Nagrody - informacje o konkursach

Uwaga: poniższe dane są tylko orientacyjne i mogą ulec zmianie. Aktualne informacje zawierają strony organizatorów


NAGRODY NAUKOWE

NAGRODA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, wnioski do 31 marca.
www.nauka.gov.pl/nagrody-ministra-nauki


NAGRODA PREZESA RADY MINISTRÓW

Przyznawane za za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.
bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

 

ORDERY I ODZNACZENIA

Ordery i odznaczenia państwowe za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Order Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi, Medal Za Długoletnią Służbę).
www.nauka.gov.pl/ordery-i-odznaczenia


DOROCZNA NAGRODA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Adresatami Dorocznych Nagród są osoby fizyczne działające w sferze kultury m. in. artyści, twórcy, animatorzy kultury, menedżerowie kultury, których działalność ma wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w Polsce oraz ochronę kultury i dziedzictwa kulturowego.
www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/nagrody-i-wyroznienia/doroczna-nagroda-ministra.php


NAGRODA IM. OSKARA KOLBERGA

Przyznawana od 1974 r. honoruje całokształt działalności i wyróżnia wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej.
www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/nagrody-i-wyroznienia/nagroda-im-oskara-kolberga.php


NAGRODY OKOLICZNOŚCIOWE MKIDN

Minister Kultury może przyznawać indywidualne lub zbiorowe nagrody dla twórców i animatorów kultury.
www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/nagrody-i-wyroznienia/nagrody-okolicznosciowe.php

 

MEDAL ZASŁUŻONY KULTURZE - GLORIA ARTIS

Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.
www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/odznaczenia/medal-zasluzony-kulturze---gloria-artis.php


ODZNAKA "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ"

Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej", nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/odznaczenia/odznaka-bdquozasluzony-dla-kultury-polskiejrdquo.php

 

ODZNAKA "ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI"

Odznakę "Za opiekę nad zabytkami", jest nadawana jako zaszczytne wyróżnienie osobom zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej.
www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/odznaczenia/odznaka-za-opieke-nad-zabytkami.php

 

NAGRODA IM. PIERWSZEGO REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO PROFESORA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO ZA WYBITNĄ PRACĘ NAUKOWĄ Z ZAKRESU NAUK HUMANISTYCZNYCH

Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania: została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym; została opublikowana w roku poprzedzającym przyznanie nagrody i jest to jej pierwsze wydanie; jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.
www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl


POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA NAUKOWA COPERNICUS

Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej.
www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-copernicus


NAGRODA IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO

Nagroda może być przyznana autorom, którzy mają wybitne osiągnięcia następujących dziedzinach: liryka, proza, dramat, eseistyka w ogólnym sensie, krytyka literacka, publicystyka, tłumaczenia i edycja.
www.torun.pl/pl/miasto/samorzad/miejskie-nagrody-i-wyroznienia/nagroda-im-samuela-bogumila-lindego


KONKURS „KSIĄŻKA HISTORYCZNA ROKU"

Nagrody im. Oskara Haleckiego dla Autora/Autorów w konkursie „Książka Historyczna Roku” są ustanowione w celu badania i popularyzowania dziejów Polski, a także w celu promowania czytelnictwa książek historycznych.
www.ksiazkahistorycznaroku.pl


NAGRODA IM. A. ROJSZCZAKA

Przyznawana młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat i którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
www.ksz-fnp.org/Nagroda%20im.%20A.%20Rojszczaka.html

 

NAGRODA IM. JANA JĘDRZEJEWICZA

Wyróżnienie dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki.
www.khnit.pan.pl/index.php/nagroda-im-jana-jedrzejewicza


KONKURS POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ

Konkurs na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”, którego celem jest  promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi i dziedzictwem kulturowym oraz wzbogacanie debatę publiczną na temat polskiej wsi. Dwie kategorie: pierwsza – prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, druga -prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

 

NAGRODA WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO 'CLIO'

Jest nagrodą za najlepsze publikacje naukowe pracowników Wydziału Historycznego, przyznawaną przez Rektora Warszawskiego na wniosek Dziekana.
termin zgłoszeń 30 września
www.wh.uw.edu.pl/szablon.php?id=262&id_kat=&PHPSESSID=f1edc2153c2e58b85a49c5e32eb98983

 

NAGRODA INSTYTUTU SOCJOLOGII IM. STEFANA NOWAKA

Nagroda im. Stefana Nowaka przyznawana jest przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia z dziedziny metodologii nauk społecznych oraz za nowatorskie metodologicznie badania społeczeństwa polskiego.
www.is.uw.edu.pl/instytut/dorobek-instytutu/nagrody


NAGRODA FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymują wybitni uczeni za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Przedmiotem Nagrody mogą być ściśle zdefiniowane i potwierdzone osiągnięcia naukowe, które w ostatnim okresie otworzyły nowe perspektywy badawcze.
www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-fnp


NAGRODA KLIO - POROZUMIENIE WYDAWCÓW KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ

Nagroda przyznawana jest przez niezależne Jury w kilku kategoriach. W ostatnich latach Jury nominowało do nagród w kategoriach: autorskiej (indywidualny wkład autora w popularyzację historii); edytorskiej (dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli itp.); monografii naukowej (merytoryczny wkład w poznawanie historii); innej, według uznania Jury lub sugestii sponsorów (np. varsaviana).
Nagrody wręczane są podczas dorocznych Targów Książki Historycznej. Prawo zgłaszania propozycji do nagrody mają członkowie Jury, wydawcy, redakcje, instytucje oraz osoby prywatne. Proponowani mogą być jedynie autorzy, edytorzy polscy oraz książki wydane w roku bieżącym oraz poprzedzającym dany rok kalendarzowy (decyduje metryka książki). Do 1 października (dane z 2014 roku)
www.historiaikultura.pl/pl/nagroda-klio


KONKURS NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ AKADEMICKĄ I NAUKOWĄ ACADEMIA

www.muratorexpo.pl/index.php?navi=002,001,014

 

NAGRODY POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Wyróżnienia przyznawane osobom i instytucjom, które najbardziej przyczyniają się do rozwoju, promocji i upowszechniania kultury filmowej w Polsce (m.in. za książki o filmie).
hwww.pisf.pl/instytut/nagrody-pisf


NAGRODY POLSKIEGO TOWARZYSTWA SOCJOLOGICZNEGO

NAGRODA IMIENIA FLORIANA ZNANIECKIEGO

- za pracę magisterską z zakresu socjologii

NAGRODA IMIENIA STANISŁAWA OSSOWSKIEGO

- nagroda przyznawana jest za pracę z dziedziny socjologii; może być również przyznana za pracę z problematyki pogranicznej socjologii i innych dyscyplin


NAGRODA ZA NAJLEPSZE TŁUMACZENIE NAUKOWYCH TEKSTÓW SOCJOLOGICZNYCH

- do 31 grudnia danego roku zgłaszanie prac do konkursu na najlepsze tłumaczenie naukowych tekstów socjologicznych (książki, artykułu/cyklu artykułów; zgłasanie prac z dwóch lat poprzedzających rok w którym przyznaje się nagrodę
pts.org.pl/nagrody

 

NAGRODA IM. JANA JÓZEFA LIPSKIEGO

Przedmiotem konkursu są prace magisterskie z obszaru humanistyki i nauk  społecznych od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu.
www.otwarta.org/jak-dzialamy/konkurs-prac-magisterskich-im-j-j-lipskiego

 

NAGRODA NAUKOWA WYDZIAŁU I NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH PAN

w dziedzinie socjologii nagroda im. Ludwika Krzywickiego
w dziedzinie historii im. Joachima Lelewela
w dziedzinie językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha
w dziedzinie literatury i filologii im. Aleksandra Brücknera
w dziedzinie nauk politycznych
w dziedzinie prawa im. Leona Petrażyckiego
Dyplomy uznania, wyróżnienia za inicjatywy organizacyjne, naukowe
 

NAGRODA IM. JERZEGO GIEDROYCIA

Nagroda ustanowiona została przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 2001 roku i przyznawana jest dorocznie „za badania nad dziedzictwem paryskiej „KULTURY” lub/i twórczą kontynuację w obszarze nauki pozostawionego nam przez Redaktora Przesłania – wizji Polski i jej miejsca w Europie, o których realizację zabiegał całe życie”. Nominowane do Nagrody mogą być monografie i wydawnictwa zwarte, opublikowane w okresie do dwóch lat poprzedzających rok jej przyznania. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje każdemu z członków Kapituły, instytucjom i osobom prawnym, z kraju i emigracji.
www.umcs.pl/pl/nagroda-im-jerzego-giedroycia,1752.htm


NAGRODA IM. PROF. TOMASZA STRZEMBOSZA

Nagroda za debiut (lub drugą ksiażkę) o historii najnowszej (do 1989).
www.fundacjastrzembosza.pl/o_nagrodzie.html

 

