dr hab.
Anna
Horolets
adiunkt
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych

Kształciłam się w Kirgistanie, Polsce i Wielkiej Brytanii w zakresie filologii, antropologii społecznej i socjologii. Badawczo interesują mnie zarówno ucieleśnione praktyki społeczno-kulturowe jak i ich dyskursywne odbicia w tekstach. Doktorat obroniłam w 2004 roku w IFiS PAN na podstawie rozprawy o reprezentacjach Europy w polskim dyskursie publicznym. Po tym zajęłam się problematyką turystyki i podróżowania. Pracowałam w warszawskiej SWPS, później na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmowałam się ogranizowaniem życia naukowego i dydaktycznego, działając na rzecz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego czy tworząc szkoły letnie w Sopocie i czeskiej Pradze. W 2015 roku na Uniwersytecie Warszawskim otrzymałam habilitację za książkę "Konformizm, bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR" (Universitas, 2013). W ostatnich latach zajęłam się problematyką czasu wolnego migrantów. Prowadziłam badania w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA. W IEiAK UW prowadzę zajęcia o mobilności przestrzennej i czasie wolnym. Od semestru letniego 2019 roku prowadzę laboratorium etnograficznego "Zieleń miejska: (nie)ludzie, urządzenia, relacje".

Obszary zainteresowań

tożsamości zbiorowe, mobilność przestrzenna (migracyjna i turystyczna), badania czasu wolnego (leisure studies), analiza dyskursu

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

2015: stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie socjologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

2004: stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

2000: MA in Anthropology of Europe (distinction), University of Sussex.

1998: MA in Society and Politics, Central European University & Lancaster University.

1996: dyplom wykształcenia wyższego w zakresie filologii rosyjskiej, Kirgiski Państwowy Uniwersytet Narodowy.

Doświadczenie dydaktyczne:

Pracuję jako nauczyciel akademicki od 2005 roku, oprócz prowadzenia wykładów, seminariów dyplomowych, warsztatów i konwersatoriów w ramach programów nauczania wszystkich trzech stopni w warszawskiej SWPS (2005-2013), na Uniwersytecie Gdańskim (2013-2017) i na UW (od 2017), uczetsniczyłam/-ę w organizacji i prowadzeniu kilku międzynarodowych programów dydaktycznych:

Prague Summer Schools, Center for Public Policy, Praga, Republika Czeska, międzynarodowa szkoła letnia “European Union: Interests versus Culture” (http://europe.praguesummerschools.org/), co lipiec od 2012 do chwili obecnej, rola: kierownik projektu.

Uczenie się przez Całe Życie – Kursy Intensywne Erasmus, Komisja Europejska, międzynarodowa szkoła letnia „Studies of Migration and Mobility in Europe” (MOBILE) prowadzona przez konsorcjum 10 uczelni europejskich (University of Iceland, University of Wolverhampton, University of Miguel Hernandez in Elche, New Bulgarian University, University of Bolognia, Uniwersytet Gdański, Roskilde University, Lund University, University of Vienna i SWPS), trzy edycje w latach 2011-2013, rola: kierownik projektu.

Uczenie się przez Całe Życie – Kursy Intensywne Erasmus, międzynarodowa szkoła letnia „Food and Cultural Identity: Between Market, Social Sciences and Humanities” koordynowana przez New Bulgarian University, Sofia, 2012, kierownik projektu: Prof. Magdalena Elchinova, rola: wykładowca i opiekun grupy studentów polskich.

Prague Summer Schools, Center for Public Policy, Praga, Republika Czeska, “Cultural Dimensions of Politics in Europe” (http://www.cdpe.cpvp.cz/), 2008-2011.

Socrates Erasmus – Wymiana Nauczycieli, wykłady gościnne w Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE, Lizbona, Portugalia), marzec 2008.

 

Publikacje

Publikacje z lat 2013-2020:

1.Monografia

Horolets A. 2013. Konformizm, bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR. Kraków: Universitas. 

2. Redakcja prac zbiorowych i numeru tematycznego czasopisma:

Horolets A., Lesińska M., Okólski M. (red.) 2018.Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku. Warszawa: KBnM PAN. ISBN 978-83-940012-8-5. Open Access: http://www.kbnm.pan.pl

Barrera-Gonzalez A., Heintz M., Horolets A. (eds.) 2017. European Anthropologies. London–New York: Berghahn Publishers.

Czyżewski M., Horolets A., Podemski K., Rancew-Sikora D., (red.) 2017. Polskie sprawy 1945-2015. Warsztaty analizy dyskursu. Warszawa: Sedno.

