4, pp. 3-6 (ERIH, INT2).

Warszawa w oczach tubylczego przewodnika, "Op.cit", nr 37 (4/2007),s. 3-5.

Wspólne dziedzictwo jako symbol, "Kresy" nr 69-70 (1-2/2007), s.164-167.

Koty to psy, a świnia jest brudna, bo nie przeżuwa pokarmu i dwoi kopyto, "Op-cit", nr 35 (2/2007), s.37-39.

Observations of a Post-East European Member: EASA 2006, "Anthropology Today" vol.23, (2007) no 2, p.26

Rzeczywistość. Bez Clifforda Geertza, "Op-cit", nr 33 (6/2006) s.17.

Prawda jest tylko ostatnią wersją opowieści, Op-cit 1/2006.

Etnografia rozumiejąca krok po kroku, w: Horyzonty antropologii kultury, Warszawa: DiG 2005, s. 91-98.

Zabytki dziedzictwa narodowego a problem stosunku do przeszłości, "Konteksty" 3-4/2004, s.206-208.

Święte obrazki, Licheń i sąd smaku, „Konteksty” nr 1-2/2002, s.117-119.

The Sacred Heart of Jesus: Shaping the Visual Identity of Modern Catholicism in Spain, w: Identity in Transformation, Kempny M. i Jawłowska A. ed., Westport 2002.

Czy podobają się nam nasze kościoły? Ankieta „Znaku”, „Znak” nr 531 (8/99), s.77-81.

Potrójne życie chusty Weroniki, „Znak” nr 529 (6/99), s.60-63.

Obraz tego Boga, którego wielbi artysta. O obecności sacrum w sztuce współczesnej, „Ethos” nr 4/1997, s.187-194.

Dwie strony tej samej monety, „Konteksty” nr 2/1995, s. 30-32.

Wyobrażenie Twarzy Chrystusa w ikonie karpackiej, „Polska Sztuka Ludowa - Konteksty” nr 2/1992, s. 17-32.

Tłumaczenia

Kirsten Hastrup, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008 (z angielskiego)

Mary Douglas, Ukryte znaczenia, Kęty: Wyd. Derewiecki 2007 (z angielskiego)

Marcel Griaule, Bóg Wody (z Arnoldem Lebeufem), Kęty: Wyd. Derewiecki, 2006 (z francuskiego)

Ulf Hannerz, Odkrywanie miasta, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006 (z angielskiego)

Paul Willis, Wyobraźnia etnograficzna, Kraków: Wydawnictwo UJ 2005 (z angielskiego).

David Freedberg, Potęga wizerunków, Kraków: Wydawnictwo UJ 2005 (z angielskiego).

Gordon Mathews, Supermarket kultury, Warszawa: PIW 2005 (z angielskiego).

Brian McNair, Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, Warszawa: Muza 2004 (z angielskiego)

Barry Cunlife, Starożytni Celtowie, Warszawa: PIW 2003 (z angielskiego)

Mary F. Rogers, Barbie jako ikona kultury, Warszawa: Muza 2003 (z angielskiego)

Richard Rudgley, Alchemia kultury, Warszawa 2002

Dean MacCannell, Turysta: Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2002 (wspólnie z A. Wieczorkiewicz)

Angus Fraser, Dzieje Cyganów, Warszawa 2001

Timothy Mitchell, Egipt na wystawie świata, Warszawa 2001

Zygmunt Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000

Ruth Benedict, Chryzantema i Miecz, Warszawa 1999

Carlos Fuentes, Pogrzebane Zwierciadło, Łódź 1995

Projekty badawcze

Udział w międzynarodowych projektach badawczych
6/07-27/07/2008 gość projektu Erinnerungskultur realizowany przez Geistenwissenschaftlische Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Uniwersytet Lipski (Lipsk, Niemcy)

Badania własne - fianansowanie MNiSW
Od 2007 Sztuka w teorii i praktyce antropologicznej (Finansowanie: Badania własne - środki MNiSW)

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

21-22.06/2011  Paryż. Jubileusz Ethnologie Française - międzynarodowa konferencja; planowane prowadzenie (wraz z Orvarem Lofgrenem) rozmowy na temat dziedzictwa i kultury.

Lizbona, 9-12/09/2010, Universidade Nova de Lisboa/ CRIA, konferencja Tourism and Seductions of Difference, , referat pt. Embodiment of the Founding Myths of National History: Polish visitors at the Royal Castles in Warsaw and Krakow.

Lizbona, 16-17/09/2010, konferencja SIEF Working Group on Heritage and Property, referat pt. Constructing a „Monument of National History and Culture” In Poland: The Case of Royal Castle in Warsaw.Lublana, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Lublański, 25-27/11/2010, Beyond Essentialism, referat pt. Taste for the folk character never dies but changes vocabulary.

