dr hab. Anna Malewska-Szałygin

profesor uczelni
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
kierownik Zakładu Antropologii Politycznej i Ekonomicznej; przewodnicząca Rady dydaktycznej, członek Rady WNKS UW, członek Rady dyscypliny NOKIR UW, członek Rady Doskonałości Naukowej

Kontakt

a.malewska-szalygin@uw.edu.pl
+48 22 55 316 11
Dyżury 

po umówieniu mailowym

Od lutego 2023 realizuję ze studentami dwuletni projekt badawczy "Dynamika wyobrażeń społecznych" w ramach przedmiotu Laboratorium etnograficzne. Wyniki badań prowadzonych metodami etnograficznymi mają dostarczyć odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób gwałtowne zwiększenie kontaktu z osobami uchodźczymi z Ukrainy zmieniło stereotypy i wyobrażenia na temat naszych wschodnich sąsiadów. Badania terenowe prowadzone są we wsiach powiatu Nowy Targ (na Podhalu).

Od 2018 r. prowadzę warsztaty badawcze dotyczące internetowych przestrzeni polityczności, obejmujące dokumentację i analizę politycznych postów i komentarzy publikowanych na Facebooku oraz w innych miejscach sieciowych. Wyniki badań referowałam na konferencji "Passionate politics" w Dublinie w październiku 2020 r.

W latach 2012-2014 w powiecie Nowy Targ na Podhalu realizowałam projekt badawczy zatytułowany Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna. Wstępne wyniki badań zostały podsumowane w artykule Media na wsi podhalańskiej. Wyniki badań etnograficznych ("Prace Etnograficzne. ZNUJ" 2014) oraz w tekście Studies of media audience. An ethnographic approach opublikowanym w czasopiśmie "Ethnologia Polona" 2018 vol.38.

W latach 1999-2009 realizowałam w powiecie Nowy Targ na Podhalu projekt badawczy zakończony książką pt. Wyobrażenia o władzy i państwie we wsiach nowotarskich (2008) oraz jej anglojęzyczną wersją Social Imaginaries of the State and Central Authority in Polish Highland Villages, 1999-2005 (2017), a także licznymi artykułami i rozdziałami, spośród których warto wyróżnić tekst krytycznie rozważający pojęcie post-socjalizm Postsocialism as a Diagnostic Tool. Common-Sense Concepts of Power and State in Southern Poland ("Ethnologia Europea" 2011). 

W latach 1993-1996 realizowałam w powiecie giżyckim na Mazurach projekt dotyczący wiedzy potocznej o władzy lokalnej (gminnej). Wyniki badań zostały podsumowane w książce  Wiedza potoczna o sprawach publicznych (2002) oraz w licznych artykułach i rozdziałach w tomach zbiorowych. .

W latach 1984-1986 realizowałam projekt badawczy  dotyczący lokalnej wiedzy potocznej o przeszłości. Wyniki badań zostały opublikowane w artykule oraz w pracy magisterskiej znajdującej się w bibliotece IEiAK.

Obszary zainteresowań

Antropologia polityki i polityczności; wiedza potoczna; etnopolitologia;  wyobrażenia społeczne.

Obszary badań: Polska (Roztocze, Mazury i Podhale)

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Doświadczenie badawcze, uzyskane stopnie naukowe, zatrudnienie, doświadczenie dydaktyczne, wypromowani doktorzy, magistrzy, licencjaci, recenzje dorobku habilitacyjnego i recenzje doktoratów, doktoranci, opieka nad projektami grantowymi, doskonalenie dydaktyczne

Doświadczenie badawcze

Od lutego 2023 realizuję ze studentami dwuletni projekt badawczy "Dynamika wyobrażeń społecznych" w ramach przedmiotu Laboratorium etnograficzne. Wyniki badań prowadzonych metodami etnograficznymi mają dostarczyć odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób gwałtowne zwiększenie kontaktu z osobami uchodźczymi z Ukrainy zmieniło stereotypy i wyobrażenia na temat naszych wschodnich sąsiadów. Badania terenowe prowadzone są we wsiach powiatu Nowy Targ (na Podhalu).

2016-2020 prace badawcze w ramach badań statutowych Zakładu Antropologii Politycznej i Ekonomicznej (ZAPE) zatytułowanych Współczesne przestrzenie polityczności

 2012 - 2014 Projekt badawczy  Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna  [Ethnography of media audience and the common sense]  (grant NCN OPUS Nr  2011/03/B/HS3/00338) realizowany we wsiach Podhala, nakierowany na powiązania pomiędzy przekazem medialnym a konstruowaniem tożsamości politycznych. Studia poprzedające przygotowanie projektu podsumowuje tekst Widz wolny czy bezwolny?, w: Media wolne czy bezwolne, red. Piotra Kowalskiego i Stanisława Zagórskiego, Łomża: Oficyna Wydawnicza „Stopka”, 2011, s. 199-211. Wyniki badań relacjonuje artykuł  Media na wsi podhalańskiej. Wyniki badań etnograficznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace etnograficzne” 2014 tom 42, zeszyt 2. Anglojęzyczny artykuł The Studies of Media Audience. An Ethnographic Approach jest złożony do druku w czasopiśmie. Wstępne wyniki badań były prezentowane na I Ogólnopolskim Kongresie Antropologicznym 23-25 października 2013, w referacie wygłoszonym w ramach panelu „Antropologia mediów”. Tytuł referatu  Media na wsi. Użytkowanie przekazu medialnego w kontekście lokalnym ("Księga abstraktów" strona 75)

Od 1999 do 2005 Projekt badawczy Etnopolitologia - rozmowy z górlalmi o polityce. Wstępne analizy nowotarskich materiałów źródlowych zostały zamieszczone w zbiorze tekstów Rozmowy z góralami o polityce, Warszawa: Trio 2005 oraz w wielu artykułach. Wnioski z badań zawiera monografia Wyobrażenia o państwie i władzy we wsiach nowotarskich 1999-2005, Warszawa: DiG 2008 a także liczne artykuły i rozdziały w tomach zbiporowych. Anglojęzyczne ujęcie wyników badań to wydana w Wielkiej Brytanii monografia Social Imaginaries of the State and Central Authority in Polish Highland Villages, 1999-2005 (2017) oraz artykuł Postsocialism as a Diagnostic Tool. Common-Sense Concepts of Power and State in Southern Poland ("Ethnologia Europea" 2011). 

Od 1993 do 1996 Projekt badawczy dotyczący wiedzy potocznej o władzy lokalnej na szczeblu gminym, realizowany w powiecie giżyckim, na Mazurach, w okresie wyborów samorządowych 1990 roku. Wnioski z tych badań zostały opublikowane w książce Wiedza potoczna o sprawach publicznych, Warszawa: DiG 2002 oraz w wielu artykułach.

1983-1986 - badania dotyczące lokalnej wiedzy potocznej o przeszłości, prowadzone na Roztoczu zostały podsumowane artykułem Świadomość historyczna mieszkańców Narola, „Etnografia Polska ” 1990, z. 1-2, http://www.cyfrowaetnografia.pl

Uzyskane stopnie naukowe

29. 04. 2009 Kolokwium habilitacyjne na posiedzeniu Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Książka będąca podstawą przewodu habilitacyjnego – Wyobrażenia o państwie i władzy we wsiach powiatu nowotarskiego 1999-2005, Warszawa: DIG 2008, recenzowana przez prof. Mirosławę Drozd-Piasecką (IAE PAN), prof. Annę Zadrożyńską (IEiAK UW), prof. Zbigniewa Jasiewicza (IEiAK UAM), prof. Czesława Robotyckiego (IEiAK UJ).

03. 03. 1999 Obrona pracy doktorskiej: Wiedza potoczna o sprawach publicznych. Wizerunek lokalnej sceny politycznej w latach 1989-1995 na podstawie badań  prowadzonych w wybranej gminie mazurskiej, pod kierunkiem prof. Anny Zadrożyńskiej, recenzowanej przez prof. Zofię Sokolewicz oraz prof. Aldonę   Jawłowską.

04. 09. 1986 Obrona pracy magisterskiej Historia w świadomości mieszkańców Narola, pod kierunkiem prof. Anny Zadrożyńskiej, recenzowanej przez prof. Zofię Sokolewicz.

Zatrudnienie

Od 01.11.2011 - profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

01.10.1999 - 31.10.2011 - adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

01.10.1987 - 31.09.1999 - asystent, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

Doświadczenie dydaktyczne

Wstęp do etnologii, wykład

Laboratorium etnograficzne "Dynamika wyobrażeń społecznych"

Antropologia polityczna, wykład

Etnografia Europy, wykład

Polityka w internecie, zajęcia warsztatowe

Facebook - analiza treści, zajęcia warsztatowe

Antropologia starych i nowych mediów, konwersatorium

Haktywizm i aktywizm sieciowy, konwersatorium

Etnografia odbioru przekazu medialnego, konwersatorium

Polityka i antropologia, konwersatorium

Europa a tożsamość, konwersatorium

Interpretowanie zjawisk kulturowych, konwersatorium

Myślenie mityczne, myślenie potoczne, konwersatorium

Wstęp do etnologii,ćwiczenia

Laboratorium etnograficzne (5-cio krotnie)

Seminarium licencjackie

Seminarium magisterskie

Seminarium doktoranckie

Antropologia kulturowa dla doktorantów IHSD UW

Od października 2012- koordynator modułu kształcenia na studiach licencjackich „Antropologia Polityczna”.

Promotor obronionych prac licencjackich - 37

Promotor obronionych prac magisterskich: 39

Promotor obroninych doktoratów: 2

Wypromowani doktorzy:

Dr Maria Małanicz-Przybylska, Tradycja i współczesność na Skalnym Podhalu – studium z antropologii muzyki. Studia Doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego W. Obrona z wyróżnieniem 19 stycznia 2017. 

Natallia Paulovich, Women's position in the context of sociocultural changes in western Georgia: perspective of the anthropology of food. Studia doktoranckie - Szkoła Nauk Społecznych PAN Warszawa. Obrona 20 czerwca 2018.

Otwarte przewody doktorskie:

mgr Agata Rybus SD WH UW od października 2012. Przewód otwarty w grudniu 2017.

mgr Justyna Szymańska, SD WH UW od października 2014

mgr Agnieszka Gajc IHSD UW od października 2014

Promotor doktoratów:

mgr Joanna Lipińska, SD WH UW od października 2015

mgr Varvara Redmond SD WH UW od października 2017 (BUWIM)

Udział w uzyskiwaniu stopni naukowych

Recenzje prac doktorskich: 11

Recenzje w procedurze habilitacyjnej: 5, sekretarzowanie 4, przewodniczenie 1, członkowstwo 2.

Doskonalenie nauczycieli akademickich:

2023-11-20 Szkolenie dla przyszłych członków Rady Doskonałości Naukowej - online

2023-06-28 – szkolenie w kontakcie bezpośrednim „Wykorzystanie systemu ewaluacji zajęć dydaktycznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia”. Organizator UW w ramach programu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni.

2023-05 szkolenie on-line „Wikilearn - współredagowanie Wikipedii wraz ze studentami, w ramach zajęć akademickich”. Organizator Wikimedia.

2023-02-27 szkolenie „Wykorzystanie systemu monitoringu losów absolwentów Ekonomiczne Losy Absolwentów (ELA)”. Organizator UW w ramach program Doskonałość Dydaktyczna Uczelni.

21.01.2022 r. "Wprowadzenie do Systemu Analizy Danych – przeglądarki wskaźników dydaktycznych" szkolenie w cyklu Akademia Zarzadzania Dydaktyką Akademicką

17-18 stycznia 2022 szkolenie w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju „Feedback, czyli informacja zwrotna w dydaktyce (ewaluacja procesu dydaktycznego)" – 6 godzin

2021/2022 szkolenie w ramach Akademii Zarządzania Dydaktyką Akademicką (przeznaczone dla kadry zarządczej UW)

Semestralne warsztaty Emisja głosu dla pracowników UW

Szkolenie Warsztat Umiejętności Dydaktycznych, realizowane w ramach Programu Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW, w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet” finansowanego przez Unię Europejską. Certyfikat nr 1377.

Szkolenie Dydaktyka Szkoły Wyższej. realizowane w ramach Programu Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW, w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet” finansowanego przez Unię Europejską. Certyfikat nr 00137.

Szkoleniu Zajęcia wizytowane, realizowanym z ramach Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet” finansowanego przez Unię Europejską. Certyfikat nr 00137.

Udział w szkoleniu Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na badania naukowe i tworzenie nowych programów kształcenia. ealizowane w ramach Programu Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW, w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet” finansowanego przez Unię Europejską. Certyfikat nr 00355.

Publikacje

Książki - monografie:

Social Imaginaries of the State and Central Authority in Polish Highland Villages, 1999-2005, tłum. A. Korzeniowska, S. Sikora, Newcastel upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing 2017, ISBN  1-5275-0026-8.

Recenzja książki autorstwa Chrisa Hanna w „Slavic Review” (Cambridge University Press): https://www.cambridge.org/core/journals/slavic-review/article/social-imaginaries-of-the-state-and-central-authority-in-polish-highland-villages-19992005-by-anna-malewskaszalygin-trans-aniela-korzeniowska-and-stefan-sikora-newcastle-upon-tyne-cambridge-scholars-publishing-2017-x-299-pp-appendix-bibliography-6199-hard-bound/AF26FD56D80752988D1A0C2226B34124

Wyobrażenia  państwie i władzy we wsiach nowotarskich 1999-2005, Warszawa:  DiG 2008, ISBN 978-83-7181-534-8. Nagroda Clio drugiego stopnia. (Nagroda Clio jest przyznawana przez Rektora UW za najlepsze publikacje pracowników Wydziału Historycznego w danym roku).