Horolets A., Bielecka-Prus J. (red.) Przegląd Socjologii Jakościowej 9(1) 2013, numer tematyczny pt. Metodologiczne i teoretyczne dylematy analizy dyskursu. On-line: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/volume21_pl.php

3. Artykuły w czasopismach

Horolets A., Mica A., Pawlak M., Kubicki P. 2019.Ignorance as an Outcome of Categorizations: The ‘Refugees’ in the Polish Academic Discourse Before and After the 2015 Refugee Crisis, East European Politics and Societies, On-line first: 17.12.2019, DOI: 10.1177/0888325419891204 

Horolets A., Lesińska M., Okólski M. 2019. Stan badań nad migracjami w Polsce na przełomie wieków. Próba diagnozy. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijnynr 2 (172): 7-42, DOI: 10.4467/25444972SMPP.19.013.10839

Horolets, A., Stodolska M., Peters K. 2018. Natural Environments and Leisure among Rural–to–Urban Immigrants: An Application of Bourdieu's Concepts of Habitus, Social and Cultural Capital, and Field, Leisure Sciences, online publication April 10, 2018, doi: 10.1080/01490400.2018.1448023 

Horolets A. 2018. Czas wolny migrantów zamorskich: przypadek polskich migrantów w Chicago, Studia Sociologica10(1), numer tematyczny pt. „Współczesne procesy migracji zamorskich”: 25–46. 

Horolets A. 2017 (2018). Ethnology and Sociocultural Anthropology in Kyrgyzstan, Ethnologia Polona, vol. 38: 187–204.

Kubicki P., Pawlak M., Mica A., Horolets A. 2017. Wyjście z cienia. Polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu, Polityka Społeczna nr 9: 22-28.

Stodolska M., Peters K., Horolets A. 2017. Changes in Recreation Participation in Natural Environments after Immigration among Immigrants in the U.S., Netherlands, Germany, and Poland, Leisure Studies, Online 27Dec2016, DOI: 10.1080/02614367.2016.1271820.

Peters K., Stodolska M., Horolets A. 2016. The role of natural environments in developing a sense of belonging: A comparative study of immigrants in the U.S., Poland, the Netherlands and Germany, Urban Forestry & Urban Greening 17(1): 63–70.

Stodolska M., Peters K., Horolets A. 2016. Immigrants’ Adaptation and Interracial/Interethnic Interactions in Natural Environments, Leisure Sciences, Online 26Aug2016, DOI: 10.1080/01490400.2016.1213676.

Horolets A. 2016. Badacz jako gość, Przegląd Socjologii Jakościowej 12(3): 54-69. Dostępny w internecie: www.przegladsocjologiijakosciowej.org

Bachórz A., Horolets A. 2016. Historical Blueprints of Tourists’ Paths from Poland to the Former USSR, Journal of Tourism and Cultural Change 15(2): 152–166.

Horolets A., Bielecka-Prus, J. 2016. Szlachecko-inteligencki punkt widzenia na polską emigrację. Przypadek „Kultury” paryskiej, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 4, s. 97–122.

Horolets A. 2015. Finding one’s way: recreational mobility of post-2004 Polish migrants in the West Midlands, UK, Leisure Studies 34(1): 5–18.

Horolets A. 2015. Mobilność turystyczna i migracyjna – powiązania, Prace Etnograficzne, nr 3(43): 201–212. DOI 10.4467/22999558.PE.15.014.4876

Bielecka-Prus J., Horolets A. 2013. Rekonstrukcja praktyk analizy dyskursu na podstawie wybranych anglojęzycznych czasopism dyskursywnych, Przegląd Socjologii Jakościowej 9(1): 152‒185. Dostępny w internecie: www.przegladsocjologiijakosciowej.org.

4. Rozdziały w pracach zbiorowych:

Horolets A. 2018. Badania migracyjne o profilu antropologicznym, w: A. Horolets, M. Lesińska, M. Okólski (red.) Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku. Warszawa: KBnM PAN, ss. 153-173. ISBN 978-83-940012-8-5. Open Access: http://www.kbnm.pan.pl

Horolets A., Lesińska A., Okólski M. 2018. Studia migracyjne w Polsce – szkic mapy pola badawczego, w: A. Horolets, M. Lesińska, M. Okólski (red.) Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku. Warszawa: KBnM PAN, ss. 3-29. ISBN 978-83-940012-8-5. Open Access: http://www.kbnm.pan.pl

Horolets A. 2018. On Holiday? Polish Migrants Visit Their Families in Poland, in: Magdalena Ślusarczyk, Paula Pustułka and Justyna Struzik (eds.). Contemporary Migrant Families: Actors and Issues, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishers, ss. 117-136.

