Słuszny (?) wybór. Kultura wizualna a style życia

Przydatne informacje
Miasto: 
Poznań
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
12-05-2016
Zgłoszenia do: 
01-04-2016

Konferencja jest elementem IV Tygodnia Wizualnego, organizowanego corocznie spotkania, w trakcie którego zastanawiamy się nad różnymi aspektami współczesnej kultury wizualnej.

Idea konferencji
Style życia to pojęcie nośne i popularne zwłaszcza w mediach, jednak stanowiące przede wszystkim przydatne podejście w badaniach nad kulturą współczesną oraz codziennością. Pojęcie to można odnieść zatem zarówno do kontekstów socjologicznych, psychologicznych, antropologicznych, kulturoznawczych,historycznych jak również do nauk o sztuce, fotografii czy nauk medycznych. Style życia stanowią zatem nieodłączny element życia człowieka, będąc zespołem wyborów oraz realizacji praktyk i potrzeb każdego z nas. Jako kategoria dystynktywna, wpisują się we współczesne formy zróżnicowania oraz szerzej – odzwierciedlają współczesną strukturę społeczną.
Pojęcie stylów życia (jego wskaźników, przejawów, determinantów, skutków) wydaje się być zatem mocno powiązane z wciąż(?) dominującym w naszym życiu zmysłem, czyli wzrokiem. Większość naszych życiowych wyborów ma charakter obserwowalny lub wiąże się z wizualnymi skutkami - style życia są tworzone i realizowane w praktykach wizualnych (patrzenie, bycie oglądanym), dlatego też doskonale i wyraźnie łączy się z kulturą wizualną, będącą jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o stylach życia i sposobach ich realizowania. Warto również zauważyć, że rozwój mediów i technologii rozszerza zakres relacji między dwoma interesującymi
nas pojęciami.
Podczas konferencji chcielibyśmy poddać interdyscyplinarnej refleksji związki między stylami życia a kulturą wizualną, dlatego też zapraszamy do uczestnictwa w niej socjologów, antropologów, psychologów, kulturoznawców, filozofów, fotografów, architektów, przedstawicieli nauk medycznych, historyków, historyków sztuki, kognitywistów, pracowników socjalnych oraz wszystkich chętnych lub interesujących
się powyższą tematyką.


Proponowane obszary tematyczne wystąpień:
• Wizualność klas, wizualność warstw społecznych
• Interakcje wzrokowe (obserwowanie, podglądanie, patrzenie…) jako
przestrzeń stylów życia
• Komunikacja wizualna o stylach życia
• Autoprezentacja wizualna jako element stylów życia
• Reprezentacje stylów życia w mediach i literaturze
• Wizualne formy dystynkcji
• Metodologia badań nad stylami życia (z uwzględnieniem kultury wizualnej)
• Funkcjoznaki stylów życia
• Style życia w sztukach wizualnych
• Style życia a wizualność wybranych sfer życia (praca, religia, nauka, sport…)
• Historyczne i kulturowe różnice w stylach życia
• Style życia w fotografii
• Technologiczne zapośredniczenia stylów życia
• Praktyki codzienne w kulturach
• Potencjał stylów życia w badaniach codzienności
• Konsumpcja kultury – kultura konsumpcji

Zgłoszenia:
Na zgłoszenia osób chętnych do wygłoszenia referatu oczekujemy do dnia 1 kwietnia. Formularz zgłoszeniowy, a także wszystkie inne informacje na temat konferencji, dostępne są na stronach internetowych www.tydzienwizualny.pl oraz profilu Facebook (Facebook/TydzienWizualny). Organizatorzy spośród nadesłanych zgłoszeń wybiorą te, które wydają się najciekawsze i najlepiej wpasowują się w zakładaną ideę konferencji. Informacja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu wystąpienia zostanie wysłana najpóźniej do 14 kwietnia.
Osoba, której propozycja wystąpienia zostanie przyjęta, zobowiązana jest do wpłacenia opłaty konferencyjnej w wysokości 100 zł. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, obiad podczas dwóch dni konferencji oraz pokrywa część kosztów druku publikacji pokonferencyjnej. Szczegóły dotyczące opłat, wraz z podaniem numeru konta, zostaną podane osobom zakwalifikowanym do udziału w konferencji. Organizatorzy nie zapewniają noclegów, ale mogą pomóc w ich rezerwacji.

Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji zawierającej artykuły oparte na wygłaszanych podczas konferencji referatach. Warunkiem opublikowania tekstu jest uzyskanie pozytywnej recenzji.
Formularz prosimy wysyłać w formacie .doc lub .pdf na adres: kontakt@tydzienwizualny.pl

Zaproszenie