Obrony licencjackie/ magisterskie: informacje, dokumenty

Data dodania: 
16-06-2016

Do pobrania:

 

Archiwum Prac Dyplomowych

informacje o pracy studenta w systemie APD

Nazwa pliku z pracą dyplomową musi być następująca: 4-cyfrowy skrót kodu jednostki 3102, myślnik, następnie MGR (w przypadku prac magisterskich) lub LIC (w przypadku prac licencjackich), myślnik, skrót specjalności ET myślnik, numer PESEL studenta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców), rozszerzenie pliku „.pdf” (małymi literami). Przykład:

3102-LIC-ET-89010101000.pdf - licencjat z etnologii

 

Informacje dla studentów studiów stacjonarnych dotyczące obron prac licencjackich/magisterskich

1. Kontakt z promotorem

 • Od roku akademickiego 2015/16 wszystkie prace licencjackie i magisterskie muszą być sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia praw autorskich. Prace przed obroną sprawdza promotor w systemie apd.
 • Student otrzymuje od promotora pracy podpis na dwóch egzemplarzach pracy licencjackiej/magisterskiej (praca drukowana dwustronnie, w miękkich okładkach) oraz nazwisko recenzenta pracy

2. Student zgłasza się do sekretariatu IEiAK UW pok. 100

mozna wysłać zgłoszenie e-mailem: etnologia@uw.edu.pl

 • Zapisuje się na egzamin magisterski/ licencjacki (termin nie krótszy niż 10 dni od daty  planowanej obrony)
 • Otrzymuje kartę do Dziekanatu ze składem komisji, datą obrony, tytułem pracy
 • Dostarcza recenzentowi/ce pracę

3. Student  zgłasza się  do Dziekanatu Wydziału Historycznego

 

 • Student dostarcza  kartę otrzymaną w sekretariacie IEiAK ze składem komisji, datą obrony - nie później niż 10 dni przed planowaną datą obrony 
 • Student dostarcza (jeżeli broni się po terminie) podanie o wznowienie  - nie później niż 10 dni przed planowaną datą obrony
 • Student dostarcza jeden egzemplarz pracy dyplomowej przygotowany zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami, dostępną na stronie www.apd.uw.edu.pl lub na stronie Wydziału: www.wh.uw.edu.pl
 • Pracownik dziekanatu niezwłocznie wprowadza dane dostarczone przez studenta do Karty Pracy Dyplomowej w systemie APD i  przyznaje studentowi, promotorowi i recenzentowi uprawnienia do pracy w systemie. Od tego momentu wszystkie operacje w systemie APD związane z oceną pracy dyplomowej zależą wyłącznie od studenta, promotora i recenzenta. Student wprowadza do systemu APD streszczenie, słowa kluczowe i tytuł pracy w języku angielskim. Po zatwierdzeniu zmian otrzymuje możliwość wprowadzenia do systemu APD pracy dyplomowej w postaci pliku w formacie PDF. Nazwa pliku musi być zgodna z instrukcją zawartą w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 z późniejszymi zmianami, dostępną na stronie www.apd.uw.edu.pl
  Po wprowadzeniu pracy student wybiera opcję „Wysłano wszystkie pliki” i zatwierdza dokonane zmiany. Następnie (jeżeli tego wcześniej nie uczynił, zostawia jeden egzemplarz pracy licencjackiej/magisterskiej, podpisany przez promotora, w przegródce recenzenta w sekretariacie IEiAK W. Jeżeli recenzent jest  z spoza Instytutu umawia się na dostarczenie pracy)
  Po wysłaniu plików przez studenta w interfejsie promotora pojawia się prośba o akceptację wszystkich danych wprowadzonych przez studenta (w tym także pracy dyplomowej). Promotor zatwierdza je po ich dokładnym sprawdzeniu z wersją drukowaną pracy. Zatwierdzenie danych jest równoznaczne z przekazaniem pracy do recenzji. Od tego momentu praca jest widoczna w interfejsie zarówno promotora, jak i recenzenta pracy.
  Recenzent - recenzję pracy dyplomowej należy wprowadzić do systemu APD i zatwierdzić najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Instrukcja obsługi systemu APD dla promotora i recenzenta dostępna jest na stronie: www.apd.uw.edu.pl Po zatwierdzeniu recenzja jest widoczna dla studenta.
 • Najpóźniej na 5 dni (roboczych) przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student dostarcza do dziekanatu :
  a.  pozostałe dane niezbędne do przeprowadzenia egzaminu:godzinę egzaminu dyplomowego, pełen skład komisji egzaminacyjnej (jeżeli nie został podany wczesniej), średnią ocen ze studiów,
  b. dokumenty niezbędne do przeprowadzenia egzaminu i wydania dyplomu:  - KARTĘ OSIĄGNIĘĆ STUDENTA z zaliczeniem ostatniego roku i całym  tokiem studiów oraz obliczoną przez opiekuna średnią za cały tok studiów; - 4 zdjęcia do dyplomu-format 4,5 x 6,5; - legitymację studencką (w dniu egzaminu magisterskiego); - KARTĘ OBIEGOWĄ (UWAGA- od grudnia 2016 roku na Wydziale Historycznym UW obowiązuje e-obiegówka (dostępna w USOSWEB); - Opłatę za dyplom 60 zł. na indywidualne konto (z USOSWEB);

4. Godzina obrony

 • Godzina obrony jest ustalana 3 dni przed planowaną obroną. Student otrzymuje ją za pomocą e-maila podanego przy zapisie na obronę. W przypadku nieotrzymania  e-maila z informacją o godzinie obrony należy sie skontaktować z sekretariatem IEiAK: etnologia@uw.edu.pl, tel. 22 5531611, 22 5531612  poniedziałek-piątek: 10.00-15.00.

5. W dniu obrony

 • W dniu egzaminu dyplomowego student odbiera z dziekanatu komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu (nie dotyczy to studentów MISH. Ich dokumenty są dostarczane przez pracownika MISH na dzień przed egzaminem).
 • Na egzamin magisterski lub licencjacki należy przynieść również pracę mgr. lub licencjacką (wersja papierowa, podpisana przez promotora) przeznaczoną do archiwum IEiAK
 • Z wyżej wymienionymi dokumentami zgłaszamy się do sekretariatu IEiAK.

 

Informacje:

 • DZIEDZINA PRACY (KOD SOCRATES) dla  Instytutu Etnologii - 14.700
 • Prace licencjackie/magisterskie muszą być dwie - druk dwustronny, miękka okładka
 • Przykładowa nazwa pracy do pliku pdf: 3102-LIC-ET-89010101000.pdf - licencjat z etnologii
 • Opłatę za dyplom należy wnieść na konto osobiste wygenerowane z systemu USOS
 • Przypominamy, że studenci etnologii w dniu obrony muszą zgłosić się do dziekanatu WH po dokumenty do obrony