Barrera-Gonzalez A., Heintz M., Horolets A. 2017. Introduction: The strength from the margins: restaging European anthropologies, w: idem. (red.) European Anthropologies. London–New York: Berghahn Publishers, ss. 1-23.

Horolets A., Bielecka-Prus J. 2017. Strategie wykluczania w reprezentacjach polskiej emigracji na łamach paryskiej „Kultury” (1947–2000), w: Czyżewski, M. i in. (red.) Polskie sprawy 1945-2015. Warsztaty analizy dyskursu. Warszawa: Wydawnictwo Sedno, ss. 23-60.

Horolets A. 2016. Migrants’ experiences of nature. Post-2004 Polish migrants in the West Midlands, UK, w: Rancew-Sikora, D. i U. D. Skaptadottir (eds) Mobility to the Edges of Europe. The Case of Iceland and Poland. Warszawa: Scholar, ss. 136-161. Open Access publication: https://issuu.com/wnscholar/docs/mobility_to_the_edges_of_eu...

Barrera-González A., Caldwell M. L.,  Heintz M., Horolets A. 2013. Europe, w: J. Carrier, D. Gewertz (red.) The Handbook of Sociocultural Anthropology, London: Bloomsbery Publishers, ss. 506-522.

Projekty badawcze

Projekty z lat 2010-2020:

„Managing the European Refugee Crisis When There Is Lack of Consensus: Emergence of Strategies in Poland, Hungary and Romania” Decyzja NCN, DEC-2015/19/B/HS6/00080, 2016-2020; kierownik projektu: dr hab. Adriana Mica (UW); rola: główny wykonawca.

“Leisure participation and adaptation of Polish immigrants in urban and suburban neighborhoods of Chicago metro”, badania terenowe: luty-lipiec 2014 r., grant Fundacji Kościuszkowskiej, projekt realizowany we współpracy z University of Illinois at Urbana-Champaign, USA; rola: kierownik projektu.

„Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”, zaplanowany okres realizacji projektu 2013-2016, projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, projekt nr 0114/NPRH2/H11/81/2013); kierownik projektu: dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ, rola: główny wykonawca.

„Wzory spędzania czasu wolnego wśród polskich migrantów poakcesyjnych w West Midlands, Wielka Brytania”, okres realizacji: czerwiec 2012 – maj 2013, projekt finansowany ze środków na działalność statutową przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS, rola: kierownik projektu.

“Natural Environments and Inclusion of Immigrant Minorities”, badania terenowe: listopad 2012 – maj 2013, projekt współfinansowany przez University of Illinois at Urbana-Champaign (USA) i University of Wageningen (Holandia), lider projektu: Prof. Monika Stodolska (UIUC), rola: kierownik projektu w Polsce.

„Leisure mobility of post-2004 Polish migrants in the West Midlands, UK”, badania terenowe: październik 2010 – wrzesień 2011 r.,  grant Leverhulme Trust, rola: kierownik projektu.

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Konferencje naukowe 2013-2020:

Mica A., Pawlak M., Horolets A., Kubicki, P. 27-29.06.2019. Possibility – the Story. Economic Sociology, Anthropology and Beyond, SASE 2019 conference “Fathomless Futures. Algorithmic and Imagined”, The New School of Social Research (New York, USA).

Horolets A. 4-5.04.2019. Is Sociability Conducive to Good Life? Migrants’ Leisure from relational Perspective, International seminar “Relational Reason, Morality and Sociality” (Warszawa, Polska).

Horolets A. 14-15.06.2018. Amerykańskie podróże turystyczne polskich migrantów z Chicago, „Polacy w Chicago”, Konferencja naukowa Loyola University i Muzeum Historii Polski (Warszawa, Polska).

Horolets A. 11-13.10.2018. Migrants’ leisure and moral regimes of transnational lives, II Tomsk Anthropological Forum, Anthropology of Interdisciplinarity, Tomsk State University (Tomsk, Rosja).

Horolets A. 17-18.05.2018. Migrants in the city: re-creational capacities of public spaces, International Conference “City-Making: Space, Culture and Identity”, Institute of Ethnology and Folklore Research (Zagreb, Croatia).

Horolets A., Mica A., Pawlak M., Kubicki P. 27.10.2017. Ignorance as an aim of categorizations. Category ‘refugee’ in Polish academic discourse before and after 2015, DAMR Fall Meeting, University of Amsterdam (Amsterdam, Holandia).

