dr Piotr Cichocki

adiunkt
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
członek Rady WH UW

Kontakt

piotrcichocki81@gmail.com
+48 22 553 16 55

tematy badań: muzyka, media, internet, sztuka, ciało;

obszary badań: Afryka wschodnia (grupy etniczne Tumbuka, Tonga, Chewa), serwisy społecznościowe, Podlasie, rdzenni Australijczycy z grupy Koori;

perspektywy badawcze: nowa antropologia rzeczy, ucieleśnienie, synestezja, metoda krytyczna

wybrane projekty badawcze: nowe media i kulty opętań w Malawi (obecnie realizowany), "Kultura oddolna", „Lokalne konteksty korzystania z serwisów społecznościowych. Studium porównawcze" "CARGO/(im)materiality", "Kreowanie i kupowanie kultury", "Wspólnota lokalna i światłowód"

wybrane zajęcia: 2 laboratoria etnograficzne, Antropologia technologii, Etnografia kultury masowej i popularnej, Antropologia muzyki (z Marią Małanicz-Przybylską), Internet jako pole i narzędzie badań, 2 seminaria licencjackie, Współczesne metody badań terenowych.

Obszary zainteresowań

tematy badań: muzyka, media, internet, sztuka, ciało;

obszary badań: Afryka wschodnia (grupy Tumbuka, Tonga, Chewa), rdzenni Australijczycy z grupy Koori, serwisy społecznościowe, Podlasie;

perspektywy badawcze: nowa antropologia rzeczy, ucieleśnienie, synestezja, metoda krytyczna

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

od 2016 - koordynator projektu badawczego w północnym Malawi, dotyczącego relacji nowych mediów i kultów opętań;

2012 - 2016      Wice-Dyrektor Instytutu;

2014 - 2016      koordynator interdyscyplinarnego projektu wystawowego CARGO/(nie)materialność we współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie katalog wystawy do pobrania;

2014-2015   udział w projekcie badawczym Kultura oddolna;

2011-2013 kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki “Lokalne konteksty korzystania z serwisów społecznościowych. Studium porównawcze” 2011/01/N/HS3/03188, zakończonego publikacją książki "Sieć przyjaciół";

2012-2014  organizacja, prowadzenie i koordynowanie projektu laboratoryjnego "Kreowanie i kupowanie kultury";

2011 - stopień doktora nauk humanistycznych;

2006    studia doktoranckie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski; tematy badań – jak używanie Internetu i nowych technologii wpływa na tożsamość i samoświadomość polskich użytkowników sieci. Szeroka działalność dydaktyczna i organizacyjna.

2009-2011  organizacja, prowadzenie i koordynowanie laboratorium "Wspólnota lokalna i światłowód", zakończengo publikacją książki "Nowoczesność i globalizacja na północnym podlasiu".

2008-2012 - badania polskich serwisów społecznościowych do pracy doktorskiej;

2006-2008   asystent w Muzeum Azji i Pacyfiku.

2003-2004  badania etnograficzne wśród aborygeńskiej wspólnoty w Sydney, Australia. Podczas badań konsultacje z pracownikami naukowymi University of Sydney

Prowadzone zajęcia (wybór): 2 laboratoria etnograficzne, Etnografia kultury masowej i popularnej, Antropologia muzyki (z Marią Małanicz-Przybylską), Internet jako pole i narzędzie badań, 2 seminaria licencjackie, Współczesne metody badań terenowych, Organizacja wystawy etnograficznej, Technologie informacyjne.

Publikacje

(wybór od 2012 roku)

2016 "Tradycyjni i medialni. Czyli o lokalnych hierarchiach w kontekście mediów, technologii i materialności", w: "Nowe Kłopoty z kulturą", red. S. Sikora, Warszawa: IEiAK,

2016 “Narration as a Sound, Sound as a Story”, w: Presence / Absence / Traces, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

2016 “CARGO/(im)materiality;CARGO/(非)物质图录CARGO/(nie)mate rialność”, (książka) Piotr Cichocki, Weronika Plińska, publikacja Muzeum Azji i Pacyfiku;

2015    Piotr Cichocki, Karolina Dudek, Tomasz Rakowski, Sławomir Sikora, Anna Wieczorkiewicz, Magdalena Zatorska (red.), Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury (książka).

2014    A commentary to the text „The potentials of a public anthropology”  by T.H. Eriksen, Colloquia Anthropologica. Issues in Contemporary Social Anthropology, red. M. Buchowski, Wydawnictwo Nauka i Innowacje. 