Wiedza potoczna o sprawach publicznych. Studium percepcji władzy lokalnej we wsiach mazurskich, Warszawa: DiG 2002. Nagroda Clio pierwszego stopnia.

Pozostałe publikacje:

2023

Recenzja w czasopiśmie „Lud” 2023, nr 107, s.329-332 książki Natalii Bloch, Encounters across difference, Lexington Books, 2021.

2021

Countermovements: Rural Social Imaginaries Confronting Neoliberal Economics and Politics in Southern Poland, Europe-Asia Studies, 73:9, 1641-1657. ISSN 1465-3427.

https://doi.org/10.1080/09668136.2021.1957084, To link to this article: https://doi.org/10.1080/09668136.2021.195708

Self-silencing Strategies in Casual Conversations about Politics in Rural Poland, Ethnologia Polona, vol. 42: 2021, 49–63. ISSN 0137 -4079, DOI: 10.23858/ethp.2021.42.677. Link to the issue: https://journals.iaepan.pl/ethp/issue/view/153/219. Link to the article: https://journals.iaepan.pl/ethp/article/view/2677/2768

   Recenzja w czasopiśmie „Lud” 2021, nr 105, s.329-332 książki Michał Mokrzana, Klasa, kapitał, coaching w dobie późnego kapitalizmu,Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019, s. 312-315.

2020

Emotions and Civility. Everyday Talks about Politics with Rural Inhabitants of Southern Poland, Intersections. East-European Journal of Society and Politics 2020, 6 (2): Passionate Europe. An expressive turn in European parliamentary election campaign communication and media discourses, p. 61-80.  

DOI: https://doi.org/10.17356/ieejsp.v6i2.642

https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/642

2019

Democracy and the Highlander. On the Diversity of Meanings, w: Twilight Zone Anthropology. Voices from Poland, (ed.) Michał Buchowski, Canon Pyon: Sean Kingston Publishing, 2019. The RAI Country Series, Volume Two, (ed.)  David Shankland, ISBN 978-1-912385-06-5 - rozdział w anglojęzycznej publikacji zbiorowej.

https://www.amazon.com/Twilight-Zone-Anthropology-Voices-Country/dp/1912385066.

Anna (Jadwiga) ZADROŻYŃSKA (ZADROŻYŃSKA-BARĄCZ) (1938-2014), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, tom VI, Kraków: PTL 2019, s. 223-229. - rozdział w publikacji zbiorowej.

http://ptl.info.pl/dzialalnosc-wydawnicza/slownik-etnografow

Badania afrykańskie w antropologii politycznej, w: Antropologia polityczna w Afryce, red. Maciej Ząbek, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2019, ISBN 978-83-235-3885-1.

https://www.wuw.pl/product-pol-11246-Antropologia-polityczna-w-Afryce.html

Recenzja książki Kamili Baranieckiej-Olszewskiej, Reko-renesans: praktyka autentyczności, „Etnografia Polska”, tom LXII, z. 1-2, 2018 (tom ukazał się w 2019), s. 273, 274, ISSN 0071-1861.

https://rcin.org.pl/dlibra/publication/94399/edition/73417/content?ref=struct

2018

Studies of media audience. An ethnographic approach – “Ethnologia Polona” 2017 (2018), vol. 38, s. 137-151, PL ISSN 0137-4079.

http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=86569&tab=3

2017

Social Imaginaries of the State and Central Authority in Polish Highland Villages, 1999-2005, tłum. A. Korzeniowska, S. Sikora, Newcastel upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing 2017, ISBN  1-5275-0026-8.

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/837469

Wyobrażenia o narodzie we wsiach podhalańskich, „Sprawy Narodowościowe. Nowa seria”, Vol. 49, 2017, ISSN: 2392-2427, DOI: https://doi.org/10.11649/sn.1526  s. 1-13. Tekst dostępny internetowo:

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/article/view/sn.1526

Memy  - nowa forma wiedzy potocznej, w: Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu, red. Tomasz Gackowski, Karolina Byrska, Tomasz Patera, Seria: Media Początku XXI wieku, t. 32, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2017, ISBN 9788375457933, s. 11-24. Tekst dostępny internetowo:

 https://pl.scribd.com/document/365609460/Memy-czyli-z-ycie-s...

Nowe wyzwania antropologii politycznej. Etnografia usieciowionej rzeczywistości, w: Colloquia Anthropologica, J. Jasionowska, K. Kaniowska (red.), Warszawa: Oficyna Naukowa 2017, ISBN 978-83-64363-84-9, s. 177-192.

Odpowiedź na ankietę antropologiczną Etnografia – etnologia – antropologia kulturowa dzisiaj. Cele, zakresy i praktyki badawcze oraz wyzwania na przyszłość, „Lud” vol. 101, s. 554-556.

Geertzowski common sense i etnopolitologia, w:Geertz a pytania antropologii współczesnej. Zmiana czy kontynuacja, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017 ISBN 978 -83-8061-482-6,  s. 51-66.

2015

Redakcja (wraz z prof. A. Posern-Zielińskim) części tematycznej Antropologia polityczna czasopisma “Lud” 2015, t. 99.

Wprowadzenie wraz z A. Posern-Zielińskim “Lud” 2015, t. 99, s. 13-18.

Anna Zadrożyńska (1938-2014) współautorstwo M. Radkowska-Walkowicz “Lud” 2015, t. 99, s. 461-465.

From the Chair to the Field. Research in Ethnology and Cultural Anthropology in Warsaw, “Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Polen”, s. 12-48, współautorstwo: Agnieszka Kościańska Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maciej Ząbek, Magdalena Zowczak, Fryburg 2015.

2014

Media na wsi podhalańskiej. Wyniki badań etnograficznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Prace etnograficzne” 2014 tom 42, zeszyt 2.

Cultures or identities: analytical categories in action, w: Colloquia Anthropologica. Issues in Contemporary Anthropology,  A. Bentkowski, M. Buchowski (eds)., Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2014, s. 259-268.

Kultury czy tożsamości? Kategorie analityczne w działaniu, w: Colloquia Anthropologica. Problemy współczesnej antropologii społecznej, red. A. Bentkowski, M. Buchowski, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2014, s. 269-278.

Jak skonstruować wroga? w: W stronę antropologii „bezpieki”. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, red. J. Syrnyk, A. Klarman, M. Mazur, E. Kłosek, Wrocław 2014, s. 107-115.

O pożytkach z interdyscyplinarności płynących – inspiracje antropologiczne, w: Kultura w stosunkach międzynarodowych. Tom 2 Pułapki kultury, red. G. Michałowska, J. Nakonieczna, H. Schreiber, Warszawa 2014, s. 21-32.

