dr Agata Hummel

adiunktka
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych

Kontakt

a.hummel@uw.edu.pl

Obszary zainteresowań

Obszary zainteresowań: Antropologia rozwoju, post-rozwój, antropologia ekonomiczna, zrównoważony postwzrost/degrowth, antropologia rolnictwa, Peasant Studies, ruchy społeczne, badania w działaniu, antropologia aktywistyczna.

Publikacje

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Agata Hummel, Radosław Powęska
2023 Narrativas de cambio en la región andina. En busca de las iniciativas de transformación en las áreas rurales del Perú y de Bolivia. [w:] coord. I. Guzmán, Y. Pérez Guilarte, D. Cidrás, J.I. Vila Vázquez, R. C. Lois González, “America Latina ante los (nuevos) retos re la justicia social y ambiental”. Asociación Española de Geografía, Madrid, pp. 219-236.

Hummel, Agata and Paula Escribano
2022 Peasants, farmers and tractor drivers. Exploring the power relations between the public authorities and the neo-peasant movement in Catalonia, Spain, “Culture, Agriculture, Food and Environment”. Special Issue eds. P. Escribano, A. Hummel., 44:1, pp. 27-40. https://doi.org/10.1111/cuag.12289

Hummel, Agata & Escribano, Paula
2022 The neo-peasant movement in Catalonia: an attempt of defining it in the light of the infrapolitical strategies of resistance. “Sociologia Ruralis”, 62(1), pp. 3-23 . https://doi.org/10.1111/soru.12361

Escribano, Paula, Agata Hummel, Claudio Milano
2020 El papel de la economía informal en los proyectos agroecológicos durante el COVID-19, "Horizontes Antropologicos" 58, pp.437-461 [The role of informal economy in the agroecological projects during COVID-19].

Hummel, Agata
2020 „Uważamy, że praca w polu to jest rewolucja”. Infrapolityka samorządnych inicjatyw wiejskich, "Czas Kultury" 3, p. 15-25 [„We think that work in the field is revolution. Infrapolitics of rural self-management initiatives].

Escribano, Paula; Agata Hummel; José Luis Molina; Miranda J. Lubbers
2020 “Él es emprendedor y yo no; yo soy autónomo”: La diversidad de estrategias de reproducción de los neo-campesinos en Cataluña. “AIBR Revista de Antropología Iberoamericana” 15(1), 129-156 [„On jest przedsiębiorcą, a ja nie, ja mam działalność gospodarczą”: Różnorodność strategii gospodarczych nowo-chłopów w Katalonii]

Hummel, Agata
2017 Szkic o antropologii aktywistycznej. Badanie nowowiejskich inicjatyw w Katalonii, ‘Lud’, 101. 305-332.

Demmer, Ulrich; Agata Hummel
2017 Degrowth, anthropology, and activist research: the ontological politics of science. Journal of Political Ecology 24, 610-622.

Hummel, Agata
2016 Mikrokredyty – droga do Rozwoju? Antropologiczne studium wiejskiej społeczności w Meksyku, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 20, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

Hummel, Agata
2015 Edukacja globalna w dialogu z antropologią [w:] red. M. Kuleta-Hulboj i M. Gontarska, Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, s.115-127.

Hummel, Agata
2015 Food justice [in:] Teachers Agents of Change (eds.), Piecing the puzzle together. How to identify, understand and address global issues, pp. 66-73.

Hummel, Agata
2013 ¿Es viable la sostenibilidad? El caso de la producción orgánica en la Región Mazahua, [en:] coord. M. Skoczek, Transformaciones ambientales y socioeconómicas en la Región Mazahua, México, WGiSR UW, Warszawa, p. 121-130.

Hummel, Agata
2013 Rozwój zrównoważony? Przykład projektu rozwojowego Uniwersytetu Międzykulturowego Stanu Meksyk [w:] red. M. Skoczek, Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua, WGiSR UW, Warszawa, s. 125-141.

Hummel, Agata; Bogumiła Lisocka-Jaegermann
2013 Geografia i antropologia w badaniach regionów tubylczych [w:] red. M. Skoczek, Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua, WGiSR UW, Warszawa, s. 15-35.

Hummel, Agata; Bogumiła Lisocka-Jaegermann
2013 Geografia i antropologia w badaniach regionów tubylczych [w:] red. M. Skoczek, Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua, WGiSR UW, Warszawa, s. 15-35.

Hummel, Agata
2013 The commercialization of microcredits and local consumerism: examples of over-indebtedness from indigenous Mexico [in:] I. Guérin, S. Morvant-Roux, M. Villarreal (eds) Microfinance, Debt and Over-Indebtedness. Juggling with money, Routledge, London & New York, p. 253-271.

