dr hab.
Anna
Malewska-Szałygin
profesor nadzwyczajny UW
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
kierownik Zakładu Antropologii Politycznej i Ekonomicznej; przewodnicząca Rady Naukowej IEiAK, członek Rady WH UW

W 2017 prowadziłam warsztaty badawcze dotyczące internetowych przestrzeni polityczności, obejmujące dokumentację i analizę politycznych postów i komentarzy publikowanych na Facebooku oraz w innych miejscah sieciowych. W latach 2012-2014 na Podhalu realizowałam projekt badawczy zatytułowany Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna. Wstępne wyniki badań zostały podsumowane w artykule Media na wsi podhalańskiej. Wyniki badań etnograficznych ("Prace Etnograficzne. ZNUJ" 2014) oraz w tekście Studies of media audience. An ethnographic approach złożonym do druku w czasopiśmie "Ethnologia Polona". W latach 1999-2009 prowadziłam w powiecie Nowy Targ projekt badawczy zakończony książką pt. Wyobrażenia o władzy i państwie we wsiach nowotarskich (2008) oraz anglojęzyczną monografią Social Imaginaries of the State and Central Authority in Polish Highland Villages, 1999-2005, tłum. A. Korzeniowska, S. Sikora, Newcastel upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing (2017), a także kilkoma artykułami, spośrod których warto wyróżnić tekst krytycznie rozważający pojęcie post-socjalizm Postsocialism as a Diagnostic Tool. Common-Sense Concepts of Power and State in Southern Poland ("Ethnologia Europea" 2011).  Wyniki badań prowadzonych w latach 1993-1996 na Mazurach dotyczących lokalnych wizerunków władzy gminnej zostały podsumowane w książce  Wiedza potoczna o sprawach publicznych (2003). Tematem wcześniejszych prac badawczych była lokalna wiedza o przeszłości. Wyniki kolejnych projektów badawczych relacjonowałam w artykułach ukazujących się w „Etnografii Polskiej”, w „Kulturze i społeczeństwie” oraz w publikacjach zbiorowych.

Obszary zainteresowań

Antropologia polityczna; wiedza potoczna; etnopolitologia; etnografia użytkowania mediów, etnografia usieciowionej rzeczywistości. Obszar badań: Polska (Roztocze, Mazury i Podhale)

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Doświadczenie badawcze, uzyskane stopnie naukowe, zatrudnienie, doświadczenie dydaktyczne, wypromowani doktorzy (magistrzy, licencjaci), recenzje dorobku habilitacyjnego i recenzje doktoratów, doktoranci, opieka nad projektami grantowymi

Doświadczenie badawcze

 • 2016-2017 prace badawcze w ramach badań statutowych Zakładu Antropologii Politycznej i Ekonomicznej (ZAPE) zatytułowanych Współczesne przestrzenie polityczności
 •  2012 - 2014 Projekt badawczy  Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna  [Ethnography of media audience and the common sense]  (grant NCN OPUS Nr  2011/03/B/HS3/00338) realizowany we wsiach Podhala, nakierowany na powiązania pomiędzy przekazem medialnym a konstruowaniem tożsamości politycznych. Studia poprzedające przygotowanie projektu podsumowuje tekst Widz wolny czy bezwolny?, w: Media wolne czy bezwolne, red. Piotra Kowalskiego i Stanisława Zagórskiego, Łomża: Oficyna Wydawnicza „Stopka”, 2011, s. 199-211. Wyniki badań relacjonuje artykuł  Media na wsi podhalańskiej. Wyniki badań etnograficznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace etnograficzne” 2014 tom 42, zeszyt 2. Anglojęzyczny artykuł The Studies of Media Audience. An Ethnographic Approach jest złożony do druku w czasopiśmie. Wstępne wyniki badań były prezentowane na I Ogólnopolskim Kongresie Antropologicznym 23-25 października 2013, w referacie wygłoszonym w ramach panelu „Antropologia mediów”. Tytuł referatu  Media na wsi. Użytkowanie przekazu medialnego w kontekście lokalnym ("Księga abstraktów" strona 75)
 • Od 1999 do 2005 Projekt badawczy Etnopolitologia - rozmowy z górlalmi o polityce. Wstępne analizy nowotarskich materiałów źródlowych zostały zamieszczone w zbiorze tekstów Rozmowy z góralami o polityce, Warszawa: Trio 2005 oraz w wielu artykułach. Pogłębioną interpretację zawiera monografia Wyobrażenia o państwie i władzy we wsiach nowotarskich 1999-2005, Warszawa: DiG 2008,
 • Od 1993 do 1996 Projekt badawczy dotyczący władzy na szczeblu gminym, realizowany na Mazurach, w okresie wyborów samorządowych 1990 roku. Wnioski z tych badań zostały opublikowane w książce Wiedza potoczna o sprawach publicznych, Warszawa: DiG 2002 oraz w wielu artykułach.
 • 1983-1986 - badania dotyczące lokalnej wiedzy o przeszłości, prowadzone na Roztoczu zostały podsumowane artykułem Świadomość historyczna mieszkańców Narola, „Etnografia Polska ” 1990, z. 1-2, http://www.cyfrowaetnografia.pl

Uzyskane stopnie naukowe

 • 29. 04. 2009 Kolokwium habilitacyjne na posiedzeniu Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Książka będąca podstawą przewodu habilitacyjnego – Wyobrażenia o państwie i władzy we wsiach powiatu nowotarskiego 1999-2005, Warszawa: DIG 2008, recenzowana przez prof. Mirosławę Drozd-Piasecką (IAE PAN), prof. Annę Zadrożyńską (IEiAK UW), prof. Zbigniewa Jasiewicza (IEiAK UAM), prof. Czesława Robotyckiego (IEiAK UJ).
 • 03. 03. 1999 Obrona pracy doktorskiej: Wiedza potoczna o sprawach publicznych. Wizerunek lokalnej sceny politycznej w latach 1989-1995 na podstawie badań  prowadzonych w wybranej gminie mazurskiej, pod kierunkiem prof. Anny Zadrożyńskiej, recenzowanej przez prof. Zofię Sokolewicz oraz prof. Aldonę   Jawłowską.
 • 04. 09. 1986 Obrona pracy magisterskiej Historia w świadomości mieszkańców Narola, pod kierunkiem prof. Anny Zadrożyńskiej, recenzowanej przez prof. Zofię Sokolewicz.