Tłumaczenie: Cohen A. P. Moja osobista historia antropologii tożsamości, w: Colloquia Anthropologica.  Problemy współczesnej antropologii społecznej, red. A. Bentkowski, M. Buchowski, Poznań 2014, s. 237-258

2013

Antropologia i polityka – zastosowanie czy uwikłanie?, w: Antropologia stosowana, red. M. Ząbek, Warszawa 2013, s.41-54.

Obywatelstwo po góralsku, w: Obywatelstwo u progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, red. M. Ząbek, Warszawa 2013, 81-94.

 

2012

Antropologia polityczna: 1940–2010, „Studia Ethnologica Pragensia” 2012 nr 2.

Evergreen Ethnographies, „Polish Sociological Review” nr 3 (179) 2012, s. 431-441.

Redakcja książki: Humanistyka i dominacja, Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. A. Malewska-Szałygin, T. Rakowski, "Colloquia Humaniorum", IEiAK UW 2012.

Zmagania z „nieporadnymi” dyskursami o polityce. O pożytkach płynących z zastosowania metody etnograficznych badań terenowych, w: Humanistyka i dominacja, Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. A. Malewska-Szałygin, T. Rakowski, "Colloquia Humaniorum", IEiAK UW 2012.

2011

Post-socialism as a Diagnostic Tool. Common-Sense Concepts of Power and State in Southern Poland, “Ethnologia Europea”, 2011 nr 41:2, 71-80.

Widz wolny czy bezwolny?, w: Media wolne czy bezwolne, red. Piotra Kowalskiego i Stanisława Zagórskiego, Łomża: Oficyna Wydawnicza „Stopka”, 2011, s. 199-211.

Post-Socialist or Post-Peasant? Reflections on Mountain-Dwellers’ Image of the State and the Authorities, „Ethnologia Polona”, vol. 31-32, p. 73-83,  2010-2011.

Post-Socialist or Post-Peasant? Reflections on Mountain-Dwellers’ Image of the State and the Authorities, „Ethnologia Polona, 2010-2011, vol. 31-32, p. 73-83. 

2010

Nieprzemijający urok monografii terenowych, , w: Antropolog wobec doświadczenia, red. A. Malewska-Szałygin, M. Radkowska-Walkowicz, Warszawa 2010, s. 52-62 - artykuł w publikacji zbiorowej.

Ludowe” wyobrażenia o władzy i państwie, w: Antropologia polityki i polityka w antropologii, red. M. Drozd-Piasecka, s. 65-74, Warszawa: KNE PAN 2010 - artykuł w publikacji zbiorowej – tomie pokonferencyjnym.

Czi postsocializm? Suczasni selianski ujawlenijha pro władu i dierżawu na prikładi doslidrzeń na piwdi Polszi, „Narodoznawczi Zeszity” 2010, z. 1-2, s. 222-228 - artykuł w języku ukraińskim, opublikowany w zagranicznym czasopiśmie naukowym.

2009

Recenzja książki Elisabeth Dunn, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, „Lud” 2009, s. 297-299 - recenzja publikacji naukowej w czasopiśmie recenzowanym, znajdującym się na liście ERIH.

2008

Wyobrażenia państwie i władzy we wsiach nowotarskich 1999-2005, Warszawa: DiG  2008, ISBN 978-83-7181-534-8 – monografia problemowa.

„Ludowa” wizja władzy, „Etnografia Polska”, 2008, t. 52, nr 1-2, s. 73-92 - artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym na liście ERIH.

  Local discourse on matters of the state: A Podhale case, In: Exploring home, neighboring and distant cultures, ed. L. Mróz, A. Posern-Zielinski, Warszawa: DIG 2008, s. 41-58 – rozdział w anglojęzycznej publikacji zbiorowej wydanej w Polsce.

2007   

Ludowa” wizja demokracji, „Kultura i społeczeństwo” 2007, t. LI, nr 4, s. 187-201 – artykuł recenzowany, publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym sie na liście ERIH.

Wprowadzenie, w: Frykman J., Løfgren O., Narodziny człowieka kulturalnego,  tłum. G. Sokół, Kęty: Derewiecki 2007 - wprowadzenie do polskiego tłumaczenia szwedzkiej monografii.

2006   

Lokalny dyskurs na temat państwa – przykład podhalański, „Etnografia Polska” 2006, nr 1-2, s. 101-116 – artykuł recenzowany, publikacja w czasopiśmie naukowym na liście ERIH.

Market View of the Polish Political Scene, „Anthropology Matters”, 2006 nr 1: www.anthropologymatters.com/journal/2006-1 - artykuł recenzowany w anglojęzycznym, internetowym czasopiśmie naukowym.

Przebudzenie regionalne czy kreowanie przestrzeni turystycznej? Dylematy związane z kaszubskim odrodzeniem, w: Catering dziedzictwa kulturowego? Kaszubi i Kaszuby w oczach etnologów, red. P. Kalinowski, Gdynia 2006, s. 6-11.

2005

Pojęcia badawcze i wyniki badań. Góralskie rozumienie pojęcia „demokracja”, w: Rozmowy z góralami o polityce, red. A. Malewska-Szałygin, Warszawa: Trio 2005, s. 7-18 – rozdział w publikacji zbiorowej.

Redakcja książki Rozmowy z góralami o polityce, Warszawa: Trio 2005  – redakcja tomu zbiorowego.

Autoportret z negatywu, czyli czego można dowiedzieć się o Polakach z góralskich wypowiedzi na temat władzy, w: Polacy o sobie. Współczesna autorefleksja: jednostka, społeczeństwo, historia, red. P. Kowalski, Łomża: Stopka 2005, s. 17-34 – rozdział w publikacji zbiorowej.

Antropologia polityczna – subdyscyplina antropologii czy perspektywa refleksji antropologicznej? w: Horyzonty antropologii kultury, red. A. Zadrożyńska, J. S. Wasilewski, Warszawa: DIG 2005, s. 355-362 – rozdział w publikacji zbiorowej.

Rozmowy z góralami o polityce jako przykład dyskursu emocjonalnego, w: Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność, red. A. Gawkowska, P. Gliński, A. Kościański, Warszawa 2005, s. 315-324 – rozdział w publikacji zbiorowej.

2004   

Tradycja stosowania pojęcia dyskurs i jego przydatność w antropologii współczesności, „Etnografia Polska”, 2004 nr 1-2, s. 81-97 publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście ERIH.

Rozmowy z góralami na nowotarskim targowisku, w: Kultura polityczna Polaków, red. B. Gołębiowski, Lomża: Stopka 2004, s. 387- 411 – rozdział w tomie zbiorowym.

2003 

Ethnopolitology – Talking with Highlanders about Politics, w: Between Tradition and Postmodernity. Polish Ethnography at the Turn of the Millenium, ed. L. Mróz, Z. Sokolewicz, Warszawa 2003 – rozdział w anglojęzycznym tomie zbiorowym wydanym w Polsce.

2002

Wiedza potoczna o sprawach publicznych. Studium percepcji władzy lokalnej we wsiach mazurskich, Warszawa 2002– monografia problemowa.

2001   

Komu potrzebna jest demokracja? Wyobrażenia o władzy lokalnej w mazurskiej lat gminie osiemdziesiątych, „Kultura i Społeczeństwo” 2001, nr 2, s. 175 – 188 – artykuł recenzowany, publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście ERIH.

1996   

Wiedza potoczna o sprawach publicznych. Lokalny wizerunek gminnej sceny politycznej, "Etnografia Polska" 1996, nr 1-2, s. 29-40 – artykuł recenzowany, publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście ERIH.

1995   

Zarys tradycji stosowania pojęcia "wiedza potoczna", "Etnografia Polska” 1995, nr 1-2, s.51-63 – artykuł recenzowany, publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście ERIH.

1990   

Świadomość historyczna mieszkańców Narola, „Etnografia Polska” 1990, nr 2, s. 169-181 – artykuł recenzowany, publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście ERIH.

1988   

Semiotyka strukturalizmu. Próba interpretacji, „Etnografia Polska” 1988, nr 2, s. 7-38 – artykuł recenzowany, publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście ERIH.

Publikacje popularyzatorskie

2009     „Ludowe” wyobrażenia o władzy, państwie i demokracji, „Uniwersytet Warszawski” nr 2 (41), kwiecień 2009, s. 26-27 - artykuł popularyzatorski.

2006    Artykuł popularny o Święcie Zmarłych, dziennik „Metropol” 01.11.2006.

2005    Dla górali papież był 'mediatorem'. Rozmowa z Piotrem Hayderem, „Nauka w Polsce” 13.04.2005, str. 1-1 – czasopismo internetowe służące popularyzacji nauki.

2005    Rozmowy na targu w Nowym Targu, czyli z góralami o polityce. Rozmowa z Walerią Kożusznik, “Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Informatyzacji”, nr 1, str. 14-15 – czasopismo internetowe służące popularyzacji nauki.

2005    Święty Jan wszystko pokropił. Rozmowa z Szymonem Łucykiem, „Nauka w Polsce” 23.06.2005, str. 1-1 – czasopismo internetowe służące popularyzacji nauki.

2005    Z górskich wyżyn demokracja wygląda zupełnie inaczej. Rozmowa z Szymonem Łucykiem, „Nauka w Polsce” 20.10.2005, str. 1-1 – czasopismo internetowe służące popularyzacji nauki.

2004    Brzemię historii, czyli o różnych postawach polskiego społeczeństwa, „Mała Szkoła. Aktywność i przedsiębiorczość na wsi” nr 3, str. 18-19 – artykuł popularyzatorski

 

 

 

 

 

Projekty badawcze

 • Od lutego 2023 realizuję ze studentami dwuletni projekt badawczy Dynamika wyobrażeń społecznych w ramach przedmiotu Laboratorium etnograficzne.Wyniki badań prowadzonych metodami etnograficznymi mają dostarczyć odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób gwałtowne zwiększenie kontaktu z osobami uchodźczymi z Ukrainy zmieniło stereotypy i wyobrażenia na temat naszych wschodnich sąsiadów. Badania terenowe prowadzone są we wsiach powiatu Nowy Targ (na Podhalu).
 • Kierownik tematu badań statutowych prowadzonych w ramach Zakładu Antropologii Politycznej i Ekonomicznej (ZAPE): Współczesne przestrzenie polityczności - finansowanie MNiSW.
 1. Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna - 2012 - 2014 [Ethnography of media audience and the common sense]  (grant NCN OPUS Nr  2011/03/B/HS3/00338) realizowany we wsiach Podhala, nakierowany na powiązania pomiędzy przekazem medialnym a konstruowaniem tożsamości politycznych. Studia poprzedające przygotowanie projektu podsumowuje tekst Widz wolny czy bezwolny?, w: Media wolne czy bezwolne, red. Piotra Kowalskiego i Stanisława Zagórskiego, Łomża: Oficyna Wydawnicza „Stopka”, 2011, s. 199-211. Wyniki badań relacjonuje artykuł  Media na wsi podhalańskiej. Wyniki badań etnograficznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace etnograficzne” 2014 tom 42, zeszyt 2. Anglojęzyczny artykuł The Studies of Media Audience. An Ethnographic Approach jest złożony do druku w czasopiśmie "Ethnologia Polona". Wstępne wyniki badań były prezentowane na I Ogólnopolskim Kongresie Antropologicznym 23-25 października 2013, w referacie wygłoszonym w ramach panelu „Antropologia mediów”. Tytuł referatu  Media na wsi. Użytkowanie przekazu medialnego w kontekście lokalnym.
 2. Antropologia państwa i władzy - projekt badawczy finansowany ze środków IEiAK z funduszy budżetowych na działanlość statutową UW realizowany w latach 1999-2007 w powiecie Nowy Targ.
 3. Wpływ tradycji historycznej na kształtowanie się postaw obywatelskich: - projekt badawczy finansowany ze środków IEiAK z funduszy budżetowych na działanlość statutową UW realizowany w latach w 1998 w gminie Radzymin.
 4.  Wiedza potoczna o sprawach publicznych w gminie mazurskiej - -projekt badawczy finansowany ze środków IEiAK z funduszy budżetowych na działanlość statutową UW realizowany w latach 1995-1997 w jednej z gmin powiatu Giżycko oraz w 1997 w gminie Pozezdrze.
 5.  Państwowe i społeczne instytucje w gminnie wiejskiej - projekt badawczy finansowany ze środków IEiAK z funduszy budżetowych na działanlość statutową UW realizowany w latach 1993-1995 w gminie Miłki.
 6. Etos partyzancki w społeczności wiejskiej - projekt badawczy finansowany ze środków IEiAK z funduszy budżetowych na działanlość statutową UW realizowany w latach 1989-1991 w gminie Goniądz.
 7. Świadomość historyczna mieszkańców Narola - projekt badawczy finansowany ze środków KEiAK z funduszy budżetowych na działanlość statutową UW realizowany w latach 1982-1986 w gminie Narol.

