Program Erasmus+

Kontakt

Koordynatorka programu w IEiAK dr Agata Hummel
a.hummel@uw.edu.pl

Sekretariat IEiAK: etnologia@uw.edu.pl
Biuro Współpracy z Zagranicą: kontakt i informacje na stronie - sprawdź

Projekt „Erasmus - Mobilność edukacyjna” (KA131/2022) – rok akademicki 2023/24: dodatkowa kwalifikacja (tzw. druga tura „ogólnouniwersytecka”) na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc ze stypendium (wyjazd w semestrze letnim) 

Na stronie BWZ  zostały umieszczone zasady dot. II tury kwalifikacji (tzw. ogólnouniwersytecka). Zwracamy uwagę, że wyjazdy w ramach II tury dotyczą wyjazdów wyłącznie w semestrze letnim i  finansowane będą z budżetu KA131/2022, czyli z niższymi stawkami stypendialnymi w porównaniu do KA131/2023. Poza tym stypendium otrzyma jedynie pierwsze 70 osób zakwalifikowanych do wyjazdu. http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2023/09/20...

Pytania dot. II tury  należy kierować do p. Sybilli Marinković (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 55 24 079).

Kwalifikacja na stypendium Erasmus na rok akad. 2023/2024

Instytut wysyła najlepszych studentów i najlepsze studentki na jeden semestr lub rok studiów I i II stopnia w instytutach etnologii/antropologii/socjologii różnych uniwersytetów europejskich w ramach programu Erasmus+.

Link do ogólnych zasad kwalifikacji http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2023/01/2023SMS_og_zas_kwalifkacji.pdf

W najbliższym roku mamy do zaoferowania następujące miejsca:

 • Berlin (Humboldt Universitaet) – 2 studentów, I i II stopień studiów
 • Granada (Universidad de Granada) – 2 studentów, I i II stopień studiów, wyjazd roczny
 • Lille (Université Catholique de Lille) – 2 studentów, I i II stopień studiów; wyjazd roczny
 • Sofia (Sofiiski Universitet „Sveti Kliment Ohridski“) - 3 osoby, II stopień studiów
 • Wiedeń (Universitaet Wien) – 2 osoby, II stopień studiów
 • Bratysława (Univerzita Komenskeho v Bratislave) - 2 studentów, II i III stopień studiów
 • Sztokholm (Södertörns Högskola) – 1 student, III stopień
 • Zagrzeb (Sveučilište u Zagrebu) – 2 studentów, II i III stopień

W ramach sojuszu 4EU+:

 • Praga (Uniwersytet Karola) - 2 studentów, I i II stopień studiów
 • Heidelberg (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) – 4 studentów, I i II stopień studiów
 • Kopenhaga (Kobenhavns Universitet) – 2 studentów na I i II stopień studiów

Miesięczna wysokość stypendium Erasmus uzależniona jest od kraju.

 1. 670 euro – Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Niemcy, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy;
 2. 670 euro – Wielka Brytania;
 3. 600 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Dodatkowo 250 euro miesięcznie dla osób, którym przysługuje stypendium socjalne, dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub ze statusem uchodźcy, w momencie składania wniosku. Istnieje też możliwość zakwalifikowania na wyjazd bez stypendium tych, dla których nie starczy miejsc stypendialnych.

Osoby kandydujące powinny złożyć w sekretariacie IEiAK (na półce Agaty Hummel oraz mejlowo: a.hummel@uw.edu.pl), w terminie do 17.03.2023:

 1. krótki list motywacyjny, uzasadniający wybór ośrodka (i ew. ośrodka rezerwowego, w razie braku miejsc) z własnymi osiągnięciami i zainteresowaniami i dokładnymi danymi kontaktowymi. Zalecamy wpisanie przynajmniej 2 ośrodków ze wskazaniem priorytetowego. Proszę również podać planowany semestr wyjazdu (w przypadku wyjazdów semestralnych: zimowy lub letni). UWAGA1 : nie ma możliwości wyjechania na III roku studiów licencjackich w I semestrze. Wyjazd w II semestrze jest możliwy pod warunkiem uzyskania zgody od prowadzących laboratorium i ustalenia warunków pisania pracy licencjackiej na wyjeździe. UWAGA 2: proszę podać swój adres mejlowy i numer telefonu, ponieważ będzie to potrzebne do sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji (wypełniania on-line i off-line odpowiednich dokumentów).
 2. wydruk z USOSa o ocenach ze studiów (rok akademicki 2020/21) z zaznaczoną informacją o wysokości średniej. W kwalifikacji mogą brać udział osoby, które mają najwyżej jeden warunek i średnią co najmniej 3,90. Osoby z dwoma warunkami mogą starać się o wyjazd bez stypendium. UWAGA: o stypendium nie mogą ubiegać się osoby z I roku studiów licencjackich i II mgr, a osoby z III roku mogą aplikować jedynie na semestr letni I roku studiów mgr pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku.
 3. Świadectwo znajomości języka obcego (zwykle jest wymagany poziom B2 lub jego odpowiednik); może to być wydruk z USOSa o zdaniu uniwersyteckiego egzaminu centralnego z języka obcego lub matura rozszerzona. Studenci chcący wyjechać do Berlina do Humboldt-Universitaet będą musieli zdać ich własny egzamin językowy przez Internet przed zakwalifikowaniem przez stronę przyjmującą (www2.huberlin.de/ethno/ oraz www.aia.hu-berlin. de/int). Znajomość języka niemieckiego konieczna jest również do studiowania w Heidelbergu i Wiedniu (tam jedynie część zajęć można odbyć w języku angielskim). Studenci chcący wyjechać do Granady muszą poświadczyć znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B1. W Granadzie wszystkie zajęcia odbywają się w języku hiszpańskim. W przypadku wyjazdu do Lille, konieczna jest znajomość języka francuskiego na poziomie co najmniej B2.
 

STYPENDIA DO SZWAJCARII

Zasady kwalifikacji - Program SEMP - r. ak. 2023/24

Treść: Z uwagi na to, że Szwajcaria nie należy do krajów Programu Erasmus + i oferuje własne stypendia w ramach Programu Swiss European Mobility (SEMP) finansowane przez Rząd Szwajcarski, kwalifikacja do wyjazdu na zagraniczne studia częściowe na uczelniach szwajcarskich odbywa się oddzielnie od Programu Erasmus.

Szczegóły: http://bwz.uw.edu.pl/program-swiss-european-mobility-programme-semp/

Lista umów z uczelniami szwajcarskimi: http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2023/01/Lista-umow-Szwajcaria-SEMP-2023_.pdf 
(Nasz wydział nie posiada umowy, ale jest możliwość próbowania przez umowę innego wydziału).

INNE

Nagranie ze spotkania ze studentami dot. obsługi LA EWP oraz przewodnik po LA EWP w języku angielskim.

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą http://bwz.uw.edu.pl/studia-2023-2024/ zostało umieszczone nagranie ze spotkania ze studentami dot. obsługi dwóch Learning Agreement oraz przewodnik po Learning Agreement Erasmus Without Paper (LA EWP) w języku angielskim.
Pytania dot. obsługi Learning Agreement należy kierować do p. Ewy Makal-O’Hara (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 55 24 232)

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_pl.htm 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-pro....