Zatrudnienie

 • Od 01.11.2011 - profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
 • 01.10.1999 - 31.10.2011 - adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
 • 01.10.1987 - 31.09.1999 - asystent, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

Doświadczenie dydaktyczne

 1. Wstęp do etnologii, wykład
 2. Antropologia polityczna, wykład
 3. Etnografia Europy, wykład
 4. Polityka w internecie, zajęcia warsztatowe
 5. Antropologia starych i nowych mediów, konwersatorium
 6. Haktywizm i aktywizm sieciowy, konwersatorium
 7. Etnografia odbioru przekazu medialnego, konwersatorium
 8. Polityka i antropologia, konwersatorium
 9. Europa a tożsamość, konwersatorium
 10. Interpretowanie zjawisk kulturowych, konwersatorium
 11. Myślenie mityczne, myślenie potoczne, konwersatorium
 12. Wstęp do etnologii,ćwiczenia
 13. Laboratorium etnograficzne (5-cio krotnie)
 14. Seminarium licencjackie
 15. Seminarium magisterskie
 16. Seminarium doktoranckie
 17. Antropologia kulturowa dla doktorantów IHSD UW

Od października 2012- koordynator modułu kształcenia na studiach licencjackich „Antropologia Polityczna”.

Promotor obronionych prac licencjackich - 37

Promotor obronionych prac magisterskich: 34

Recenzje dorobku habilitacyjnego:

Dr hab. Wojciech Dohnal IEIAK UAM Poznań, wrzesień 2013.

Wypromowani doktorzy:

Dr Maria Małanicz-Przybylska, Tradycja i współczesność na Skalnym Podhalu – studium z antropologii muzyki. Studia Doktoranckie na Wydziale Historycznym UW. Praca obroniona 19 stycznia 2017, z wyróżnieniem. 

Otwarte przewody doktorskie:

 1.  mgr Natalii Paulovich, Studia Doktoranckie Szkoły Nauk Społecznych PAN od października 2010 (opiekę nad doktorantką przejęłam 1 lipca 2012)
 2. mgr Agata Rybus SD WH UW od października 2012. Przewód otwarty w grudniu 2017.

Promotor doktoratów:

 1. mgr Sławomira Bastek, Interdyscyplinarna Humanistyczne Studia Doktoranckie UW od października 2013.
 2. mgr Hanna Gospodarczyk, SD Wydziału Artes Liberales UW od listopada 2013
 3. mgr Justyna Szymańska, SD WH UW od października 2014
 4. mgr Agnieszka Gajc IHSD UW od października 2014
 5. mgr Anna Stępień SD WH UW od października 2015
 6. mgr Joanna Lipińska, SD WH UW od października 2015
 7. mgr Rafał Rukat, SD WH UW od października 2017
 8. mgr Varvara Krasutskaya SD WH UW od października 2017 (BUWIM)

Recenzje prac doktorskich: 8

 1. Agata Agnieszka Konczal, Antropologia lasu. Leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce, promotor dr hab. Katarzyny Marciniak, prof. UAM,  IEiAK UAM w Poznaniu, obrona 26 czerwiec 2017.
 2. Joanna Mroczkowska Polityka smaku. rola jedzenia w tworzeniu, podtrzymywaniu i negocjowaniu więzi społecznych i rodzinnych w Dąbrowie Białostockiej i okolicach, IEiAK UW, promotor prof. M. Zowczak, obrona luty 2016.
 3. Brzezińska Magdalena, W cieniu europejskiej twierdzy. Obrazy Zachodu w dyskursach mieszkańców Gwinei Bissau, IEiAK UW, promotor dr hab. Maciej Ząbek, obrona marzec 2015.
 4. Barbara Borkowska, Neidenburg-Nibork-Nidzica. Krajobraz kulturowy miasta mazurskiego w latach 1945-2011, napisanej pod kierunkiem prof. Lecha Mroza, IEIAK UW 2013. Recenzja oddana w październiku 2013.
 5. Rafał Kleśta-NawrockiDemokratyzacja kultury współczesnej, IEiAK, Wydział Historyczny UAM, Poznań 2012. Promotor: prof. dr hab. Michał Buchowski IEiAK, WH UAM.  Obrona – październik 2012.
 6. Joanna Pietraszczyk-Sękowska Peruwiańskie siły samoobrony chłopskiej. Od konfliktu zbrojnego do transformacji pokojowej, IEiAK, Wydział Historyczny UAM, Poznań 2011. Doktorantka Zakładu Studiów Latynoamerykańskich, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytetu Łódzkiego. Promotor: dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska, prof. UŁ.  Obrona – październik 2011.
 7. Maria Godyń, Odrębność terytorialna i kulturowa w pamięci mieszkańców przesiedlonych społeczności karpackich (Maniowy, Kluszkowce, Bőződújfalu), IAE PAN, Kraków-Warszawa 2010. Promotor: prof. dr hab. Jolanta Kowalska IAE PAN  Warszawa. Obrona – październik 2010.
 8. Amanda Krzyworzeka, Rolnicze strategie gospodarowania  we wsi Szumowo, IEiAK Wydział Historyczny UW, Warszawa 2009. Promotor: prof. dr hab. Anna Zadrożyńska IEiAK UW. Obrona –grudzień 2009.

Opiekun Grantów:

 1. Diamentowy grant MNISW Katarzyny Król Badania nad postsocjalizmem w Gruzji na przykładzie przemysłu herbacianego. Ujęcie antropologiczne
 2. Grant NCN FUGA dr Łukasza Krokoszyńskiego "Szlachetny materiał” jako materialno-fantastyczny budulec nowoczesności i państwa w amazońskim mieście2016-2019
 3. Grant NCN PRELUDIUM mgr Hanny Gospodarczyk Sprawczość, przystosowanie, opór. Etnografia przemysłu tytoniowego w Radomiu i Tetuanie.
 4.  Grant NCN FUGA dr Mateusza Laszczkowskiego Lokalność, przestrzeń i państwo w alpejskiej dolinie: społeczność lokalna wobec projektu szybkiej kolei (TAV) w Val di Susa
 5. Grant NCN PRELUDIUM mgr Agaty Rybus Społeczne konstruowanie glokalnej tożsamości miejsca na przykładzie miejscowości Anjuna (Indie) - wyobrażenia i praktyki.

Doskonalenie nauczycieli akademickich:

 1. Semestralne warsztaty Emisja głosu dla pracowników UW
 2. Szkolenie Warsztat Umiejętności Dydaktycznych, realizowane w ramach Programu Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW, w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet” finansowanego przez Unię Europejską. Certyfikat nr 1377.
 3. Szkolenie Dydaktyka Szkoły Wyższej. realizowane w ramach Programu Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW, w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet” finansowanego przez Unię Europejską. Certyfikat nr 00137.
 4. Szkoleniu Zajęcia wizytowane, realizowanym z ramach Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet” finansowanego przez Unię Europejską. Certyfikat nr 00137.
 5. Udział w szkoleniu Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na badania naukowe i tworzenie nowych programów kształcenia. ealizowane w ramach Programu Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW, w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet” finansowanego przez Unię Europejską. Certyfikat nr 00355.

Publikacje

Książki - monografie:

 • Social Imaginaries of the State and Central Authority in Polish Highland Villages, 1999-2005, tłum. A. Korzeniowska, S. Sikora, Newcastel upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing 2017, ISBN  1-5275-0026-8.
 • Wyobrażenia  państwie i władzy we wsiach nowotarskich 1999-2005, Warszawa:  DiG 2008, ISBN 978-83-7181-534-8
 1. Wiedza potoczna o sprawach publicznych. Studium percepcji władzy lokalnej we wsiach mazurskich, Warszawa: DiG 2002

Pozostałe publikacje w bazie PBN:

https://pbn.nauka.gov.pl/persons/3930835/Anna_Malewska-Sza%C...

Artykuły w wersji pełnotekstowej można znaleźć na www.http://cyfrowaetnografia.pl:

http://cyfrowaetnografia.pl/dlibra/results?action=SearchActi...

DANE POBRANE Z BAZY PBN  W 2017:

Memy - nowa forma wiedzy potocznej

  Rozdział

Książka: Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu

Anna Malewska-Szałygin

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej ✓

Opublikowano: 2017

Nowe wyzwania antropologii politycznej. Etnografia usieciowionej rzeczywistości

  Rozdział

Książka: Kolokwia antropologiczne II. Problemy współczesnej antropologii społecznej

Anna Malewska-Szałygin

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej ✓

Opublikowano: 2017

Social Imaginaries of the State and Central Authority in Polish Highland Villages, 1999-2005

  Książka

Wydawca: Cambridge Scholars Publishing

Anna Malewska-Szałygin

Zakład Antropologii Kulturowej ✓

Opublikowano: 2017

Wyobrażenia o narodzie we wsiach podhalańskich

  Artykuł

Czasopismo: Sprawy Narodowościowe. Seria nowa

Tom: 49

Anna Malewska-Szałygin

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej ✓

Opublikowano: 2017

 1. Geertzowski common sense i etnopolitologia, w:Geertz a pytania antropologii współczesnej. Zmiana czy kontynuacja, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017 ISBN 978 -83-8061-482-6, s. 51-66.

1.Wprowadzenie

  Artykuł

Czasopismo: Lud

Tom: 99

Anna Malewska-Szałygin ✓ , Aleksander Posern-Zieliński

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej ✓

Opublikowano: 2015

2. From the Chair to the Field. Research in Ethnology and Cultural Anthropology in Warsaw

  Rozdział

Książka: Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Polen.

Agnieszka Kościańska ✓ , Anna Malewska-Szałygin ✓ , Magdalena Radkowska-Walkowicz ✓ , Maciej Ząbek ✓ , Magdalena Zowczak

Institut für Ethnologie und Kulturanthropologie, Universität Warschau ✓

Opublikowano: 2015

3. Anna Zadrożyńska (1938-2014)

  Artykuł

Czasopismo: Lud

Tom: 99

Anna Malewska-Szałygin ✓ , Magdalena Radkowska-Walkowicz

Zakład Antropologii Kulturowej ✓

Opublikowano: 2015

4. Jak skonstruować wroga?

  Rozdział

Książka: W stronę antropologii "bezpieki" : nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej

Anna Malewska-Szałygin

Zakład Antropologii Kulturowej ✓

Opublikowano: 2014

5. Cultures or identities: Analytical Categories in Action
  Rozdział
Książka: Kolokwia antropologiczne. Problemy współczesnej antropologii społecznej
Anna Malewska-Szałygin
Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2014
6. Kultury czy tożsamości? Kategorie analityczne w działaniu
  Rozdział
Książka: Kolokwia antropologiczne. Problemy współczesnej antropologii społecznej
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski ✓
Opublikowano: 2014
7. O pożytkach z interdyscyplinarności płynących – inspiracje antropologiczne
  Rozdział
Książka: Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 2: Pułapki kultury
Anna Malewska-Szałygin
Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2014
8. Media na wsi podhalańskiej. Wyniki badań etnograficznych
  Artykuł
Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace Etnograficzne"
Tom: 42 Zeszyt: 4
Anna Malewska-Szałygin
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Warszawski ✓
Opublikowano: 2014
9. Wspominając Radio Luxembourg w PRL... - scenariusz wystawy
  Rozdział
Książka: Wspominając Radio Luxembourg w PRL / Remembering Radio Luxebourg in thePeople's Republic of Poland
Anna Malewska-Szałygin ✓ , Jacek Żukowski
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓ | Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2013
10. Obywatelstwo po góralsku
  Rozdział
Książka: Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe.
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2013
1. Antropologia i polityka - zastosowanie czy uwikłanie
  Rozdział
Książka: Antropologia stosowana
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2013
2. Tradition of the Usage of the Notion of Discourse and its Usefulness in the Studies in Anthropology of Modernity
  Artykuł
Czasopismo: Etnografia Polska
Tom: XLVIII Zeszyt: 1-2
Anna Malewska-Szałygin
Department of Ethnology and Cultural Anthropology of the Warsaw University ✓
Opublikowano: 2013
3. Common Knowledge of Public Affairs. The Image of Local Political Scene
  Artykuł
Czasopismo: Etnografia Polska
Tom: XL Zeszyt: 1-2
Anna Malewska-Szałygin
Department of Ethnology and Cultural Anthropology of the Warsaw University ✓
Opublikowano: 2013
4. Evergreen Ethnographies
  Artykuł
Czasopismo: Polish Sociological Review
Zeszyt: 3
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2012
5. Antropologia polityczna: 1940–2010
  Artykuł
Czasopismo: STUDIA ETHNOLOGICA PRAGENSIA
Zeszyt: 2
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2012
6. The Colourful World of Radio Luxembourg - the Story of the making of the Exhibition
  Rozdział
Książka: Wspominając Radio Luxembourg w PRL / Remembering Radio Luxebourg in thePeople's Republic of Poland
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2012
7. Remembering Radio Luxembourg in the PRL - scenario of the exhibition
  Rozdział
Książka: Wspominając Radio Luxembourg w PRL / Remembering Radio Luxebourg in thePeople's Republic of Poland
Anna Malewska-Szałygin ✓ , Jacek Żukowski
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓ | Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2012
8. Kolorowy świat Radia Luxembourg - opowieści o powstawaniu wystawy
  Rozdział
Książka: Wspominając Radio Luxembourg w PRL / Remembering Radio Luxebourg in thePeople's Republic of Poland
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2012
9. Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia w perspektywie zewnętrznych rozpoznań
  Książka
Wydawca: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu WarszawskiegoRedaktor: Anna Malewska-Szałygin ✓ , Tomasz Kajetan Rakowski
Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
Opublikowano: 2011
10. Postsocialism as a Diagnostic Tool. Common-Sense Concepts of Power and State in Southern Poland
  Artykuł
Czasopismo: Ethnologia Europaea
Tom: 41 Zeszyt: 2
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2011
1. Zmagania z 'nieporadnymi' dyskursami o polityce. O pożytkach płynących z zastosowania metody etnograficznych badań terenowych
  Rozdział
Książka: Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia w perspektywie zewnętrznych rozpoznań
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
Opublikowano: 2011
2. Widz wolny czy bezwolny?
  Rozdział
Książka: Media wolne czy bezwolne?
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2011
3. [rec.] Lila Abu-Lughod Veiled sentiments. Honor and poetry in a Bedouin society, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1999 (II wydanie), ss. 356
  Artykuł
Czasopismo: Etnografia Polska
Tom: LIV Zeszyt: 1-2
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2011
4. Nieprzemijający urok monografii terenowych
  Rozdział
Książka: Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2010
5. Wspólnota wyobrażona czy wspólnota krwi?
  Artykuł
Czasopismo: UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI
Tom: 48 Zeszyt: 4
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2010
6. Wstęp
  Rozdział
Książka: Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej
Anna Malewska-Szałygin ✓ , Magdalena Radkowska-Walkowicz
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2010
7. 'Ludowe' wyobrażenia o władzy i państwie
  Rozdział
Książka: Antropologia polityki i polityka w antropologii
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2010
8. Czi postsocializm? Suczasni selianski ujawlenijha pro władu i dierżawu na prikładi doslidrzeń na piwdi Polszi
  Artykuł
Czasopismo: NARODOZNAWCZI ZOSZYTY
Zeszyt: 1-2
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2010
9. Is the phrase “post-socialist mentality” appropriate? Reflections on mountain-dwellers’ image of the state and the authorities,
  Artykuł
Czasopismo: Ethnologia Polona
Tom: 31-32
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2010
10. Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej
  Książka
Wydawca: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. WarszawaRedaktor: Anna Malewska-Szałygin ✓ , Magdalena Radkowska-Walkowicz ✓ , Aniela Korzeniowska
Opublikowano: 2010
1. 'Ludowe' wyobrażenia o władzy i państwie
  Rozdział
Książka: Antropologia polityki i polityka w antropologii
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
Opublikowano: 2010
2. Elizabeth C. Dunn, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, przeł. P. Sadura, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2008
  Artykuł
Czasopismo: Lud
Tom: 93
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2009
3. 'Ludowe' wyobrażenia o władzy, państwie i demokracji
  Artykuł
Czasopismo: UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI
Tom: 41 Zeszyt: 2
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2009
4. "Ludowe" wyobrażenia o władzy / Anna Malewska-Szałygin.
  Artykuł
Czasopismo: Etnografia Polska
Tom: 52
Anna Malewska-Szałygin
Opublikowano: 2008
5. Local discourse on matters of the state: A Podhale case
  Rozdział
Książka: Exploring home, neighbouring and distant cultures
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2008
6. 'Ludowa' wizja demokracji
  Artykuł
Czasopismo: Kultura i Spoleczenstwo [Culture and Society]
Tom: LI Zeszyt: 4
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2008
7. Ludowe wyobrażenia o władzy
  Artykuł
Czasopismo: Etnografia Polska
Tom: 52 Zeszyt: 1-2
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2008
8. Wyobrażenia o państwie i władzy we wsiach nowotarskich 1999-2005
  Książka
Wydawca: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW/DiG
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2008
9. "Ludowa" wizja demokracji / Anna Malewska-Szałygin.
  Artykuł
Czasopismo: Kultura i Spoleczenstwo [Culture and Society]
Tom: 51
Anna Malewska-Szałygin
Opublikowano: 2007
10. Narodziny człowieka kulturalnego. Studium z antropologii historycznej szwedzkiej klasy średniej
  Książka
Wydawca: Wydawnictwo Marek Derewiecki