2014    A commentary to the text “The Roots of International Co-operation in Anthropology and the founding of the IUAES”, by D. Shankland, w: Colloquia Anthropologica. Issues in Contemporary Social Anthropology, red. M. Buchowski, Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

2014 Projektowanie relacji, czyli o tym jak architektura internetu i jej twórcy wytwarzają społeczne praktyki, w: MY I ONI. Przestrzenie wspólne / Projektowanie dla wspólnoty, pod red. Bogna Świątkowska, s. 192 - 204, Bęc Zmiana, Warszawa.

2013  Pod linkiem i poza siecią. Lokalne i globalne konteksty korzystania z technologii Web 2.0: Polska, Malawi, Zambia, Stany Zjednoczone (Under the link and outside the net. Local and global context of Web 2.0 usage: Poland, Malawi, Zambia, United States of America), ZESZYTY ETNOLOGII WROCŁAWSKIEJ Nr 1(18) r. 2013, str. 89-109 (Artykuł). 

2013      I am the Original Aboriginal. O biografiach z linii frontu w: Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii. Tom w darze dla Profesora Lecha Mroza, str. 373-384, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Artykuł). 

2013    Mieszkańcy i goście. Lokalne i ponadlokalne konteksty działań Kolektywu Terenowego. 
w: Etnografia/Animacja/Sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kul, str. 284-294, Narodowe Centrum Kultury, r. 2013 (Artykuł).

2012       Sieć przyjaciół. Kulturowe aspekty serwisów społecznościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (książka).
2012                Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa antropologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, praca zbiorowa (redakcja wspólnie z Heleną Patzer, autorstwo wstępu i jednego z rozdziałów).
2012                  Polityka dostępu, estetyka cytatu, w: Kultura Współczesna, nr 3 t. 74.
2012             Multimedialny esej. Wykorzystanie technologii informacyjnych w wypowiedziach nauk humanistycznych i społecznych, w: Edu@kcja. Magazyn edukacji elektronicznej nr 1(3).
2012    Netart: reinkarnacje, w: Dwutygodnik, nr 86.
2012        Wirtualna etnografia, w: Badania jakościowe, pod red.: Dariusz Jemielniak, PWN, Warszawa (z Tomaszem Jędrkiewiczem i Robertem Zydlem).

Projekty badawcze

2016 - projekt badawczy w północnym Malawi, dotyczący relacji nowych mediów i kultów opętań;

2014 - 2016      koordynator interdyscyplinarnego projektu wystawowego CARGO/(nie)materialność we współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie katalog wystawy do pobrania;

2011-2013 kierownik grantu badawczego NCN „Lokalne konteksty korzystania z serwisów społecznościowych. Studium porównawcze".

2011-2013 prowadzenie laboratorium badawczego "Kreowanie i kupowanie kultury. Wytwórczość a konsumpcja na wschodnim pograniczu Kurpiowszczyzny w Województwie Podlaskim."

2008-2010 prowadzenie laboratorium badawczego "Wspólnota lokalna i światłowód"

2005-2011 badanie etnograficzne polskich internetowych serwisów społecznościowych

2003-2004 badanie relacji międzykulturowych w wielkomiejskiej dzielnicy australijskich Aborygenów (Redfern, Sydney).

 

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Conferences (selection):

HCAA (Seged - co-author of the panel, proposition accepted for november 2016), CASA 2016 (Praha), 13th EASA Biennial Conference Collaboration, Intimacy & Revolution - innovation and continuity in an interconnected world (Tallin), SIEF2015 12th Congress. Utopias, Realities, Heritages. Ethnographies for the 21st century (Zagreb), 3rd CASA Conference: Transition 2.0? Anthropology. of the world(s) in reform (Praha), IUEAS (Dubrovnik - not in personae), Uniwersytet Gdański, Binghamton (United States), School of Form (Poznań), UAM (Poznań), Copy Camp (Warsaw), Virtual University (Warsaw), Fraktale / Konwersatoria (Warszawa), “Academia in Public Discourse Poland-Russia: Expanding the Breathing Space” (Artes Liberales, Warszawa), “Nowe pokolenia a miasta przyszłości” (Ośrodek Kultury Francuskiej UW, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW)

Nagrody i stypendia

2016 - nagroda Rektora UW;

2009 - stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu dla doktorantów;

Stypendia naukowe w trakcie studiów

Członkostwo w organizacjach

Prezes Stowarzyszenia 1000Hz.

Członek EASA, PTL (członek komisji rewizyjnej), Match&Fuse.