Horolets, A. 21-22.09.2017. Doświadczanie szczęścia w sytuacji migracyjnej: Przypadek polskich migrantów w metropolii chicagowskiej, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej (Gdynia, Polska). 

Pawlak M., Horolets A., Mica A., Kubicki P. 14-15.09.2017. Wyjście z „cienia” kwestii uchodźstwa w Europie: Reakcje polskiej polityki publicznej, Konferencja KBnM PAN i UMCS pt. Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka (Lublin, Polska).

Horolets A. 29-30.05.2017. Studia migracyjne a badania czasu wolnego: wpływy i inspiracje teoretyczne, Konferencja PAU, UJ i IFiS PAN pt. Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy – kontekst światowy (Kraków, Polska).

Horolets A. 14-17.09.2016. Czas wolny migrantów a przemiany więzi społecznej w sytuacji migracyjnej, XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny (UG, Gdańsk).

Horolets A. 20-23.07.2016. Hierarchies of mobility in Polish migrants’ identity narratives, 14th EASA Biennial Conference “Anthropological legacies and human futures” (Milano-Bicocca, Italy)

Horolets A. 3-4.06.2016. “Doing family” through leisure mobility in transnational context, Międzynarodowa konferencja w ramach projektu TRANSFAM pt. Troubling Times for Europe? Families, Migration and Politics (Kraków, Polska)

Horolets A. 1-3.10.2015. Migrants’ tourism, perceptions of nature and sense of belonging, 24th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality (Reykjavik, Iceland).

Horolets A. 24-26.09.2015. Mobilność migracyjna i turystyczna – powiązania (w ramach sesji plenarnej), Sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej PTS (Zakopane, Polska).

Horolets A., Stodolska M., Burset S. 21-25.06.2015. Maps of anxiety or empowerment: undocumented migrant’ leisurely use of public spaces, 12. kongres SIEF pt. “Utopias, Realities, Heritages. Ethnographies for the 21st century” (Zagreb, Chorwacja).  

Horolets A., Bielecka-Prus J. 20-22.05.2015. Reprezentacje emigracji polskiej w paryskiej „Kulturze” (1947-2000), w ramach Warsztatów z Analizy Dyskursu będących częścią projektu NPRH „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne” (Kędzierzyn-Koźle, Polska).

Galasińska, A., Horolets A. 17-18.04.2015. How different methods, sites and histories of data collection inform post-enlargement migration research, konferencja międzynarodowa “Polish Migrants' Experience of Life in the UK since 2004”, University College of London, School of Slavonic and East European Studies (London, W. Brytania).

Horolets A. 6-7.03.2015. Migrant women and leisure, Invited Symposium “Migrating women and social roles”, konferencja międzynarodowa “Woman in Culture”, University of Gdańsk (Gdańsk, Polska).

Horolets A., Peters K., Stodolska M. 13-14.11.2014. Migrants’ leisurely use of natural environments and migration regimes: a comparative perspective, ESA RN35 Midterm Conference “Contested Migration Regimes: European Contexts and Beyond” (Frankfurt/Main, Niemcy).

Horolets A., Galasińska A. 16-18.10.2014. Enchanting inequality? Post-2004 Polish migrants to the UK speak of their experience, ESA RN 36 Midterm Conference “25 Years After Communism: East and West of Europe in Search for Solidarity (Gdańsk, Polska).

Horolets A. 26-27.09.2014. Badacz jako gość, Sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej PTS pt. „Etyka w antropologicznych i socjologicznych badaniach jakościowych” (Góra Św. Anny, Polska).

Horolets A. 23-25.10.2013. Migracje-wakacje: mobilność turystyczna i rekreacyjna w doświadczeniu polskich migrantów w Anglii, Polski Kongres Antropologiczny (Warszawa, Polska).

Horolets A. 11-14.09.2013. Doświadczanie Inności  etnicznej i rasowej przez polskich migrantów poakcesyjnych do Wielkiej Brytanii, XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS (Szczecin, Polska).

Członkostwo w organizacjach

Polskie Towarzystwo Socjologiczne (PTS), od 2003, członkini Sekcji Antropologii Społecznej PTS (SAS PTS). Pełnione funkcje: 2009–2010 – przewodnicząca zarządu Oddziału Warszawskiego PTS (z wyboru); od września 2014 – członkini Zarządu Głównego PTS (z wyboru, 2. kadencja).

European Association of Social Anthropologists (EASA), członkini EASA Media Anthropology Network, EASA Europeanist Network oraz EASA Anthromob (Anthropology of Mobility) Network.

Societé Internationale d’Ethnologie et de Folklore  (SIEF).

Kontakt

a.horolets@uw.edu.pl