NAJLEPSZE VARSAVIANA

Organizatorami Konkursu są: Towarzystwo Miłośników Historii i Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Głowna Województwa
www.koszykowa.pl/varsaviana/varsaviana


NAGRODA IM. KSIĘDZA IDZIEGO RADZISZEWSKIEGO

Nagroda imienia założyciela i pierwszego Rektora KUL, została uchwalona przez Zarząd Towarzystwa Naukowego KUL - jest przyznawana co roku "za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego".
www.kul.pl/art_9864.html


NAGRODA IM. HENRYKA WERESZYCKIEGO I WACŁAWA FELCZAKA

Ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyznawana jest corocznie w uznaniu wybitnych osiągnięć jednemu z grona polskich oraz zagranicznych autorów zajmujących się dziejami Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku.
www.pth.krakow.pl/index.php?site=konkurs_wereszycki


NAGRODY MIĘDZYNARODOWE

SIEF YOUNG SCHOLAR PRIZE

The prize is awarded for journal articles or book chapters based on original research and published in refereed publications in the three years preceding the next SIEF meeting.
www.siefhome.org/prize.shtml

 

Na stronach CIRS

- The Victor Turner Prize in Ethnographic Writing, Society for Humanistic Anthropology (SHA) - United States- Eileen Basker Memorial Prize For Studies in Gender and Health
- Eileen Basker Memorial Prize For Studies in Gender and Health, Society for Medical Anthropology - United States
- William A. Douglass Book Prize in Europeanist Anthropology, Society for the Anthropology of Europe - United States

www.cirs-tm.org/index.htm


RAI - Royal Anthropological Institute - prizes

- Lucy Mair Medal for Applied Anthropology http://www.therai.org.uk/awards/honours/lucy-mair-medal-for-......
- Curl Essay Prize Annual http://www.therai.org.uk/awards/prizes/curl-essay-prize/ - Deadline 31 October - The Curl Essay Prize will be awarded to the author of the best essay, of not more than 10,000 words excluding notes and references, relating to the results or analysis of anthropological work, submitted to the Institute by 31 October. The prize is open annually to competition among all nationalities. Judges are appointed by the Council of the Institute. Essays already accepted or submitted for publication elsewhere are not eligible.

www.therai.org.uk/awards/prizes/


NAGRODY LITERACKIE

NAGRODA ZA REPORTAŻ LITERACKI IM. R. KAPUŚCINSKIEGO

Nagroda jest formą wyróżnienia i promocji najwartościowszych książek reporterskich, które podejmują ważne problemy współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur.
www.kulturalna.warszawa.pl/kapuscinski.html


NAGRODA MAGELLANA

Konkurs na najlepsze przewodniki turystyczne i publikacje kartograficzne w kategoriach: przewodnik tekstowy, przewodnik ilustrowany, przewodnik kieszonkowy, przewodnik dla aktywnych, atlas turystyczny, mapa i plan turystyczny, książka podróżnicza, album oraz wydarzenie roku.
najlepszeprzewodniki.wordpress.com

 

NAGRODA LITERACKA GDYNIA

Nagroda przyznawana w kategoriach poezja, proza, eseistyka, przekład na język polski.
www.nagrodaliterackagdynia.pl


NAGRODA BURSZTYNOWEGO MOTYLA

Przyznawana od 1996 roku nagroda dla uczczenia pisarza i obieżyświata Arkadego Fiedlera (1894–1985). Honoruje się nią corocznie polskiego autora najlepszej książki o tematyce podróżniczej i krajoznawczej. Do nagrody kandydować mogą tylko pierwsze wydania powieści, opowiadań, reportaży, książek popularno-naukowych i albumów o tematyce podróżniczej i krajoznawczej. Przyznaje się ją co roku, spośród książek opublikowanych w roku poprzednim.
www.fiedler.pl/sub,pl,nagroda.html


NAGRODA ZNAKU I HESTII IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:
- Pisarstwa religijnego i filozoficznego, stanowiącego kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”
- Publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”
- Inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościola i świata”
nagrodatischnera.pl/regulamin - do końca stycznia


LITERACKA NAGRODA EUROPY ŚRODKOWEJ ANGELUS

Literacka Nagroda Europy Środkowej ANGELUS będzie przyznawana corocznie, pisarzom pochodzącym z Europy Środkowej, którzy podejmują w swoich dziełach tematy najistotniejsze dla współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur.
angelus.com.pl