Hummel, Agata
2009 Las prácticas crediticias en el contexto de una comunidad indígena y su economía, “Estudios Latinoamericanos”, vol. 29, pp. 35-56.

Hummel, Agata; Urszula Ługowska
2009 Ameryka indiańska, [w:] red. M. F. Gawrycki, Dzieje Kultury Latynoamerykańskiej, PWN, Warszawa, s.141-152.

Hummel, Agata; Anna Wądołowska, Katarzyna Wołoszczak
2009 Hybrydyzacja tożsamości i kultury [w:] red. M. F. Gawrycki, Dzieje Kultury Latynoamerykańskiej, PWN, Warszawa, s. 59-471.

Hummel, Agata; Anna Wądołowska, Piotr Płachtański
2009 Nierówności społeczne w Ameryce Łacińskiej, [w:] red. M. F. Gawrycki, Dzieje Kultury Latynoamerykańskiej, PWN, Warszawa, s. 209-222

Hummel, Agata
2008-2009 Desde los primeros intentos etnográficos, a través de la antropología simbólica, a la antropología de desarrollo y antropología económica, “Actas Latinoamericanas de Varsovia”, Tomo 31, p. 19-26

Hummel, Agata; Małgorzata Owczarska, Tomasz Wierusz Walknowski
2008 Antropologia rozwoju – pomiędzy praktyką a teorią. Czy mamy ją w Polsce?, Dialogi o Rozwoju, GDRG/MZT.

Guzmán de la Cruz, José Luis; Agata Hummel
2008 Problemática y retos de un Proyecto de Desarrollo en las Comunidades Indígenas del lago de Pátzcuaro, Michoacán, México, [in:] ed. A. Bankole, E. Puchnarewicz, NGOs, International Aid and Development in the South, UW, Warsaw, p. 96-112.

Hummel, Agata
2007/2008 Meksykańskie Przedsiębiorstwo wspólnotowe Nuevo San Juan Parangaricutiro (Michoacán). Konflikt społeczny z krytycznej perspektywy rozwoju [w:] red. K. Czaplicka, Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, s. 123-134.

Hummel, Agata
2008 Los microcréditos en una comunidad indígena de México. Un enfoque sociocultural, “Estudios Latinoamericanos”, no. 28, p. 5-28.

Hummel, Agata
2008 Local Economy and Different Forms of Credits in a Community of Purhépecha Indians in the State of Michoacán, Mexico, “Hemispheres. Studies on Cultures and Societies”, No 23, p. 169-189.

Hummel, Agata
2007 Pomiędzy kulturą ubóstwa a światowym systemem zależności. Przykład meksykański, „Dialogi o rozwoju”, nr 1, s. 21-34.

Hummel, Agata
2006 Meksykańskie Przedsiębiorstwo wspólnotowe Nuevo San Juan Parangaricutiro (Michoacán). Model do naśladowania czy przeszkoda na drodze do rozwoju?, „Afryka, Azja, Ameryka Łacińska”, Tom. 83, s. 75-88.

Hummel, Agata
2005 Obchody fiesty Año Nuevo Purhépecha w kontekście rewitalizacji etnicznej, „Afryka, Azja, Ameryka Łacińska”, Tom 82, s. 47-60.

Hummel, Agata
2005 Mieszkańcy wsi w ich własnych opowieściach, [w:] Łukasz Smyrski (red.), Etnografia lokalnych znaczeń. Monografia społeczności lokalnej okolic Dziewieniszek na Wileńszczyźnie, WUW, Warszawa.

Hummel, Agata
2005 El contexto social de la fiesta étnica de Año Nuevo Purhépecha – reflexiones teóricas. “Estudios Latinoamericanos” No. 25, p. 33-49.

Hummel, Agata
2005 Año Nuevo Purhépecha. Dynamika ruchu indiańskiego, „Ameryka Łacińska” Rok XIII, Suplement: Studenckie Forum Latynoamerykańskie, Uniwersytet Warszawski, 26-27 listopada 2004, s. 52-60.

Hummel, Agata, Anna Wądołowska
2003 Aspekty medycyny tradycyjne w rejonie jeziora Pátzcuaro (Meksyk), „Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego”, nr 3, s. 170-176.

Baraniecka, Kamila, Agata Hummel, Anna Wądołowska
2003 Mix Mex, Antyk, Kęty.

Projekty badawcze

Tytuł: Rural self-management initiatives and public policies. A conceptualization of neo-peasants
Grantodawca: Wenner-Gren Foundation, nr. 78071
Okres realizacji: 2019-2021
Funkcja: kierowniczka grantu.