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne, audycje radiowe i telewizyjne a ostatnie 5 lat:

2023-12-14 Konferencja „Obcowanie”, organizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny.  Referat: Obcość gwałtownie przybliżona.

https://unikonferencje.pl/miniona/14775-obcowanie-kultura-i-tradycja-wobec-obcosci

2023-10-06-08 Conference „Solidarity”, organized by Charles University and Czech Association of Social Anthropologists, Praha, Czech Republic. Paper: Dynamic of Geopolitical Solidarity.

http://www.casaonline.cz/?p=3787

2023-06-22-23 Głowny organizator konferencji „Homo faber: jak pracujemy, jak pracowaliśmy?” –  IEiAK UW, Warszawa. Referat: Przemiany pracy w ujęciu modelowym prof. Anny Zadrożyńskiej.

https://www.etnologia.uw.edu.pl/aktualnosci/homo-faber-jak-pracujemy

2022-06 Konferencja “The Environment of Democracy” organizowana przez  (American) Council for European Studies Uniwersytet Lizboński, Fundację Andrew Mellona, w Lizbonie, w Portugalii. Referat: Counter-Movements: Rural Social Imaginaries Confronting Neoliberal Economics and Politics in Southern Poland.

https://councilforeuropeanstudies.org/2022-final-programs

21–22 października 2021 roku Komisja Etnograficzna Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, „Krakowska Konferencja Etnograficzna - metodologie, praktyki, teorie”. Referat: „Badania usieciowionej sfery publicznej –etnografia cyfrowa w antropologii politycznej”.


http://www.pau.krakow.pl › zaproszenia › 2021

27-28 września 2021 Sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Antropologia w stanie wyjątkowym”, Warszawa IEiAK. Referat: „Zastosowania netnografii w antropologii politycznej”.  

https://pts.org.pl/en/sympozjum-sas-pts-antropologia-w-stanie-wyjatkowym/

14-16 lipca 2021 Visegrad Anthropologists’ Network (V4Net) Max-Planck Institute for Social Anthropology Conference “Vox Populi Visegradensis. The Anthropology of East-Central Europe” (direct contact) in Tegernsee. Germany. Paper “Digital Ethnography in Political Anthropolgy”.

https://www.eth.mpg.de/4638135/Visegrad_Network

9-14 marca 2021 IUAES [International Union of Anthropological and Ethnological Sciences] Congress in Šibenik Chorwacja (online format) “Legacies and Next Generation Anthropology”, panel no. 99 “National Intimacy, Historical Present and Possibilities of New Imaginaries. Paper: “Post-peasant Imaginaries and Contemporary Forms of Nation Building”.

https://iuaes2020.conventuscredo.hr/

19-20 listopada 2020, Wrocław (KEiAK UWr) “Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie więcej niż ludzkim. Członkostwo w Komitecie naukowym i prowadzenie sesji. http://etnografia.systemcoffee.pl/

9-14 marca 2021 IUAES [International Union of Anthropological and Ethnological Sciences] Congress in Šibenik Chorwacja (online format) “Legacies and Next Generation Anthropology”, panel no. 99 “National Intimacy, Historical Present and Possibilities of New Imaginaries. Referat: “Post-peasant Imaginaries and Contemporary Forms of Nation Building”.

https://iuaes2020.conventuscredo.hr/

29-30 października 2020, Dublin (Irlandia) „Back to the Future? European Progressions and Retrogressions” organizowana przez European Sociological Association, and Maynooth University Ireland. Referat: “Emotions and Civility: Everyday Talks about Politics with Rural Inhabitants of Southern Poland”, w panelu: “Passionate politics – emotion and political communication in Central and Eastern Europe”.

https://backtothefutureprogressionsretrogressions.wordpress.com/

https://backtothefutureprogressionsretrogressions.files.wordpress.com/2020/10/programmeoct27.pdf

15-16 października 2020 Praga (Czechy) “Nation-Building and the Dynamics of Silences, Memory and Forgetting” organizowana przez V4Net Visegrad Anthropologists' Network, Max Planck Institute for Social Sciensces oraz Charles University. Referat: “Memory and forgetting in the villages of Nowy Targ county. Conversations about a local group of cursed soldiers”.

02-05 września 2020 Konstancin-Jeziorna “Locating religion and non-religion in Eastern/Central Europe” organizowana przez V4Net Visegrad Anthropologists' Network, Max Planck Institute for Social Sciensces oraz Instytut Archeologii i Etnologii  Polskiej Akademii Nauk . Referat: “Political and religion identifications”

https://www.eth.mpg.de/4638135/Visegrad_Network

24-25 września 2019 Konferencja anglojęzyczna, międzynarodowa „Migration and the generational experience”, Praga (Czechy). Referat:  Media Usage in remote Communications: migratory situations.  Organisators: Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague and  Max Planck Institute for Social Anthropology (V4Net).

https://www.eth.mpg.de/5310535/Conference-Programme_Prague.pdf

https://www.eth.mpg.de/4638135/Visegrad_Network

https://iss.fsv.cuni.cz/en/news/migration-and-generational-experience

27-31 sierpnia 2019 Kongres IUAES (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences) „World Solidarities” (ok. 1.000 uczestników),  Poznań. Referat: Political Identities as strategic solidarities oand their polarising power.[Panel : Beyond Identities? Strategic solidarities in/on the political].

https://www.iuaes2019.org/congress_programme/

12-14 kwietnia 2019 Uniwersytet w  Cambridge (Wielka Brytania) konferencja BASEES ( British Association for Slavonic and East European Studies). Referat: How Pre-modern Social Imaginaries Underpin Anti-liberal Rhetoric: Perceiving the State, Power and Labour in Rural Poland w panelu Digging Its Own Grave? Postsocialist Liberalism and the Counter-Movement in the Visegrád State prowadzonym przez prof. Chrisa Hanna

http://basees.org/conferences/2019/4/12/basees-annual-conference

 15 maja 2019 debata „Kategoria naród w ujęciu nauk politycznych i antropologicznych” w cyklu debat „Między Piętrami – porozumienie interdyscyplinarne” organizowanych przez Instytut Stosunków Politycznych Wydziału Nauk Politycznych UW oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego UW. Referat: „Nowotarskie wyobrażenia o narodzie jako przykład funkcjonowania tej kategorii w wiejskich dyskursach lokalnych”.

W 2019  "Stereotypy narodowe a wiedza potoczna o polityce na przykładzie rozmów z mieszkańcami wsi podhalańskich" - wykład dla uczniów klas z maturą międzynarodową (IB) w Zespole Szkół Bednarska15 listopada 2018 trzecia konferencja z cyklu Międzydyscyplinarne Badania nad Przeszłością realizowanego przez Instytut Archeologii I Etnologii PAN oraz Instytut Historiiii Nauki PAN zatytułowana Wszyscy jesteśmy antropologami. Referat w sesji inauguracyjnej: Antropologia polityczna, etnografia cyfrowa – nowe doświadczenia.

19 października 2018 konferencja Państwo – kategoria dyskursu politologicznego i antropologicznego w cyklu seminariów “Między piętrami” realizowanych przez IEiAK WH UW i Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wydział Nauk Politycznych UW).  Referat: Wiejskie dyskursy o państwie.

7-8 czerwca 2018 konferencja anglojęzyczna: Visegrad Belongings: Freedoms, Responsibilities and Everyday dilemmas, Max Planch Institute for Social Anthropology, Halle (Saale). Referat w sesji inaugurującej: Family ethnos, religion – three belongings, three problems.

23-24 kwietnia 2018 V Kongres afrykanistów polskich, Święty Krzyż Polska, POlskie Towarzystwo Afrykanistyczne I IEiAK UW. Referat w sesji inaugurującej: Badania afrykańskie w antropologii politycznej.

23-24 marca 2018 współorganizacja konferencji  Materialization of the Political, Uniwersytet Warszawski IEiAK Warszawa.