Redaktor: Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2007
1. Dyskurs lokalny o sprawach państwa : przykład Podhala / Anna Malewska-Szałygin.
  Artykuł
Czasopismo: Etnografia Polska
Tom: 50
Anna Malewska-Szałygin
Opublikowano: 2006
2. The Polish political scene as seen from a small town market
  Artykuł
Czasopismo: ANTHROPOLOGY MATTERS JOURNAL
Tom: 8 Zeszyt: 1
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2006
3. Rozmowy z góralami o polityce jako przykład dyskursu emocjonalnego
  Rozdział
Książka: Teorie wspólnotowe a praktyka społeczne. Obywatelskość, polityka, lokalność
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2006
4. Przebudzenie regionalne czy kreowanie przestrzeni turystycznej? Dylematy związane z kaszubskim odrodzeniem
  Rozdział
Książka: Catering dziedzictwa kulturowego? Kaszubi i Kaszuby w oczach etnologów
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2006
5. Dyskurs lokalny o sprawach państwa - przykład Podhala
  Artykuł
Czasopismo: Etnografia Polska
Tom: L Zeszyt: 1-2
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2006
6. Rozmowy z góralami o polityce
  Książka
Wydawca: Wydawnictwo TRIO Redaktor: Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2005
7. Pojęcia badawcze i wyniki badań. Góralskie rozumienie pojęcia 'demokracja'
  Rozdział
Książka: Rozmowy z góralami o polityce
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2005
8. Antropologia polityczna - subdyscyplina antropologii czy perspektywa refleksji antropologicznej?
  Rozdział
Książka: Horyzonty antropologii kultury. Tom w darze dla Profesor Zofii Sokolewicz
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2005
9. Autoportret z negatywu czyli czego można dowiedzieć się o Polakach z góralskich wypowiedzi na temat władzy
  Rozdział
Książka: Polacy o sobie. Współczesna autorefleksja: jednostka, społeczeństwo, historia
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2005
1. Rozmowy na targu w Nowym Targu, czyli z góralami o polityce. Rozmowa z Walerią Kożusznik
  Artykuł
Czasopismo: SPRAWY NAUKI, BIULETYN MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI
Zeszyt: 1
Anna Malewska-Szałygin ✓ , Waleria Kożusznik
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2005
2. Tradycja stosowania pojęcia "dyskurs" i jego przydatność w antropologii współczesności / Anna Malewska-Szałygin.
  Artykuł
Czasopismo: Etnografia Polska
Tom: 48
Anna Malewska-Szałygin
Opublikowano: 2004
3. Tradycja stosowania pojęcia dyskurs i jego przydatność w antropologii współczesności
  Artykuł
Czasopismo: Etnografia Polska
Tom: XLVIII Zeszyt: 1-2
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2004
4. Brzemię historii czyli o różnych postawach polskiego społeczeństwa
  Artykuł
Czasopismo: MAŁA SZKOŁA. AKTYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
Tom: 3 Zeszyt: kwiecień
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2004
5. Rozmowy z góralami na nowotarskim targowisku
  Rozdział
Książka: Kultura polityczna Polaków, red. B. Gołebiowski
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2004
6. Ethnopolitology - Talking with Highlanders about Politics
  Rozdział
Książka: Between Tradition and Postmodernity. Polish ethnography at the Turn of the Millenium
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2003
7. Wynalezienie kultury [oryg. The Invention of Culture]
  Rozdział
Książka: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. Marian Kempny i Ewa Nowicka
Roy Wagner
Tłumacz: Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2003
2. Informacja o XV Konferencji ICEAS "Humankind Nature Interactions: Past, Present and Future", Florencja (Włochy) 5-12 lipca 2003
  Artykuł
Czasopismo: UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI
Tom: paźdz. Zeszyt: 4(15)
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2003
4. Wiedza potoczna o sprawach publicznych. Rozmowy o władzy lokalnej w wybranej gminie mazurskiej
  Książka
Wydawca: DiG/ Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2002
3. Komu potrzebna jest demokracja? : wyobrażenia o władzy lokalnej w mazurskiej gminie lat dziewięćdziesiątych / Anna Malewska-Szałygin.
  Artykuł
Czasopismo: Kultura i Spoleczenstwo [Culture and Society]
Tom: 45
Anna Malewska-Szałygin
Opublikowano: 2001
4. Komu potrzebna jest demokracja? Wyobrażenia o władzy lokalnej w mazurskiej gminie lat dziewięćdziesiątych
  Artykuł
Czasopismo: Kultura i Spoleczenstwo [Culture and Society]
Tom: XLV Zeszyt: 1
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 2001
5. Wiedza potoczna o sprawach publicznych : lokalny wizerunek gminnej sceny politycznej / Anna Malewska-Szałygin.
  Artykuł
Czasopismo: Etnografia Polska
Tom: 40
Anna Malewska-Szałygin
Opublikowano: 1996
6. Wiedza potoczna o sprawach publicznych. Lokalny wizerunek gminnej sceny politycznej
  Artykuł
Czasopismo: Etnografia Polska
Tom: XL Zeszyt: 1-2
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 1996
7. Zarys tradycji stosowania pojęcia 'wiedza potoczna
  Artykuł
Czasopismo: Etnografia Polska
Tom: XXXIX Zeszyt: 1-2
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 1995
8. Świadomość historyczna mieszkańców Narola / Anna Malewska-Szałygin.
  Artykuł
Czasopismo: Etnografia Polska
Tom: 34
Anna Malewska-Szałygin
Opublikowano: 1990
9. Świadomość historyczna mieszkańców Narola [stresz. w jęz. angielskim]
  Artykuł
Czasopismo: Etnografia Polska
Tom: XXXIV Zeszyt: 1-2
Anna Malewska-Szałygin
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓
Opublikowano: 1990
10. Semiotyka strukturalizmu. Próba interpretacji [Semiotic of structuralism. An attempt of interpretation]
  Artykuł
Czasopismo: Etnografia Polska
Tom: XXXII Zeszyt: 2
Anna Malewska-Szałygin ✓ , Józef Stuchliński
Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Zakład Antropologii Kulturowej ✓ | Uniwersytet Warszawski - Wydział Filozofii i Socjologii - Instytut Filozofii - Zakład Epistemologii ✓
Opublikowano: 1988

Projekty badawcze

 

 • Kierownik tematu badań statutowych prowadzonych w ramach Zakładu Antropologii Politycznej i Ekonomicznej (ZAPE): Współczesne przestrzenie polityczności - finansowanie MNiSW.
 1. Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna - 2012 - 2014 [Ethnography of media audience and the common sense]  (grant NCN OPUS Nr  2011/03/B/HS3/00338) realizowany we wsiach Podhala, nakierowany na powiązania pomiędzy przekazem medialnym a konstruowaniem tożsamości politycznych. Studia poprzedające przygotowanie projektu podsumowuje tekst Widz wolny czy bezwolny?, w: Media wolne czy bezwolne, red. Piotra Kowalskiego i Stanisława Zagórskiego, Łomża: Oficyna Wydawnicza „Stopka”, 2011, s. 199-211. Wyniki badań relacjonuje artykuł  Media na wsi podhalańskiej. Wyniki badań etnograficznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace etnograficzne” 2014 tom 42, zeszyt 2. Anglojęzyczny artykuł The Studies of Media Audience. An Ethnographic Approach jest złożony do druku w czasopiśmie "Ethnologia Polona". Wstępne wyniki badań były prezentowane na I Ogólnopolskim Kongresie Antropologicznym 23-25 października 2013, w referacie wygłoszonym w ramach panelu „Antropologia mediów”. Tytuł referatu  Media na wsi. Użytkowanie przekazu medialnego w kontekście lokalnym ("Księga abstraktów" strona 75)
 2. Antropologia państwa i władzy - projekt badawczy finansowany ze środków IEiAK z funduszy budżetowych na działanlość statutową UW realizowany w latach 1999-2007 w powiecie Nowy Targ.
 3. Wpływ tradycji historycznej na kształtowanie się postaw obywatelskich: - projekt badawczy finansowany ze środków IEiAK z funduszy budżetowych na działanlość statutową UW realizowany w latach w 1998 w gminie Radzymin.
 4.  Wiedza potoczna o sprawach publicznych w gminie mazurskiej - -projekt badawczy finansowany ze środków IEiAK z funduszy budżetowych na działanlość statutową UW realizowany w latach 1995-1997 w jednej z gmin powiatu Giżycko oraz w 1997 w gminie Pozezdrze.
 5.  Państwowe i społeczne instytucje w gminnie wiejskiej - projekt badawczy finansowany ze środków IEiAK z funduszy budżetowych na działanlość statutową UW realizowany w latach 1993-1995 w gminie Miłki.
 6. Etos partyzancki w społeczności wiejskiej - projekt badawczy finansowany ze środków IEiAK z funduszy budżetowych na działanlość statutową UW realizowany w latach 1989-1991 w gminie Goniądz.
 7. Świadomość historyczna mieszkańców Narola - projekt badawczy finansowany ze środków KEiAK z funduszy budżetowych na działanlość statutową UW realizowany w latach 1982-1986 w gminie Narol.

