Regulamin korzystania z Biblioteki IEiAK

1. Biblioteka Instytutu i Antropologii Kulturowej, oznaczana dalej skrótem Biblioteka IEiAK jest biblioteką naukową świadczącą usługi w zakresie udostępniania zbiorów i informacji naukowej.

Dane osobowe gromadzone w IEiAK są przetwarzane wylącznie do celów określonych w art.4 Ustawy o bibliotekach (Dz.U.1997 nr 85 poz.539) i art.65 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz.U.1990 nr 65 poz.385) i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o danych osobowych (Dz. U. 1990 nr 65 poz.385)

2. Zbiory Biblioteki IEiAK, jej katalogi i cały aparat informacyjny są własnością społeczną i wymagają poszanowania. Wynoszenie obiektów będących własnością IEiAK poza jej teren bez dopełnienia obowiązujących formalności jest niedopuszczalne i podlega sankcjom prawno-karnym.

3. W bibliotece i czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

4. Do czytelni zbiory Biblioteki IEiAK są udostępniane wszystkim zainteresowanym po okazaniu legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.

5. Z wypożyczalni mają prawo korzystać:

 • studenci, pracownicy i doktoranci IEiAK
 • studenci, pracownicy i doktoranci UW za pośrednictwem rewersu międzybibliotecznego
 • inne biblioteki za zgodą kierownika Biblioteki IEiAK i rewersem międzybibliotecznym

6. Do korzystania z wypożyczalni upoważnia studentów IEiAK ważna legitymacja studencka.

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia obiektów bibliotecznych, nie ujawnione w chwili odbioru a stwierdzone przy ich zwrocie.

8. W razie zniszczenia lub zagubienia dzieła czytelnik jest obowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz i ponieść koszty oprawy, jeśli dzieło było oprawione. W przypadku gdy jest to niemożliwe, kierownik Biblioteki IEiAK ustala sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

9. Biblioteka IEiAK wypożycza:

 • pracownikom i doktorantom IEiAK 15 voluminów na 6 miesięcy
 • studentom IEiAK 6 książek na 1 miesiąc lub 2 tygodnie w przypadku wypożyczania lektur

10. Biblioteka ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu lub w chwili wypożyczania zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

11. W razie potrzeby czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła. Warunkiem uzyskania prolongaty jest zgłoszenie się przed upływem terminu zwrotu i okazanie wypożyczonej książki.

12. Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą następujące konsekwencje:

 • zablokowanie konta
 • upomnienie na piśmie na koszt czytelnika
 • karę pieniężną - kupno wskazanej książki do biblioteki wg przelicznika stosowanego przez BUW

13. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

 • dzieł wchodzących w skład księgozbioru podręcznego (oznaczonego literą P lub Czyt. przy sygnaturze książki)
 • depozytu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (oznaczonego TNW lub D. przy sygnaturze książki)
 • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych, atlasów
 • czasopism
 • książek wydanych przed 1945 rokiem
 • obiektów w złym stanie zachowania

Niestosowanie się do przepisów Regulaminu upoważnia kierownika Biblioteki do ograniczenia uprawnień lub pozbawienia użytkownika prawa korzystania z Biblioteki.

Zasady korzystania z Archiwum IEiAK ustala odrębny regulamin.