2018 Organizacja (wraz z dr H. Schreiber) projektu “Między piętrami”: antropologia spotyka stosunki międzynarodowe – zainicjowanie cyklu debat  interdyscyplinarnych dotyczących pojęć kluczowych dla Etnologii i Stosunków Międzynarodowychtakich jak  polityka, władza, państwo, konflikt, rozwój.

Popularyzacja

Udział w programach radiowych i telewizyjnych (ostatnie lata):

2022-03 Audycja I Programu Polskiego Radia w cyklu EUREKA „ Jajo symbol nowego życia” dotycząca symboliki wielkanocnej

https://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/2941123

5 kwietnia 2 luty 2021 Pierwszy Program Polskiego Radia audycja „Eureka” red. K. Michalski, „Święta - czas oczekiwany i niezwykły. Symbolika Świąt Wielkanocnych”

https://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/2710399,Swieta-czas-oczekiwany-i-niezwykly-Symbolika-Swiat-Wielkanocnych

2 luty 2021 Pierwszy Program Polskiego Radia audycja „Po drugiej stronie lustra” red. K. Michalski, „Czym jest etnopolitologia?”.

https://www.polskieradio.pl/7/4813/Artykul/2672001,Prof-Anna-MalewskaSzalygin-etnopolitologia-to-dobry-material-dla-politykow

6 listopad 2019 "Stereotypy narodowe a wiedza potoczna o polityce na przykładzie rozmów z mieszkańcami wsi podhalańskich" - wykład dla uczniów klas z maturą międzynarodową (IB) w Zespole Szkół Bednarska.

Polskie Radio Program Pierwszy,w cyklu „Wieczór odkrywców”  red. Krzysztof Michalski, audycja o zwyczajach wielkanocnych – komentarze do tekstów prof. Anny Zadrożyńskiej, 22 kwietnia 2019.

https://www.polskieradio.pl/7/161/Artykul/2299285,Swieta-jak...

Polskie Radio Program Pierwszy, w cyklu „Wieczór odkrywców” , red. Krzysztof Michalski, audycja o Ludwiku Młokosiewiczu – polskim badaczu Kaukazu, 11 luty 2019.

https://www.polskieradio.pl/7/161/Artykul/2261578,Ludwik-Mlokosiewicz-Dziwak-chodzacy-boso-po-sniegu

31.03.15 I Program Polskiego Radia, „Wieczór Odkrywców”, red. K. Michalski audycja poświęcona pamięci prof. A. Zadrożyńskiej (45 minut)

25. 03. 2015  TVP Warszawa, „Porozmawiajmy o nauce”, red. K. Michalski wieczór poświęcony pamięci prof. A. Zadrożyńskiej

01.04.2015  TVP Warszawa, „Porozmawiajmy o nauce”, red. K. Michalski wieczór poświęcony świętom Wielkanocnym i świętowaniu w ogóle.7 maja 2014 Dzień Polskiej Antropologii w Londynie – możemy zaskoczyć Brytyjczyków , audycja przygotowana przez red.  Piotra Kędziorka, z cyklu „Źródła”, Radiowego Centrum Kultury Ludowej, Program II Polskiego Radia. http://www.polskieradio.pl/8/478/Artykul/1280943/

29 kwietnia 2014 godzinna audycja „Media a wiedza potoczna” w I Programie PR „Wieczór odkrywców” red. K. Michalski http://www.polskieradio.pl/7/15/Artykul/1112946

16 kwietnia 2014  uczestniczyłam w audycji TVP Warszawa „Porozmawiajmy o …”dotyczącej badań antropologicznych  prowadzonej przez red. K. Michalskiego http://www.tvp.pl/warszawa/publicystyka/porozmawiajmy-o/wide...

11 kwietnia 2014 godzinny program poświęcony pamięci prof. A. Zadrożyńskiej przygotowany przez red.  Piotra Kędziorka, w ramach cyklu „Muzyka źródeł”, Radiowego Centrum Kultury Ludowej, Program II Polskiego Radia. http://www.polskieradio.pl/8/478/Artykul/1099207,Obserwatork...

4 marca 2014 audycja dotycząca antropologii politycznej i antropologii mediów w „Polskim Radio 24”, red. Ryszard Hińcza

W 2015 r. współpracowałam z Fundacją Sztuka – Media – Film w ramach Laboratorium Scenariusza Filmowego. Eksperckie komentarze 3 scenariuszy: Czas trampek autorstwa Maksymiliana Nowickiego, Lili autorstwa Wojciecha Saramonowicza i Marcina wrony, oraz  Człowiek z magicznym pudełkiem autorstwa Bodo Koxa – ten film wszedł na ekrany w listopadzie 2017 roku. Komentarze zostały wydane drukiem w broszurze Laboratorium Scenariusza Filmowego wydanej przez fundację Sztuka – Media – Film, Warszawa 2015.

Nagrody i stypendia

Nagrody, stypendia i wizyty studyjne

Nagrody i stypendia

 •  2009 - nagroda indywidualna „Clio” II stopnia, przyznaną przez Rektora UW i Jury składające się z członków Rady Wydziału Historycznego UW za książkę naukową– monografię problemową Wyobrażenia no państwie i władzy we wsiach powiatu nowotarskiego 1999-2005, Warszawa: DIG 2008.
 •  2003 - nagroda indywidualna „Clio” I stopnia, przyznaną przez Rektora UW i Jury składające się z członków Rady Wydziału Historycznego UW za książkę naukową– monografię problemową  Wiedza potoczna o sprawach publicznych, Warszawa: DIG 2002.
 • 2001-2005 coroczne stypendia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową.

Wizyty studyjne

 • 1-11 kwiecień 2019 kwerenda biblioteczna i prezentacja wyników badań w Max Planck Institute for Social Anthropology w Halle (Niemcy). Pobyt został sfinansowany przez Max Planck Institute ze względu na moją przynależność do sieci V4Net łączącej badaczy z krajów wyszehradzkich:https://www.eth.mpg.de/4638411/Visegrad_Network
 • 24-28 kwietnia 2017 wizyta studyjna w ramach programu Erasmus do Pragi (czechy). Wykłady: 1.  Post-socialist or postagrarian? Common- sense Concepts of Power and State in Southern Poland; 2. Digital Activism, Digital Politics oraz seminaria.
 • 19-25 kwietnia 2015 wizyta studyjna w ramach programu Erasmus do Grenady (Hiszpania) w celu prowadzenia zajęć dla studentów Wydziału Nauk Politycznych i Socjologii Uniwersytetu w Grenadzie. Wykłady: Post-socialist or post-agrarian? Contemporary images of power and state among country dwellers in Podhale Region; Evergreen Ethnographies – ethnographical monographs of XIX and XX century.
 • 19 październik – 14 listopad 2004 wizyta studyjna w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Leuven (Belgia), finansowana przez rząd belgijski, . Referat: Talking with Highlanders about Politics wygłoszony na forum grupy roboczej zajmującej się problemami państw post-socjalistycznych.
 • 4 - 23 maj 2004 wizyta studyjna w Instytucie Etnologii i Archeologii na Uniwersytecie w Kopenhadze (Dania), finansowana przez rząd duński.