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne za ostatnie 4 lata:

 • 15 grudnia 2017 udział w panelu dyskusyjnym towarzyszącym promocji książki Colloquia Anthropologica II organizowanej przez Polski Instytut Antropologiczny na Uniwersytecie Warszawskim.
 • 20 listopad 2017 współprowadzenie (z dr Marią Małanicz-Przybylską IEiAK UW) Debaty o dziedzictwie w cyklu Debaty IEiAK. Paneliści: prof. Jan Święch (IEiAK UJ), dr Ewa Klekot (IEiAK UW), dr Hanna Schreiber (ISM UW).
 • 18 maja 2017 wykład w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie: "Nowe wyzwania antropologii politycznej - usieciowione ruchy społeczne". http://pau.krakow.pl/index.php/en/wydarzenia/w-biezacym-mies...

 • 24-28 kwietnia 2017 wyjazd z Erasmusa do Pragi. Wykłady: 1.  Post-socialist or postagrarian? Common- sense Concepts of Power and State in Southern Poland; 2. Digital Activism, Digital Politics oraz seminaria.

 • 15  grudnia 2016 Wrocław, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Wrocławski , wykład w ramach projektu Kolokwia Antropologiczne koordynowanego przez Polski Instytut Antropologiczny, zatytułowany Cyfrowy aktywizm, cyfrowa polityka. http://www.etnologia.uni.wroc.pl/
 • 14 grudnia 2016 Cieszyn, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytet Śląski, wykład w ramach projektu Kolokwia Antropologiczne koordynowanego przez Polski Instytut Antropologiczny zatytułowany Cyfrowy aktywizm, cyfrowa polityka. http://weinoe.us.edu.pl/
 • 1 grudnia 2016 Gdańsk Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytet Gdański, wykład w ramach projektu Kolokwia Antropologiczne koordynowanego przez Polski Instytut Antropologiczny zatytułowany Cyfrowy aktywizm, cyfrowa polityka https://www.facebook.com/Etno.Gdanska
 • 17 -18 listopada 2016 Warszawa Laboratorium Badań Medioznawczych i Wydział Dziennikarstwa, Informacji Naukowej i Bibliologii UW. VII Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców: Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu. Prowadzenie warsztatu Badanie odbioru i użytkowania mediów – analiza etnograficzna.

https://www.wdib.uw.edu.pl/wydzial/nauka-i-badania/aktywnosc-naukowa-pracownikow/101-vii-ogolnopolska-konferencja-metodologiczna-medioznawcow-memy-czyli-zycie-spoleczne-w-czasach-kultury-obrazu-2 http://www.lbm.uw.edu.pl/

 • 28-30 czerwca 2016 Pieniężno Instytut Stosunków Międzynarodowych UW. Konferencja Kulturowe i społeczne konteksty polityki zagranicznej państw. Prowadzenie panelu Instytucje międzynarodowe w ujęciu antropologicznym.

 • 10-11 czerwca 2016 Warszawa IEiAK UW, Międzynarodowa konferencja Spaces of the Political, (20 prelegentów z całego świata i 3 brytyjskich keynote speaker z Cambridge, Edynburg, Manchester). Współorganizator.
 • 13-15 maja 2016 Warszawa IEiAK, X Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna: Etnograficzny konkret. Wykład otwierający: Zmiany paradygmatów a poszukiwanie narzędzi interpretacyjnych.
 • 20 kwietnia 2016 Lublin, KUL, Konferencja: Clifford Geertz a pytania antropologii współczesnej. Zmiana czy kontynuacja? Referat: Wiedza potoczna o polityce. Zastosowanie geertzowskich kategorii do badań antropologicznych.
 • listopad 2015 warsztaty dla studentów anglojęzycznych studiów magisterskich (Master Programme in Humanitarian Action) programu NOHA http://noha.uw.edu.pl/ polegające na przeprowadzeniu mikro-projektu badawczego dotyczącego kwestii tożsamości indywidualnej i narodowych stereotypów. [Od 2008 r. Uniwersytet Warszawski jest się pełnoprawnym członkiem Network on Humanitarian Assistance (NOHA), sieci uniwersytetów europejskich od 1993 roku zajmującej się rozwojem edukacji humanitarnej
 • 21-26 września 2015 Warszawa, konferencja Images of Cultural Diversity and Heritage, organizowana przez Uniwersytet Warszawski (IEiAK), University of Bergen, Nordic Anthropological Film Association (NAFA). Referat/prezentacja: Mass Media and Common-Sense Knowledge in the Villages of the Podhale Region. Lessons for Cultural Diversity Education.
 • 12-13 czerwca 2015 Warszawa, konferencja Polska/polski.polskie/polskość. Warianty (narodowej) tożsamości, organizowana przez Instytut Kultury Polskiej UW, Instytutu Slawistyki PAN, Fundację Slawistyczną. Prezentacja/referat: Podhalańskie wyobrażenia o narodzie, www.konferencjapolskosc.wordpress.com
 • 28 maja 2015 Warszawa, dyskusja panelowa Praktyki społeczne zorganizowana przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Referat: Praktyki odbioru przekazu medialnego https://www.facebook.com/PTS.Warszawa?fref=ts
 • 9 luty 2015, Bruksela debata panelowa Reflective Societies: Cultural Heritage and European Identities w ramach “PolSCA Meetings” zorganizowana przez Biuro Promocji Nauki “PolSCA” (Polish Science Contact Agency) w Brukseli.  Referat/prezentacja: Research carried out at Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw.
 • 10 listopad 2014Londyn, Polish Anthropology Day, współorganizowany przez Royal Anthropological Institute oraz Polski Instytut Antroplogiczny. Referat: Post-socialist or post-agrarian? Contemporary images of power and state among country dwellers at the South of Poland. https://therai.org.uk/events-calendar/past-events/eventdetai... http://www.pia.org.pl/aktualnosci/265-konferencja-w-londynie...
 • 26 września 2014, Warszawa, Sesja naukowa Między etnologią a historią. Organizowana przez IEiAK UW. 
 • 7-13 września 2014, IUAES World Congress on State Origins and Related Subjects. Referat: The Images of the Nation-state in Highlanders’ Local Discourses in the begining of 21 st century.
 • 3 czerwca 2014 debata panelowa: Co się stało w 1989 roku? Pęknięta pamięć o transformacji. Uczestnicy: Prof. Jan Kubik, dyrektor Department of Political Science, Rutgers University (Stany Zjednoczone), dr hab. Anna Malewska-Szałygin, prof. UW IEiAK UW. http://www.etnologia.uw.edu.pl/www/aktualnosci/co-sie-stalo-...
 • 30 – 31 maja 2014 Zakopane,  Konferencja ekspertów i praktyków:WSPÓŁCZESNA KULTURA LUDOWA W DZIAŁANIU Organizatorzy: Muzeum Tatrzańskie, Obserwatorium Kultury Żywej Sieć badawcza, Fundacja „Zakopiańsczycy”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Progarm „Kolberg 2014 – Promesa”, ISNS UW, IEiAK UJ. www.muzeumtatrzanskie.pl, http://www.kolberg2014.org.pl/pl/2014/aktualnosci/wspolczesn....
 • 23-25 października 2013 współorganizator I Ogólnopolskiego Kongresu Antropologicznego:
  Moderator dwóch paneli „Antropologia Polityczna I i II w ramach I Ogólnopolskiego Kongresu Antropologicznego. Referat w ramach panelu „Antropologia mediów”  Media na wsi. Użytkowanie przekazu medialnego w kontekście lokalnym (Księga abstraktów strona 75).
 • 18 czerwca 2013, V Kongres Shopper Marketingu zorganizowany przez POPAI Poland The Global Assocition for Marketing at-Retail. Referat: Jak kupują Polacy? Badania etnograficzne IEiAK UW i Carrefour Poland.
 • 17 stycznia 2013 konferencja  Zagadnienia obywatelstwa na progu XXI wieku organizowana przez Biuro Krajowe UNHCR w Polsce oraz IH PAN. Referat: Obywatelstwo w podhalańskim dyskursie lokalnym.
 • 30 stycznia 2013 konferencja: Antropologia, innowacyjność, biznes organizowana przez IEiAK UW i Enviso Foundation. Orgaznizacja koferencji i udział w panelu.