NAGRODY POLSKIEGO PEN CLUBU

Nagroda im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich - nagroda fundowana przez Fundację Kulturalną Rodziny Pruszyńskich, przyznawana za reportaż literacki oraz eseistykę literacką i humanistyczną 
Nagroda im. Jana Strzeleckiego - za twórczość publicystyczną, eseistyczną, humanistyczną w duchu patrona Nagrody
www.penclub.com.pl/nagrody


NAGRODA GOGOLA

Nagroda za dzieła o tematyce ukraińskiej - bez względu na ich język i narodowość autora.
www.wydawca.com.pl/index.php?s=info&kat=1&dzial=97&poddzial=0&id=4494

 

NAGRODA IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA

 Związek Rzemiosła Polskiego ustanowił w 1994 roku Nagrodę Literacką im. Władysława Reymonta. Nagroda, corocznie przyznawana jest wybitnym polskim pisarzom. Jury wyróżnia również przedstawicieli środowiska rzemieślniczego. Nagrodą Specjalną uhonorowani zostają utalentowani rzemieślnicy pióra, artyści z bogatym dorobkiem osiągnięć, animatorzy i sponsorzy kultury.
www.zrp.pl/Dzia%C5%82ano%C5%9B%C4%87ZRP/Konkursyiodznaczenia/Konkursy/NagrodaLiterackaimW%C5%82adys%C5%82awaReymonta/tabid/255/language/en-US/Default.aspx

 

NAGRODA MAGAZYNU LITERACKIEGO 'KSIĄŻKI'

Co miesiąc zespół redakcyjny "Magazynu Literackiego KSIĄŻKI" pod przewodnictwem Krzysztofa Masłonia wybiera cztery tytuły, które zasługują na szczególną uwagę czytelnika ze względu na swoje wartości poznawcze, literackie czy artystyczne. Wyróżnione pozycje otrzymują tytuł Książki Miesiąca. W ten sposób przez cały rok powstaje lista 48 tytułów spośród których zostaje wybranych sześć Książek Roku.


NAGRODA LITERACKA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU IM. WIESŁAWA KAZANECKIEGO

Nagroda Literacka – za najlepszą książkę roku – przyznawana jest twórcom, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też się tu urodzili czy zamieszkują albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem, oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku.
www.wieslaw-kazanecki.pl/s,regulamin,23.html

 

FOTOGRAFICZNA PUBLIKACJA ROKU

Konkurs na najlepsze książki, w których fotografia zajmuje centralne miejsce – albumy, katalogi, książki teoretyczne i podręczniki oraz limitowane wydawnictwa self-publishingowe i ziny. Nagrodzimy te publikacje, które mogą stać się inspiracją, i które prezentują odważne koncepcje, dopracowaną grafikę, doskonały druk, wyjątkowe zdjęcia i przemyślany projekt.
fotopublikacja.pl/#Konkurs


FENKIS - NAGRODA STOWARZYSZENIE WYDAWCÓW KATOLICKICH

Celem konkursu jest promowanie i wyróżnienie wartościowych publikacji,
które traktują o katolicyzmie lub przez swą wymowę pozytywnie ukazują wartości chrześcijańskie.
swk.pl/feniks/regulamin/


NAGRODA LITERACKA NIKE

W konkursie uczestniczyć mogą książki reprezentujące wszystkie gatunki literackie oraz humanistyka o wybitnych wartościach literackich.
www.nike.org.pl


 
NAGRODY ZA TŁUMACZENIA

KONKURS NA NAGRODĘ IM. KARLA DEDECIUSA

Robert Bosch Stiftung i Deutsches Polen-Institut co dwa lata przyznają Nagrodę im. Karola Dedeciusa polskim tłumaczom literatury niemieckojęzycznej i niemieckim tłumaczom literatury polskiej
www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/1096.asp


FOUND IN TRANSLATION

Nagroda dla tłumaczy
Termin: do 1marca 

www.instytutksiazki.pl/programy,o-nas,31524,nagroda-found-in-translation.html


NAGRODY INSTYTUTU CERVANTESA W POLSCE

Za tłumaczenie literackie literatury hiszpańskojęzycznej.
cracovia.cervantes.es/pl/biblioteka_hiszpanski/nagroda_za_tlumaczenie_literackie.htm

 

NAGRODY "LITERATURY NA ŚWIECIE"

Dla tłumaczy w kategorii „Poezja”, „Translatologia”, „Leksykografia” i „Literaturoznawstwo”, „Proza” , „Nowy Głos”,„Inicjatywy Wydawnicze”
www.literaturanaswiecie.art.pl/nagrody.htm