mgr
Magdalena
Zatorska
doktorantka
Studia doktoranckie 
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Obszary zainteresowań

Antropologia polityczna, antropologia religii i antropologia medycyny, etyka w nauce, metodologia nauk społecznych

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Projekt doktoratu: Relacje ukraińsko-żydowskie i polsko-żydowskie w kontekście współczesnych pielgrzymek chasydzkich na tereny Polski i Ukrainy. Opiekun naukowy: prof. dr hab. Magdalena Zowczak

Studia w Instytucie Filozofii UW
Udział w Grupie Samokształceniowej przy Kole Inicjatyw Studentów Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW

Publikacje

Synergia, inwencja i stymulowanie aktywnej partycypacji, czyli co to takiego „kultura”? w: „(op.cit.,)”, nr 42/2011.
Uwarunkowania lektury. Michel Leiris w: Doświadczanie świata. Doświadczanie lektury, red. M. Radkowska-Walkowicz, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011, s. 39-47.
Pojęcie energii  i jego konceptualizacje na gruncie medycyny komplementarnej we Lwowie i okolicznych miejscowościach w: Na pograniczu „nowej Europy”. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo, red. M. Zowczak, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, s. 505-519.
Gdy pamięć spotyka się z „sacrum”. Miejsca „święte” na cmentarzach chrześcijańskim i żydowskim w narracji mieszkańców w: Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Bukowinie, Geschichtswerkstatt Europa; Fundacja Ormiańska KZKO, 2009.
Ekstrasens w: „(op.cit.,)” 2008, nr 41, s. 63-65.
Manekin w: „(op.cit.,)” 2007, nr 35, s. 28-31.
Definicje świętości wizerunku religijnego. Reprezentacja a obecność w: Religijność chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu polsko-ukraińskim, red. M. Lubańska, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007, s. 33-57.

Prace przygotowane do publikacji:
Odpowiedzialność zawodowa antropologa – w zbiorze stanowiącym podsumowanie konferencji naukowej Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu: Relacje w terenie, która odbyła się w dniach 1-2 kwietnia 2011 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Projekty badawcze

Kierownik grantu NCN "Relacje polsko-żydowskie i ukraińsko-żydowskie w kontekście współczesnych pielgrzymek chasydzkich do Polski i na Ukrainę. Studium porównawcze". Opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Magdalena Zowczak. Termin realizacji: 2014-2018.

Główny wykonawca grantu NCN „Kultura religijna wobec zmian społecznych. Studium porównawcze społeczności lokalnych (Polska-Ukraina)”. Kierownik grantu: prof. dr hab. Magdalena Zowczak. Termin realizacji: 2012-2015.

Wykonawca grantu NCN „Teorie antropologiczne wobec życia religijno-społecznego wyznawców prawosławia w społecznościach lokalnych Europy wschodniej i południowo-wschodniej. Zespół badawczy: Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem”. Kierownik grantu: dr Magdalena Lubańska. Termin realizacji: 2012-2015.

Członkini zespołu badawczego projektu „Badanie eksploracyjne sytuacji społeczno-zawodowej środowiska akademickiego w Polsce”. Realizacja: Inicjatywa Badawcza Nowe Otwarcie Uniwersytetu. Termin realizacji: 2012-2013.

Współpraca w projekcie Bliblioteka Cyfrowa LINK: http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra

Członkini zespołu badawczego projektu „Kobiety Samorządu UW”. Realizacja: Koło Naukowe Queer UW. Finansowanie: Samorząd Studentów UW. Termin realizacji: 2012.

Badania etnograficzne w Ukrainie w ramach grantu Fundacji Erinnerung Verantwortung Zukunft „Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Bukowinie”. Realizacja: Fundacja Ormiańska KZKO. Kierownik: Józef Markiewicz. Termin realizacji: 2009.

Badania etnograficzne w Ukrainie w ramach grantu MNiSW „Ukraina: pamięć, tożsamość, podmiotowość”. Kierownik grantu: prof. dr hab. Magdalena Zowczak. Termin realizacji: 2006-2009.

Badania etnograficzne w Polsce i Ukrainie ramach laboratorium etnograficznego „Religijność ludowa chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu polsko-ukraińskim”. Kierownik projektu: dr Magdalena Lubańska. Termin realizacji: 2003-2006.
 

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

2012, Humań (Ukraina) – wykład gościnny w Polskim Centrum Kulturowo-Oświatowym na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Pawła Tyczyny w Humaniu. Tytuł wystąpienia: „Chasydzki ruch pielgrzymkowy w Polsce i Ukrainie” (jęz. ukraiński)
2012, Toruń – udział w konferencji „Etyka w badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym”. Tytuł referatu: „Legitymizacja praktyki badawczej a autodefinicja dyscypliny. Kodeks etyczny w antropologii społeczno-kulturowej”. Organizatorzy: Instytut Filozofii Uniwesytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Komitet Etyki w Nauce PAN, Komitet Naukoznawstwa PAN
2011, Kraków – udział w konferencji naukowej „Teren w ścisłym znaczeniu tego słowa: relacje w terenie”. Tytuł referatu: „Odpowiedzialność zawodowa antropologa”
2009, Warszawa – udział w konferencji naukowej „Antropologia pogranicza. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo”. Tytuł referatu: „Pojęcie energii  i jego konceptualizacje na gruncie medycyny komplementarnej we Lwowie i okolicznych miejscowościach”
2008, Warszawa – udział w II Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej „Teren w ścisłym znaczeniu tego słowa”. Tytuł referatu: „Tekst antropologiczny a doświadczenie badawcze”

Nagrody i stypendia

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011-2012)

Członkostwo w organizacjach

Członkini redakcji pisma „(op.cit.,)” LINK: http://www.opcit.pl/
Członkini stowarzyszenia Nowe Otwarcie Uniwersytetu LINK: http://noweotwarcie.wordpress.com/
Członkini Grupy Samokształceniowej przy Kole Inicjatyw Studentek i Studentów Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW
 

Kontakt

magda.zatorska@gmail.com
+48 22 5531656
Powiązane materiały