Nagrody i stypendia

Nagrody, stypendia i wizyty studyjne

Nagrody i stypendia

 • 2015 - nagroda jubileuszowa Rektora UW z tytułu 30-lecia pracy zawodowej
 • 2010 - nagroda jubileuszowa Rektora UW z okazji 25-lecia pracy zawodowej
 •  2009 - nagroda indywidualna „Clio” II stopnia, przyznaną przez Rektora UW i Jury składające się z członków Rady Wydziału Historycznego UW za książkę naukową– monografię problemową Wyobrażenia no państwie i władzy we wsiach powiatu nowotarskiego 1999-2005, Warszawa: DIG 2008.
 •  2003 - nagroda indywidualna „Clio” I stopnia, przyznaną przez Rektora UW i Jury składające się z członków Rady Wydziału Historycznego UW za książkę naukową– monografię problemową  Wiedza potoczna o sprawach publicznych, Warszawa: DIG 2002.
 • 2001-2005 coroczne stypendia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową.

Wizyty studyjne

 • 24-28 kwietnia 2017 wizyta studyjna w ramach programu Erasmus do Pragi (czechy). Wykłady: 1.  Post-socialist or postagrarian? Common- sense Concepts of Power and State in Southern Poland; 2. Digital Activism, Digital Politics oraz seminaria.
 • 19-25 kwietnia 2015 wizyta studyjna w ramach programu Erasmus do Grenady (Hiszpania) w celu prowadzenia zajęć dla studentów Wydziału Nauk Politycznych i Socjologii Uniwersytetu w Grenadzie. Wykłady: Post-socialist or post-agrarian? Contemporary images of power and state among country dwellers in Podhale Region; Evergreen Ethnographies – ethnographical monographs of XIX and XX century.
 • 19 październik – 14 listopad 2004 wizyta studyjna w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Leuven (Belgia), finansowana przez rząd belgijski, . Referat: Talking with Highlanders about Politics wygłoszony na forum grupy roboczej zajmującej się problemami państw post-socjalistycznych.
 • 4 - 23 maj 2004 wizyta studyjna w Instytucie Etnologii i Archeologii na Uniwersytecie w Kopenhadze (Dania), finansowana przez rząd duński.

Członkostwo w organizacjach

Członkostwo w organizacjach, pełnione funkcje, działania na rzecz interesariuszy zewnętrznych, wystawy, programy radiowe i telewizyjne

Członkostwo w organizacjach

 • Od 9 października 2017 członek sieci badaczy „Visegrad Anthropologists’ Network V4Net” przy Instytucie Nauk Społecznych  Maxa Plancka w Halle (Niemcy), założonej przez prof. Chrisa Hanna http://www.eth.mpg.de/4638135/Visegrad_Network
 • 2012 -2020 członek Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk (w wyniku wyborów)
 • Od stycznia 2016 Zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk (w wyniku wyborów)
 • Od 2015 członek Rady Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (w wyniku wyborów)
 • Od 2011 członek Rady Naukowej Fundacji „Polski Instytut Antropologii”.
 • Od 2011 członek kolegium redakcyjnego  „Ethnologia Polona"

Pełnione funkcje

 • Od 2016 - Przewodnicząca Rady Naukowej IEiAK (w wyniku wyborów)
 • Od marca 2017  Kierownik Zakładu Antropologii Politycznej i Ekonomicznej (wcześniej od 2009 Zakładu Antropologii Kulturowej)
 • Od 1 października 2008 członek Rady Wydziału Historycznego UW (w wyniku wyborów)
 • Od 1 października 2012 członek Komisji Finansowej Wydziału Historycznego UW
 • 2012-2016 Dyrektor IEiAK (w wyniku wyborów)
 •  2012-2016 członek Uczelnianej Komisji Oceniająca Nauczycieli Akademickich UW
 • 2012-2014 członek Rektorskej Komisja ds. Programów Kształcenia UW
 • 2000-2004, 2008-2012 Zastępca Dyrektora ds Studenckich

Popularyzacja

Opracowania na rzecz interesariuszy zewnętrznych:

 • 2-6 listopada 2017 ekspertyza wystawy w „Domu pamięci Zofii Ryży” w Adampolu – Polonekoy (Turcja) i przygotowanie raportu dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Grudzień 2016 - styczeń 2017  zajęcia należące do kierunku studiów „Inspiracje. Poznajmy bogactwo świata nauki”, prowadzone wraz z Sarianem Jaroszem w ramach Fundacji „Uniwersytet Dzieci” (https://uniwersytetdzieci.pl/).  Cykl 8 wykładów (każdy dla 4 grup) miał postać gry fabularnej Gra o plon odpowiadającej na pytanie „kto rządzi na wsi?” (https://uniwersytetdzieci.pl/wykladowca/234). Zajęcia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników (ewaluacja wewnętrzna „Uniwersytetu Dzieci”)
 • 2014 – 2016 ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Czerwiec - październik 2015 współpraca z Fundacją Sztuka – Media – Film w ramach Laboratorium Scenariusza Filmowego. Eksperckie komentarze 3 scenariuszy: Czas trampek autorstwa Maksymiliana Nowickiego, Lili autorstwa Wojciecha Saramonowicza i Marcina wrony, oraz  Człowiek z magicznym pudełkiem autorstwa Bodo Koxa – ten film wszedł na ekrany w listopadzie 2017 roku. Komentarze zostały wydane drukiem w broszurze Laboratorium Scenariusza Filmowego wydanej przez fundację Sztuka – Media – Film, Warszawa 2015.
 • - Lipiec 2014 Ekspertyza przygotowana na zamówienie Muzeum Narodowego w Warszawie: PREFERENCJE KULTUROWE PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEJ KORPORACJI I RECEPCJA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE. Ekspertyza wykonana wspólnie z dr Ewą Klekot, dr Piotrem Cichockim obejmowała opracowanie projektu badań realizowanych metodą etnograficzną, przygotowanie narzędzi badawczych, koordynację prac badawczych,  analizę i interpretację materiałów terenowych (źródła wytworzone) oraz przygotowanie raportu. Mojego autorstwa był Moduł I raportu obejmujący rozdziały: Spędzanie czasu wolnego jako projekt tożsamościowy, Negocjowanie wyborów i preferencji, Czas wolny jako projekt wychowawczy, Porządki – między pracą a czasem wolnym, Benefit pracowniczy, Rozmowy o doświadczeniach muzealnych,  „Dobre” muzeum w opiniach pracowników banku PKO BP, Wnioski z prac badawczych modułu I.
 • W marcu 2013 zrealizowałam projekt badawczy Zwyczaje zakupowe współczesnych Polaków dla firmy Carrefour Polska w ramach porozumienia o współpracy podpisanego przez Dziekana Wydziału Historycznego UW. Badania prowadzone były metodą etnograficzną (obserwacja uczestnicząca uzupełniona wywiadami otwartymi, pogłębionymi) w 5 miastach Polski: w Warszawie, Poznaniu, Gnieźnie, Bytomiu i Katowicach, obejmując w sumie 20 rodzin. Prace badawcze prowadzili studenci IEiAK UW. Zgromadzono 20 kilkudziesięciostronicowych zapisów rozmów i kilkustronicowych opisów praktyk zakupowych oraz kilkaset zdjęć. Na tej podstawie opracowano raport w formie prezentacji ppt obejmujący 86 slajdów. Napisałam też opracowanie tekstowe pod tytułem  Współczesne praktyki zakupowe (28 stron z bibliografią). Wyniki  badań zaprezentowaliśmy wraz ze studentami na śniadaniu prasowym 17 maja 2013 (Warszawa) oraz 18 czerwca na V Kongresie Shopper Managerów organizowanym przez POPAI Polska(Warszawa). Konsekwencją współpracy badawczej był staż dla trójki studentów w dziale Public Relation Carrefour Polska. IEIAK otrzymał pisemną opinię niezwykle wysoko oceniającą przygotowanie absolwentów kierunku etnologia i antropologia kulturowa do pracy w dziale Public Relation.

Wystawy:

2012 -  Wspominając Radio Luxembourg w PRL… prezentowana w siedzibie Ambasady Wielkiego Księstwa Luksemburg  w Warszawie, potem w Muzeum Techniki w Krakowie i we Wrocławiu. Strona ze zdjeciami z wystawy: http://www.mikulski.art.pl/wystawiennictwo/182.

2003 - Wystawa stała w "Domu Pamięci Zofii Ryży" we wsi Adampol/Polonekoy koło Stambułu (Turcja). Wystawa  przygotowana na zlecenie Rady Pamięci Walk i Meczeństwa Ministerstwa Kultury RP w maju 2003 roku. Z wystawą związana jest publikacja Adampol/Polonezkoy. Dom Pamięci Zofii Ryży wydana przez Radę Pamięci Walk i Meczeństwa, Wraszawa 2004, ISBN 83-89474-07-7.

Udział w programach radiowych i telewizyjnych (ostatnie lata):

 • 31.03.15 I Program Polskiego Radia, „Wieczór Odkrywców”, red. K. Michalski audycja poświęcona pamięci prof. A. Zadrożyńskiej (45 minut)
 • 25. 03. 2015  TVP Warszawa, „Porozmawiajmy o nauce”, red. K. Michalski wieczór poświęcony pamięci prof. A. Zadrożyńskiej
 • 01.04.2015  TVP Warszawa, „Porozmawiajmy o nauce”, red. K. Michalski wieczór poświęcony świętom Wielkanocnym i świętowaniu w ogóle.7 maja 2014 Dzień Polskiej Antropologii w Londynie – możemy zaskoczyć Brytyjczyków , audycja przygotowana przez red.  Piotra Kędziorka, z cyklu „Źródła”, Radiowego Centrum Kultury Ludowej, Program II Polskiego Radia. http://www.polskieradio.pl/8/478/Artykul/1280943/
 • 29 kwietnia 2014 godzinna audycja „Media a wiedza potoczna” w I Programie PR „Wieczór odkrywców” red. K. Michalski http://www.polskieradio.pl/7/15/Artykul/1112946
 • 16 kwietnia 2014  uczestniczyłam w audycji TVP Warszawa „Porozmawiajmy o …”dotyczącej badań antropologicznych  prowadzonej przez red. K. Michalskiego http://www.tvp.pl/warszawa/publicystyka/porozmawiajmy-o/wide...
 • 11 kwietnia 2014 godzinny program poświęcony pamięci prof. A. Zadrożyńskiej przygotowany przez red.  Piotra Kędziorka, w ramach cyklu „Muzyka źródeł”, Radiowego Centrum Kultury Ludowej, Program II Polskiego Radia. http://www.polskieradio.pl/8/478/Artykul/1099207,Obserwatork...
 • 4 marca 2014 audycja dotycząca antropologii politycznej i antropologii mediów w „Polskim Radio 24”, red. Ryszard Hińcza

Kontakt

a.malewska-szalygin@uw.edu.pl
+48 22 55 316 11
Dyżury 

Wtorek godzina 13.00-14.00 w pokoju 321