Tytuł: Inicjatywy Transformacyjne w andyjskich społecznościach wiejskich. Narracje i strategie zmiany społecznej z perspektywy antropologicznej. 
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki SONATA, Nr. 2017/26/D/HS3/00459
Okres realizacji: 2018-2021
Funkcja: kierowniczka grantu.

Tytuł: Energetyzując świat: STS i antropologia ku społecznym studiom nad nowymi energiami.
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki OPUS, Nr. 2017/25/B/HS6/00880
Okres realizacji: 2017-2020
Funkcja: wykonawca.

Tytuł: Inicjatywy nowo-wiejskie w Katalonii a rozwój zrównoważony - perspektywa antropologiczna
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki MINIATURA, Nr. 2017/01/X/HS3/00050
Okres realizacji: 2017-2018
Funkcja: kierowniczka grantu.

Tytuł: Concepciones populares de la justicia social ante la crisis y las políticas de austeridad (Popularne koncepcje sprawiedliwości w obliczu kryzysu i polityki oszczędności).
Grantodawca: Ministerstwo Gospodarki, Rząd Hiszpanii.
Okres realizacji: 2016-2019
Funkcja: wykonawca.

Tytuł: Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua w stanie Meksyk.
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, NCN N N1 14 147840,
Okres realizacji: 2011-2013.
Funkcja: wykonawca.

Tytuł: Projekty rozwojowe w tubylczej społeczności Meksyku i ich społeczno-kulturowe konsekwencje. Mikrokredyty z perspektywy antropologii
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, Grant Promotorski, N N109 092338. Okres realizacji: 2010-2012.
Funkcja: wykonawca.

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Referaty na konferencjach i warsztatach:

 • 2021 Wystąpienie: “Farm pig slaughter as a revindication of peasant lifestyle in rural Catalonia”, we współautorstwie z Paulą Escribano, 15th SIEF Congress: Braking the Rules. Power, Participation, Transgression, 21-24 czerwca, 2021, Helsinki.
 • 2021 Wystąpienie: “El papel de la economía informal en los proyectos agroecológicos durante el COVID-19, we współautorstwie z, 7º Congreso Internacional de Antropología AIBR, Humanidad: unidad y diversidad, Vila Real (Portugalia), 27-30 lipiec, 2021.
 • 2020 Wystąpienie: “Rural self-management initiatives and the public administration in Catalonia (Spain): The question of self-sufficiency and the market economy”, we współautorstwie z Paula Escribano, 16 EASA Biennial Conference 2020: New anthropological horizons in and beyond Europe, 21-24 lipca, Lizbona (online).
 • 2019 Wystąpienie “Ser (neo)campesino en Cataluña: Retos y estrategias para la subsistencia” z Paula Escribano Castaño (Universidad Autónoma de Barcelona), V Congreso Internacional de Antropología AIBR “Pensar culturas, cambiar mundos”, Madryt, 9-12.07.2019.
 • 2018 Referat wyłożony “La reivindicación de la intitulación a través de la subsistencia rural. Las infrapolíticas de los neo-campesinos”, IV Congreso Internacional de Antropología AIBR “Encuentros, diálogos y relatos desde los sures”, 4-7.09.2018.
 • 2018 Wystąpienie “Political resistance through neo-peasant lifestyles. Imaginaries and challenges in Catalonia, Spain.” z Paula Escribano Castaño, 6th International Degrowth Conference “Dialogues in turbulent times”, Malmö, 21-25.08.2018.
 • 2018 Wystąpienie “Neo-peasants in search of sustainability. Imaginaries, challenges and lifestyles in Catalonia, Spain.” z Paula Escribano Castaño (Universidad Autónoma de Barcelona), 15 EASA Biennial Conference 2018: “Staying, Moving, Settling”, Sztokholm, 15-17.08.2018
 • 2018 Wystąpienie “Political resistance through neo-peasant (im)mobilities. A case study from Catalonia.” z Paula Escribano Castaño (UAB), 15 EASA Biennial Conference 2018 “Staying, Moving, Settling”, Sztokholm, 15-17.08.2018
 • 2017 Wystąpienie “Back-to-the-landers and neo-rurals. Agro-ecological initiatives from the perspective of activist ethnography”, Telciu Summer Conference: Postsocialist/Postcolonial Rural Lifeworlds vs Degrowth, Defuturing, Decoloniality, Telciu, Rumunia, Center for the Study of Modernity and the Rural World, 10-12.08.2017.
 • 2017 Wystąpienie “O antropologii aktywistycznej. Badanie nowowiejskich inicjatyw w Katalonii” VI TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH „Między poznaniem a zmianą. Postępy, kontrowersje, perspektywy współczesnych badań jakościowych”, Wrocław, 20-22.06.2017, Uniwersytet Wrocławski.
 • 2016 wystąpienie “Neorural communities in Catalonia. Values and economic practices of agro-ecological alternatives” na szkole letniej “European Anthropology under Construction: new approaches, methodologies, theories, and challenges for the 21th Century” organizowanej w ramach programu CREOLE (A Joint Master Programme in Social and Cultural Anthropology): Cultural Differences and Transnational Processes.
 • 2016 warsztaty pt. Collaborative Research oraz wykład Social Limits to Growth podczas Summer School on Socially Sustainable Degrowth (Universidat Autonoma de Barcelona);
 • 07.2015 warsztaty pt. Collaborative Research podczas Summer School on Socially Sustainable Degrowth (Universidat Autonoma de Barcelona);
 • 2015 The dialog between global education and anthropology, V Międzynarodowa Konferencja Edukacji Krytycznej. Analiza – Edukacja – Działanie. Edukacja krytyczna dla ekonomicznej i społecznej sprawiedliwości, 15-18.06.2015, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, Polska
 • 2015 „Wędrująca opowieści – egzemplifikacja metody łączącej animację z etnografią” ,prezentacja na IV Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych w Poznaniu 27-29.05.2015.
 • 2014 Prezentacja książki „Food for Change” (autorzy: Pete Luetchford i Jeff Pratt) na Czwartej Międzynarodowej Konferencji na temat Postwzrostu dla Zrównoważenia Ekologicznego i Równości społecznej, Lipsk, 2-3.09.2014
 • 2013 Prezentacja projektu „Wędrujące opowieści” na NieKongresie Animatorów Kultury (giełda projektów), 7.12.2013.
 • 2013 Współkoordynacja i moderacja panelu Antropologia Rozwoju w ramach I Kongresu Antropologicznego organizowanego przez Polski Instytut Antropologii, 23-25.10.2013.
 • 2012 „¿Es viable la sustentabilidad? El caso de la producción orgánica en la región Mazahua” referat na XVIII Sympozjum polsko-meksykańskim;
 • 2011 „Change comes from thinking the World differently” na konferencji organizowanej w Warszawie przez Global Development Research Group i Polską Akcję Humanitarną w dniach 26-28.05.2011;
 • 2010 „Antropologia i jej zły brat rozwój, czyli o relacji antropologii i rozwoju współcześnie” referat wspólny z mgr. Heleną Patzer na konferencji pod tytułem „Rozwój a Kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne.” organizowanej przez  Komitet Nauk Etnologicznych PAN przy współpracy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM i Zakładu Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Będlewo, 21-23.10.2010;
 • 2010 – “Różne oblicza mikrokredytów” na konferencji organizowanej przez Fundację Partners Polska i Partners for Democratic Change International z Brukseli „Nauka dla Pomocy Rozwojowej”;
 • 2009 “Debt dynamics in an indigenous community in Mexico” na spotkaniu grupy roboczej Rural Microfinance and Employment research group (RuMe) pod tytyłem “Beyond redistribution: Household Over-indebtedness in Southern Countires” Workshop” Paryż – IEDES 7-9.12.2009.
 • 2009 “Mikrokredyty w kontekście lokalnej społeczności indiańskiej” (wygłoszony w języku hiszpańskim) w ramach grupy Industrialization, territory and local development, na 53 Międzynarodowym kongresie ICA (International Congress of Americanists), Miasto Meksyk, 19-24.07.2009;
 • 2008 “Mikrokredyty w społeczności indiańskiej w Meksyku” na konferencji SASE (The Society for the Advancement of Socio-Economics) pod tytyłem “Economic Flexibility and Social Stability in the Age of Globalization” w San José, Kostaryka, 21-23.07.2008;
 • 2007 „Zapatismo – globalne treści w lokalnych społecznościach i globalizacja idei lokalnych” na konferencji organizowanej przez Komitet Nauk Etnologicznych PAN i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM: Antropologiczne spojrzenie na globalizację; doświadczenia i wyzwania, Poznań, 23-24.10.2007.;
 • 2007 “Badania terenowe na temat mikrokredytów w społeczności indiańskiej” na konferencji prasowej na Universidad Panamericana, Guadalajara, Mexico;
 • 2006 „Konflikty o ziemię w stanie Michoacán w Meksyku i rola rządu w ich łagodzeniu. Przykład Nuevo San Juan Parangaricutiro” na VII Ogólnopolskiej Konferencji Amerykanistycznej w Poznaniu: „Polskie badania amerykanistyczne: doświadczenia okresu 2003-2006”, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu UAM, Poznań, 14-15.12.2006.
 • 2006 „Przedsiębiorstwo wspólnotowe San Juan Nuevo Parangaricutiro (Michoacán, Meksyk). Model do naśladowania czy przeszkoda na drodze do rozwoju?” na IX Interdyscyplinarnej Konferencji Młodych Badaczy pt. Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, organizowanej przez Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych WGISR UW i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa, 24-25.10.2006;
 • 2004 „Indiańska kultura lokalna jako czynnik oporu przed globalną integracją – Año Nuevo Purhépecha” na VI Ogólnopolskiej Konferencji Amerykanistycznej w Poznaniu: “Globalizacja w Ameryce Łacińskiej: problemy ludów tubylczych”, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, 09-10.12.2004.
 • 2002 „Rękodzieło ludowe Indian Purhépecha” na V Ogólnopolskiej Konferencji Amerykanistycznej w Poznaniu zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Poznań “Elity tubylcze w Ameryce Łacińskiej XVI-XXw”, 14-15.11.2002.