Członkostwo w organizacjach

Członkostwo w organizacjach i pełnione funkcje

Członek Rady Doskonałości Naukowej w Zespole Nauk Humanistycznych

Członkostwo w organizacjach

Od 9 października 2017 członek sieci badaczy „Visegrad Anthropologists’ Network V4Net” przy Instytucie Nauk Społecznych  Maxa Plancka w Halle (Niemcy), założonej przez prof. Chrisa Hanna

http://www.eth.mpg.de/4638135/Visegrad_Network

Od 2019 r. - członek International Union of Anthropological and Ethnological Sciences

2012-2023 członek Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk (w wyniku wyborów)

2011-2023 członek Rady Naukowej Fundacji „Polski Instytut Antropologii”.

Pełnione funkcje na UW, na Wydziale, w Instytucie

Aktualne:

Od 2020 członek Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii (w wyniku powołania rektorskiego)

Od 2020 członek Rady Wydziału Nauki o Kulturze i Sztuce (w wyniku wyborów)

Od 2020 przewdonicząca Rady dydaktycznej (w wyniku wyborów)

Od 2017  Kierownik Zakładu Antropologii Politycznej i Ekonomicznej

Poprzednie:

2012-2016 członek Uczelnianej Komisji Oceniająca Nauczycieli Akademickich UW

2012-2014 członek Uczelnianej Komisja ds. Programów Kształcenia UW (w wyniku powołania przez Rektora)

Od 2008 do 2020 członek Rady Wydziału Historycznego UW (w wyniku wyborów)

Od 2012 do 2020 członek Komisji Finansowej Wydziału Historycznego UW

Od 2016 do 2020 - Przewodnicząca Rady Naukowej IEiAK (w wyniku wyborów)

2012-2016 Dyrektor IEiAK (w wyniku wyborów)

1999-2005, 2008-2012 Zastępca Dyrektora Instytutu ds Studenckich (1999-2001 Zastępca Kierownika Katedry)

Od 2009 do 2017 Kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej

2016-2019 Zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk (w wyniku wyborów)

Działania  na rzecz interesariuszy zewnętrznych.

W 2019 r. – uaktualnienie wystawy w Domu Pamięci Zofii Ryży w Adampolu- Polonezköy, w Turcji po remoncie przeprowadzonym przez Fundację Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego „Terpa”, z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Polonika.  W otwarciu wzięła udział Konsul generalna RP w Stambule Joanna Pilecka.  Wystawę w Domu Pamięci Zofii Ryży przygotowałam w roku 2002 i 2003 wraz z Panią Jolantą Adamską na zlecenie Rady Ochrony Walk i Męczeństwa. Z wystawą związana jest publikacja Adampol/ Polonezkoy. Dom Pamięci Zofii Ryży wydana przez Radę Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2004, ISBN 83-89474-07-7.

http://polonika.pl/co-nowego-/dom-cioci-zosi-w-adampolu-zakonczenie-prac-remontowo-konserwatorskich

https://stambul.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/uroczyste_otwarcie_domu_pamieci_im__zofii_ryzy_w_adampolu__1;jsessionid=4AB4C8F459792256999FA553DCD125F2.cmsap5p

2016/ 2017 wraz z Sarianem Jaroszem opracowałam i prowadziłam zajęcia należące do kierunku studiów „Inspiracje. Poznajmy bogactwo świata nauki”, w ramach Fundacji „Uniwersytet Dzieci” (https://uniwersytetdzieci.pl/).  Cykl 8 wykładów (każdy dla 4 grup) miał postać gry fabularnej Gra o plon odpowiadającej na pytanie „kto rządzi na wsi?” (https://uniwersytetdzieci.pl/wykladowca/234). Zajęcia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników (ewaluacja wewnętrzna „Uniwersytetu Dzieci”)

W 2014 r. przygotowałam wraz z dr Ewą Klekot i dr Piotrem Cichockim ekspertyzę dla Muzeum Narodowego w Warszawie: PREFERENCJE KULTUROWE PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEJ KORPORACJI I RECEPCJA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE. Ekspertyza  obejmowała opracowanie projektu badań realizowanych metodą etnograficzną, przygotowanie narzędzi badawczych, koordynację prac badawczych,  analizę i interpretację materiałów terenowych (źródła wytworzone) oraz przygotowanie raportu. Mojego autorstwa był Moduł I raportu obejmujący rozdziały: Spędzanie czasu wolnego jako projekt tożsamościowy, Negocjowanie wyborów i preferencji, Czas wolny jako projekt wychowawczy, Porządki – między pracą a czasem wolnym, Benefit pracowniczy, Rozmowy o doświadczeniach muzealnych,  „Dobre” muzeum w opiniach pracowników banku PKO BP, Wnioski z prac badawczych modułu I.

W 2013 r. zrealizowałam projekt badawczy Zwyczaje zakupowe współczesnych Polaków dla firmy Carrefour Polska w ramach porozumienia o współpracy podpisanego przez Dziekana Wydziału Historycznego UW. Badania prowadzone były metodą etnograficzną (obserwacja uczestnicząca uzupełniona wywiadami otwartymi, pogłębionymi) w 5 miastach Polski: w Warszawie, Poznaniu, Gnieźnie, Bytomiu i Katowicach, obejmując w sumie 20 rodzin. Prace badawcze prowadzili studenci IEiAK UW. Zgromadzono 20 kilkudziesięciostronicowych zapisów rozmów i kilkustronicowych opisów praktyk zakupowych oraz kilkaset zdjęć. Na tej podstawie opracowano raport w formie prezentacji ppt obejmujący 86 slajdów. Napisałam też opracowanie tekstowe pod tytułem  Współczesne praktyki zakupowe (28 stron z bibliografią). Wyniki  badań zaprezentowaliśmy wraz ze studentami na śniadaniu prasowym 17 maja 2013 (Warszawa) oraz 18 czerwca na V Kongresie Shopper Managerów organizowanym przez POPAI Polska(Warszawa). Konsekwencją współpracy badawczej był staż dla trójki studentów w dziale Public Relation Carrefour Polska. IEIAK otrzymał pisemną opinię niezwykle wysoko oceniającą przygotowanie absolwentów kierunku etnologia i antropologia kulturowa do pracy w dziale Public Relation.

2012 - Przygotowanie wystawy (scenariusz i organizacja prac) Wspominając Radio Luxembourg w PRL… prezentowanej w siedzibie Ambasady Wielkiego Księstwa Luksemburg  w Warszawie, potem w Muzeum Techniki w Krakowie i we Wrocławiu. Strona ze zdjęciami z wystawy: http://www.mikulski.art.pl/wystawiennictwo/182.