Obrony licencjackie/ magisterskie: informacje, dokumenty

Data dodania: 
27-06-2019

  UWAGA! W związku z Komunikatem rektora dotyczącym funkcjonowania uczelni od 16 marca 2020r, zapraszamy do korzystania z mailowej formy kontaktu z Sekretariatem etnologii: etnologia@uw.edu.pl

  Zapisy na obrony od 16.03.2020 tylko mailowo: etnologia@uw.edu.pl

  Co trzeba przysłać:
  - Tytuł pracy
  - Nazwisko promotorki/a i recenzentki/a

  Cała procedura przygotowania do obrony będzie odbywała się tylko online. Zaczynamy od zgłoszenia :)
   

   

  Studenci, którzy zostali skreśleni z listy studentów muszą się wznowić najpóźniej 30 dni przed planowaną datą obrony.

   

  Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego
  (obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.)

  Uwaga studenci MISH mają inną procedurę

   

   1. Najpóźniej na 16 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student przesyła do sekretariatu IEiAK  (etnologia@uw.edu.pl) następujące dane:
   • tytuł pracy dyplomowej
   • datę egzaminu
   • nazwisko promotora
   • nazwisko recenzenta (propozycja do zaakceptowania przez Prodziekana)

   Sekretariat potwierdza terminy obrony z promotorem/ką i recenzentem/ką, przydziela przewodniczącego (propozycja do zaakceptowania przez Prodziekana).
   Najpóźniej 14 dni przed obroną, sekretariat zgłasza ją do:
   - Dziekanatu WH,
   - Biblioteki IEiAK
   - Dyrektora ds studenckich IEiAK 
   (potwierdzenie zgłoszenia student otrzymuje drogą mailową).

   1. Pracownik dziekanatu wprowadza do systemu APD dane przesłane przez sekretariat, otwiera e-obiegówkę w systemie USOS oraz wprowadza do USOS należność w wys. 60 zł za dyplom. Istnieje możliwość otrzymania odpisu dyplomu w j. angielskim. W tym celu należy zgłosić to, uiścić dodatkową opłatę 40 zł.
   2. Student przekazuje prace recenzentowi (należy skontaktować się w tej sprawie z recenzentem mailowo).
   3. Student wprowadza do systemu APD tytuł pracy w j. angielskim,  streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim. Po zatwierdzeniu zmian otrzymuje możliwość wprowadzenia do systemu APD pracy dyplomowej w postaci pliku w formacie PDF. Nazwa pliku musi być zgodna z instrukcją zawartą w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 z późniejszymi zmianami, dostępną na stronie www.apd.uw.edu.pl.

    

   Nazwy plików:

   Studia I stopnia                                            Studia II stopnia

   3102-LIC-EAK-PESEL                                  3102-MGR- EAK-PESEL

   Przykład: 3102-LIC-EAK-89010101000

    

   1. Po wprowadzeniu pracy student wybiera opcję „Wysłano wszystkie pliki” i zatwierdza dokonane zmiany.
   2. Po wysłaniu plików przez studenta w interfejsie promotora pojawia się prośba o akceptację wszystkich danych wprowadzonych przez studenta (w tym także pracy dyplomowej). Przed akceptacją promotor wysyła pracę do badania w JSA (Jednolity System Antyplagiatowy). Informacje o wyniku otrzymuje na swój adres mailowy. Promotor ponownie wchodzi do systemu JSA i zatwierdza wynik badania (bardzo ważne).  Plik z raportem z JSA, który znajduje sie w APD, promotor przesyła do dziekanatu ds. studenckich (wh.dziekanat.441@uw.edu.pl). Dopiero teraz można zatwierdzić pracę dyplomową studenta w systemie APD (nie wcześniej). Zatwierdzenie danych jest równoznaczne z przekazaniem pracy do recenzji.
   3. Recenzję pracy dyplomowej należy wprowadzić do systemu APD i zatwierdzić najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Instrukcja obsługi systemu APD dla promotora i recenzenta dostępna jest na stronie: www.apd.uw.edu.pl Po zatwierdzeniu recenzja jest widoczna dla studenta.
   4. Najpóźniej 2 dni  przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego  student dostarcza do dziekanatu WH (Krakowskie Przedmieście 26/28) Kartę Osiągnięć Studenta, zaliczoną przez dyrektora ds. studenckich, z wyliczoną średnią z toku studiów, wypełnia e-obiegówkę na swoim koncie w USOS.  
   5. Najpóźniej 2 dni przed obroną student otrzymuje mailem (etnologia@uw.edu.pl) godzinę i numer sali obrony w IEiAK UW (Żurawia 4).
   6. W dniu egzaminu dyplomowego (przed obroną):
    Do Dziekanatu ds. studenckich WH (Krakowskie Przedmieście 26/28) student dostarcza co najmniej jedną wersję papierową pracy dyplomowej, dwustronnie drukowaną.
    Z dziekanatu ds. studenckich WH student odbiera komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu i dostarcza go komisji egzaminacyjnej (IEiAK ul. Żurawia 4).
    Student przychodzi na egzamin na 15 minut przed planowana godziną obrony.   
   7. Podczas egzaminu promotor i recenzent podpisują wydrukowane recenzje. Opiekun pracy sprawdza zgodność Karty Pracy Dyplomowej z wersją papierową, podpisuje prace i raport plagiatowy, wypełnia protokół.
   8. Po egzaminie pracownik właściwego sekretariatu dostarcza do dziekanatu ds. studenckich podpisany przez komisję egzaminacyjną komplet dokumentów niezbędnych do zakończenia procedury uzyskania dyplomu.
   9. Pracownik dziekanatu bądź właściwego sekretariatu wpisuje do USOS ocenę z pracy, ocenę z egzaminu oraz ogólny wynik studiów, a także wprowadza adnotację o udostępnianiu pracy i o ewentualnym wyróżnieniu dyplomu, jak również generuje numer dyplomu.
   10. Data ODBIORU DYPLOMU wyświetla się w systemie USOS na koncie absolwenta.

    

    

   Informacje dodatkowe:

   • DZIEDZINA PRACY (KOD SOCRATES) dla  Instytutu Etnologii - 14.700
   • KIERUNEK: etnologia i antropologia kulturowa
   • Prace licencjackie/magisterskie muszą być drukowane dwustronnie, miękka okładka

    

   Do pobrania: