Regulamin korzystania z Biblioteki IEiAK

Biblioteka Instytutu i Antropologii Kulturowej UW, oznaczana dalej skrótem Biblioteka IEiAK UW jest biblioteką naukową świadczącą usługi w zakresie udostępniania zbiorów i informacji naukowej i jest częścią Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) i § 35 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) w celu realizacji postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) zwanego dalej „RODO”

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

 1. Zbiory Biblioteki IEiAK UW, jej katalogi i cały aparat informacyjny są własnością społeczną i wymagają poszanowania. Wynoszenie obiektów będących własnością IEiAK UW poza jej teren bez dopełnienia obowiązujących formalności jest niedopuszczalne i podlega sankcjom prawno-karnym.

Biblioteka wypożycza materiały biblioteczne w elektronicznym systemie wypożyczeń UW.

2. Do czytelni zbiory Biblioteki IEiAK UW są udostępniane wszystkim zainteresowanym po okazaniu karty bibliotecznej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość czytelnika.

Przez kartę biblioteczną rozumie się:

 • dla studentów Uniwersytetu – Elektroniczną Legitymację Studencką, zwaną dalej „ELS”, lub kartę wydawaną przez BUW,
 • dla doktorantów Uniwersytetu i pracowników Uniwersytetu – odpowiednio Elektroniczną Legitymację Doktoranta, zwaną dalej „ELD”, i Elektroniczną Legitymację Pracowniczą, zwaną dalej „ELP”, lub kartę biblioteczną wydawaną przez BUW,
 • dla użytkowników z instytucji, z którymi Uniwersytet zawarł odpowiednie umowy – dokument określony w tych umowach lub kartę wydawaną przez BUW;
 • dla pozostałych pełnoletnich użytkowników lub użytkowników, którzy ukończyli 16 lat i przedstawią pisemną zgodę opiekuna prawnego według wzoru określonego przez kierownika Oddziału Udostępniania BUW – kartę biblioteczną wydawaną przez BUW
 • inne dokumenty, po akceptacji kierownika Oddziału Udostępniania BUW.

Wszystkie karty wymienione w pkt. 2 wymagają rejestracji. Rejestracja karty bibliotecznej odbywa się w BUW po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości. Kartę ELS, ELD lub ELP użytkownik może zarejestrować online.

3. Zbiory IEiAK UW na zewnątrz wypożyczane są posiadaczom ważnych kart bibliotecznych UW.

4.  Do wypożyczeń z Biblioteki IEiAK UW są uprawnieni:

 • pracownicy Uniwersytetu, również emerytowani;
 • doktoranci, studenci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych na Uniwersytecie oraz słuchacze studiów podyplomowych;
 • profesorowie wizytujący Uniwersytet;
 • profesorowie oraz doktorzy habilitowani spoza Uniwersytetu, legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości wydanym w Polsce;
 • użytkownicy z instytucji, z którymi Uniwersytet zawarł odpowiednie umowy;
 • biblioteki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
 • inne biblioteki i instytucje, po uzyskaniu uprawnień do wypożyczania w BUW;
 • osoby, które uzyskały absolutorium na Uniwersytecie, po spełnieniu wymagań określonych przez BUW

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia obiektów bibliotecznych, nie ujawnione w chwili odbioru a stwierdzone przy ich zwrocie.

6. W razie zniszczenia lub zagubienia dzieła czytelnik jest obowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz i ponieść koszty oprawy, jeśli dzieło było oprawione. W przypadku gdy jest to niemożliwe, kierownik Biblioteki IEiAK UW ustala sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

7. Pracownicy naukowi  IEiAK UW mają prawo do długoterminowych wypożyczeń ksiązek kupionych w ramach grantów oraz materiałów wykorzystywanych w sposób stały do pracy naukowej i dydaktycznej.

8.  Limity wypożyczeń dla użytkowników (niezależnie od limitu BUW):

 • pracownicy naukowi UW - 20 vol. na  90 dni
 • profesorzy i doktorzy habilitowani spoza Uniwersytetu, posiadającym prawo do wypożyczeń na UW i legitymującym się ważnym dokumentem tożsamości wydanym w Polsce  - 10 vol. na 30 dni
 • doktoranci UW -  20 vol. na 30 dni
 • studenci studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych  - 10 vol. na 30 dni
 • bibliotekom jednostek organizacyjnych UW -  10 vol. na 30 dni
 • pozostali użytkownicy indywidualni posiadający prawo do wypożyczeń - 3 vol. na 30 dni
 • biblioteki UW  - 10 vol. na 30 dni
 • innym bibliotekom i instytucjom krajowym zarejestrowanym w BUW - do 10 vol. na 30 dni

9. Biblioteka ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu lub w chwili wypożyczania zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

10. W razie potrzeby czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła jeśli nie zostało ono zarezerwowane w systemie wypożyczeń online UW przez innego użytkownika. Warunkiem uzyskania prolongaty jest zgłoszenie przed upływem terminu zwrotu. Prolongatę można uzyskać online. Książkę można prolongować nie więcej niż trzy razy, każdorazowo na 30 dni od daty dokonania prolongaty, z wyjątkiem książek wypożyczanych na okresy krótsze, których termin prolongaty jest zgodny z ich terminem wypożyczenia.

11. Konto jest automatycznie blokowane przez system kiedy zostają przekroczone limity, nie został dotrzymany termin zwrotu, albo czytelnik ma jakiekolwiek zaległości w jednej z bibliotek działających w elektronicznym Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UW.

12. Biblioteka zastrzega sobie możliwość blokady w przypadku zniszczenia wypożyczonej pozycji, zagubienia, próby „wypożyczenia” poza oficjalnymi procedurami. W dwóch pierwszych przypadkach odblokowanie konta następuje po uiszczeniu kary. W ostatnim przypadku konto zablokowane jest na czas nieokreślony.

13. Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą następujące konsekwencje:

 • zawieszenie w prawach korzystania z Biblioteki IEiAK UW
 • karę pieniężną -  naliczenie opłaty wg przelicznika stosowanego przez BUW

14. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

 • dzieł wchodzących w skład księgozbioru podręcznego (oznaczonego literą P lub Czyt. przy sygnaturze książki)
 • depozytu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (oznaczonego TNW lub D. przy sygnaturze książki)
 • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych, atlasów
 • czasopism
 • książek wydanych przed 1950 rokiem
 • obiektów w złym stanie zachowania

Niestosowanie się do przepisów Regulaminu upoważnia kierownika Biblioteki w porozumieniu z dyrektorem IEiAK UW do ograniczenia uprawnień lub pozbawienia użytkownika prawa korzystania ze zbiorów Biblioteki.

15. Udostępnianie Zbiorów Specjalnych odbywa się na odrębnych zasadach. Prace dyplomowe chronione są prawem autorskim oraz postanowieniami wynikającymi z ustawy RODO, dlatego udostępniane są wyłącznie na miejscu do celów dydaktycznych i naukowych. Nie wolno ich kserować ani kopiować żadnymi metodami cyfrowymi.  Z tych zbiorów mogą korzystać tylko pracownicy i studenci IEiAK UW.