 

Udział w konferencjach i warsztatach bez referatów:

 • 06-09.09.2016 II Congreso Internacional de Antropología AIBR.
 • 07.2014 uczestnictwo w Summer School on Socially Sustainable Degrowth (Universidat Autonoma de Barcelona);

Nagrody i stypendia

Stypendia i wymiana akademicka:

 • 07.2018-03.2019 pobyt na Universidad Autónoma de Barcelona (Departament Antropologii) w charakterze visiting researcher;
 • 09-10.2015 staż dydaktyczny w Departmencie of Anthropologii, Universidad de Barcelona.
 • 10-12.2011 pobyt na University of Sussex (Departament Antropologii) w charakterze visiting student;
 • 07-11.2009 stypendium badawcze rządu Meksykańskiego w Colegio de Michoacán, Zamora, Meksyk;
 • 03-10.2006 stypendium badawcze rządu Meksykańskiego w Centrum Badań i Studiów Wyższych w Antropologii Społecznej (CIESAS), Guadalajara, Meksyk;
 • 2004/2005 I semestr roku akademickiego studia na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu w ramach programu MOST;
 • 2003/2004 rok akademicki, Stypendium Socrates-Erasmus na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (UAB) Departament Antropologii Społecznej i Prehistorii.

Nagrody:

 • 2013 Nagroda Ignacego Domeyki za pracę doktorską.
 • 2006 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie CESLA na Najlepszą Pracę Magisterską na Temat Ameryki Łacińskiej (2006).

 

Członkostwo w organizacjach

 • EASA European Association of Social Anthropologists
 • AIBR, Antropólogos Iberoamericanos en Red (Sieć Antropologów Iberoamerykańskich)
 • Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych
 • Polski Instytut Antropologii

Członkostwo w grupach badawczych:

 • Od 2016 roku członkostwo w Grupo de Estudios de Resiprosidad (Grupa Studiów nad Wzajemnością) Uniwersytet w Barcelonie.
 • 2013 – 2016 członkostwo w grupie roboczej dotyczącej edukacji globalnej w dialogu pomiędzy NGO i akademią: „Nauczycielki zmieniają świat”, Instytut Globalnej Odpowiedzialności.  
 • 2011 – 2013 członkowstwo w międzynarodowej grupie badawczej – badania w działaniu – w ramach projektu Beyond Our Backyards (finansowanego m.in. z funduszy Grundtvig);
 • 2009 – 2013 członkostwo w międzynarodowej grupie Rural Microfinance and Employment (RuMe) przy Instytucie Studiów nad Rozwojem Ekonomicznym i Społecznym IEDES, Sorbonne, Paryż;
 • 2009 – 2010 członkostwo w grupie badawczej Cywilizacja Ameryki Łacińskiej
 • 2007 – 2011 koordynacja grupy badawczej Antropologia Rozwoju przy Fundacji Polski Instytut Antropologii i SNS PAN;
 • 2007 – 2009 współpraca z interdyscyplinarną grupą naukowców z Universidad Panamericana w Meksyku realizujących projekty rozwojowe we wspólnocie indiańskiej Angahuan w Stanie Michoacán w Meksyku;
 • 05-09.2006 grupa badawcza Focos Rojos w CIESAS pracująca nad funkcjonowaniem programu rządu Meksykańskiego mającego zapobiegać konfliktom o ziemię w stanie Michoacán w Meksyku, CIESAS.