mgr Joanna Koźmińska

kierownik biblioteki

Kontakt

j.m.kozminska@uw.edu.pl
+48 22 55 316 15

Obszary zainteresowań

humanistyka cyfrowa i bazy wiedzy; cyfryzacja zasobów antropologicznych; historia polskiej etnologii; biografistyka antropologiczna

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

1988  praca magisterska pod kierunkiem prof. Anny Kutrzeby-Pojnarowej; Katedra Etnologii Antropologii Kulturowej UW

2009 ukończenie Studiów Podyplomowych Informacji Naukowej w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Studiów Bibliologicznych UW

Publikacje

(wybór)

2021 Bibliografia Jerzego S.Wasilewskiego według zasad Przypisologii - Przepisy-na Przypisy Jerzego S.Wasilewskiego, w: Fragmenty większej całości. Dla Jerzego S.Wasilewskiego, Warszawa 2021, s.359-366

2021 Ludwik Stomma - bibliografia niekompletna, Konteksty - Polska Sztuka Ludowa 2021, tom 75, nr 1-2, s.458-462 ( z Katarzyną Kalinową)

2020 Muzealne przypadki Zofii Sokolewicz, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, 2020 tom 7, s.11-22  http://zwam.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2020/12/00_02_Muz...

2020 Zofia Sokolewicz (Szyfelbejn,Szyfelbejn-Sokolewicz) (1932–2020) w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne t.6, s.217-228

2018 Zofia Sokolewicz, Joanna Koźmińska Pierwszy tom Ludu - Manifest Programowy antropologii/ etnologii/ etnografii - ludoznawstwa polskiego,  Lud, vol.102

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud...

2017 Zygmunt Kłodnicki, Joanna Koźmińska, Agnieszka Pieńczak, Polski atlas etnograficzny". Historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze. Katowice 2017

2013 Niematerialne dziedzictwo kulturowe na platformie cyfrowej Polskiego Instytutu Antropologii w: Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła-wartości-ochrona, red. Jan Adamowski i Katarzyna Smyk, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 s.289-299

http://www.zgstl.pl/pobierz/publikacja_NDZK.pdf

2010 Cyfrowa Etnografia : o projekcie antropologicznej biblioteki cyfrowej w: Homo interneticus: etnograficzne wędrówki w głąb sieci, pod red.Ewy Jagiełło i Pawła Schmidta, Lublin,  Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja, 2010, s.113-119 (e-book)

http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra/doccontent?id=4664&dirids=1


 

Projekty badawcze

1999  wyjazd  szkoleniowy do biblioteki The Department of Archaeology and Ethnology, University of Copenhagen, Denmark (Program Tempus)

od 2008  koordynatorka projektu Biblioteka Cyfrowa PIA mającego na celu utworzenie pierwszej antropologiczno/etnologicznej biblioteki cyfrowej w Polsce (w ramach współpracy z PIA) finansowanie MNiSW - DUN 2008, 2011, 2015 oraz FNP

http://www.cyfrowaetnografia.pl

2013-2015 - współpraca  w ramach  projektu badawczego „ATLAS POLSKICH STROJÓW LUDOWYCH: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie”

http://stroje.ptl.info.pl/wykonawcy.html

2014-2017  wykonawczyni merytoryczna, projekt: Polski Atlas Etnograficzny; opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I
finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Numer umowy: 0049/NPRH3/H11/82/2014

2020-2024 wykonawczyni merytoryczna, projekt: Polski Atlas Etnograficzny; opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II
finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

2022-2024 wykonawczyni merytoryczna i koordynatorka, projekt "ETNOznawcy. Budowa portalu wiedzy oraz promocja i upowszechnienie dorobku polskiej etnografii". Program "Nauka dla Społeczeństwa", finansowanie MEiN    www.etnoznawcy.pl

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

  • Konferencja (Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej. „Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I” (podsumowanie projektu) Cieszyn 22.11.2017 referat : Agnieszka Pieńczak, Joanna Koźmińska  "Projekt 'Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalogu danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I'- główne cele, założenia i wyniki badawcze"
  • Konferencja międzynarodowa Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. Kontynuacje i perspektywy, Lwów  24-27.09.2015 referat : Zofia Sokolewicz, Joanna Koźmińska, "Rozważania wokół pierwszego tomu „Ludu”. Początki krytyki naukowej w etnologii polskiej "

  • I Kongres Antropologiczny, Warszawa 23-25.10.2013, udział w panelu "Antropologia na łamach polskich czasopism"
  • Konferencja Naukowa  Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła - wartości- ochrona, Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Lublin 25-26.10.2012; referat: Niematerialne dziedzictwo kulturowe na platformie cyfrowej Polskiego Instytutu Antropologii
  • Seminarium Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych.Ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 26 06.2012 ; referat : Proces  doboru  dokumentów do biblioteki cyfrowej i kontekst prawny : casus Biblioteki Cyfrowej Polskiego Instytutu Antropologii
  • Konferencja Etnografia a internet - metody, perspektywy i strategie badawcze, Łódź 27-29.10 2009,  Instytut Etnologii i  Antropologii Kulturowej UŁ referat : Cyfrowa Etnografia - o projekcie antropologicznej biblioteki cyfrowej
  • XII Festiwal Nauki , Warszawa 25.09.2009 prelekcja: Antropolog w  internecie/sieci – o technikach wyszukiwania informacji i projekcie Cyfrowej Etnografii

Nagrody i stypendia

2006 - Srebrny Krzyż Zasługi

2016 - srebrny medal z okazji 200 lecia UW

2020 - odznaczenie "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

Członkostwo w organizacjach

Stowarzyszenia

Polski Instytut Antropologii

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Pełnione funcje

2023-2027 członkini Zarządu Głównego PTL

2022-2024 - Rada Biblioteczna UW

2020-2024 ekspertka w Komitecie Nauk Etnologicznych PAN

2020-2024 sekretarz rady redakcyjnej serii Archiwum Etnograficzne PTL

2019-2023 członkini Głównej Komisji Rewizyjnej PTL

od 2019 - sekretarz Zarządu Sekcji Antropologii Jedzenia PTL

2017-2018 - członkini Zespołu ds. reformy Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW

od 2014 - Komisja Rewizyjna PTL - Oddział Warszawski (przewodnicząca)

2008-2020   członkini Rady Naukowej IEiAK UW

2001-2004 członkini Rady Bibliotecznej UW

Popularyzacja

 

 

2024 praca w komitecie organizacyjnym konferencji  "Biografistyka w perspektywie antropologicznej", Łódź, 7-8.03.2024

2021 praca w komitecie organizacyjnym:  96. Walnego Zjazdu Delegatów PTL i konferencja naukowa -  "Miasteczko – Sztetl – Städtchen -- Wokół konstruowania „wielokulturowości” i „lokalnego dziedzictwa” Przysucha 23-26 09.2021 (konferencja współorganizowana przez IEiAK UW)

2008 współpraca z TVP Kultura przy programie z okazji 100-lecia Claude’a Lévi-Straussa

2007 praca w komitecie organizacyjnym I zjazdu absolwentów warszawskiej etnologii