15-16/10/2009 Anthropology of Europe: What is it and how should it be practiced?, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, European Association of Social Anthropologists. Referat: (Mis)Understandings in Fieldwork At Home and Abroad.

18/01/2010 The Material Culture of Catholic Devotion c.1850-1950, St.Patrick’s College, Thurles, Irlandia; referat: Spanish Civil War detentebalas (stop-bullets) and their origin: on popular meanings of the Sacred Heart of Jesus.

16-20/06/2008 9th Congress of SIEF (Societe Internationale d’Ethnologie et de Folklore),Univeristy of Ulster, Derry, Irlandia Północna, referat: „Eurosodoma” and „Antemurale Christianitatis” Europe in the discourse of the National Catholic media and their public in Poland

26-29/08/2008 10th Biennial EASA Conference (European Association of Social Anthropologists), University of Ljubljana, Lublana, Słowenia; referat: Socialist Art, Socialist Lifestyle: Alleviating Memories of the Socialist Past in Poland.

28-30/06/2007    Religious Traditiom, Communism and Cultural Reevaluation: Bautzen, Niemcy, organizator Universität Leipzig, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas. Referat: The Judgement of Taste in the Context of Images of the Virgin.

18-21/09/2006 Kongres European Association of Social Anthropologists w Bristolu, referat "Mourning John Paul II in the streets of Polish cities an enacting communita"

 

Konferencje krajowe

10 maja 2011 - Koło Naukowe Antropologii Rzeczy i Muzealnictwa,Międzyuczelniana Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "doRZECZY" w Warszawiw; otwarcie panelu Rzecz w Muzealnictwie referat: Jakich rzeczy potrzebuje współczesne muzeum i po co?

23-24/09/2010, konferencja Za miedze, za morze, w zaświaty… towarzysząca zjazdowi walnemu PTL, referat pt. Podróż w czasie: zwiedzanie historycznych budowli i kompleksów urbanistycznych.Toruń,

Olsztyn-Pluski, UWM, 22-23/10/2010, konferencja Humanistyka i Dominacja, referat pt. Etnograf wobec nikiformy, czyli wielopoziomowość przemocy językowej w badaniu współczesności.

Warszawa, PME, 28-29/10, Rzecz, obraz, niezwykłość. Pamięci Piotra Szackiego, referat pt. Glina: o dyskursywnej niewyrażalności mētis

Warszawa, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, UW, 4-5/ 11/2010 konferencja Literatura dewocyjna: gatunki, tematy, funkcje, referat pt. Hiszpańskie detentebalas: polityczne wykorzystanie symbolu religijnego.

20-22.10.2009 - Wizja kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu, Białystok,,Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza, ZWK Uniwersytetu w Białymstoku, PTK oddz. Białystok, Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku

Referat: Pojęcie „wspólnoty dziedzictwa” w polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej.

28-29.10.2009 Badacz osobny: śladami etnografii Jacka Olędzkiego, Warszawa Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Referat: Sztuka bardziej ludzka niż ludowa – kurpiowskie badania Jacka Olędzkiego.

Inne wystąpienia

Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddz. Wrocław: wykład pt. Muzeum i Antropologia – między krytyką kulturową a dialogicznością, 26/03/09

Udział w panelu „Ekologia, przedmioty, komputery. Wokół posthumanizmu" 22/04/ 2009, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

„IV Majówka Konsumencka” O. Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; spotkanie poświęcone konsumpcji atrakcji turystycznych: prezentacja „Konsumowanie zabytków dziedzictwa narodowego”; 22/05/09

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddz. Toruń: wykład pt. Zwiedzanie zabytków dziedzictwa narodowego: praktyka społeczna między polityką i turystyką, 28/05/2009

Udział w konferencji „Responses to modernization. Cities in East Central Europe: 19th and 20th Centuries” (w charakterze głosu w dyskusji) IH PAN, 10/10/2009

Udział w panelu „Czym jest etnodizajn?” zorganizowanym przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie w ramach Festiwalu Etnodizajnu (6/11/2009); głos w dyskusji na stronie WWW Festiwalu.

Przygotowanie cyklu wykładów popularnonaukowych dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie: Oswajanie odmienności: Muzeum i antropologia” (2009)

Nagrody i stypendia

Stypendium Rektora: 2006, 2008

Medal Komisji Edukacji Narodowej 2010

Członkostwo w organizacjach

od 1992 Stowarzyszenie Historyków Sztuki

od 1996 European Association of Social Anthropologists

od 2008 Societé Internationale d’Ethnologie et de Folklore

od 2007 członek Rady Programowej Polskiego Instytutu Antropologicznego

Udział w redakcjach czasopism

od 2008 członek komitetu redakcyjnego "Ethnologia Europaea"

Powiązane materiały