Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów

Przydatne informacje
Miasto: 
Kraków
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
19-05-2016
Zgłoszenia do: 
15-03-2016

CELE SYMPOZJUM:
Współczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stwarzają nowe możliwości dostępu oraz wykorzystania dziedzictwa kulturowego – przede wszystkim umożliwiają jego cyfrową archiwizację i digitalizację. Dynamiczne zmienia się proces udostępniania oraz upowszechniania zasobów kultury, jak również ich późniejsze użytkowanie przez szeroką, zróżnicowaną publiczność.
Proces ów można opisywać z różnych perspektyw – od podejścia typowo technicznego pozwalającego na przedstawienie dzieł kultury, poprzez sposoby prezentowania tych dzieł szerszej publiczności, aż do ich odbioru przez tę publiczność, wraz z próbą kategoryzacji. Poziom kompetencji zawodowych osób biorących udział w digitalizowaniu zbiorów kultury stale wzrasta. Wzrasta również świadomość konieczności rozwijania tego procesu przez decydentów, przedstawicieli instytucji kultury, badaczy, animatorów, menedżerów kultury oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką.
Organizowane sympozjum ma służyć prezentacji rozważań teoretycznych i wyników badań empirycznych prowadzonych we wskazanym obszarze tematycznym. Umożliwi także przedstawienie doświadczeń oraz praktycznych działań dotyczących stanu i kierunków rozwoju digitalizacji zbiorów kultury.


TEMATYKA SYMPOZJUM:
1. Dziedzictwo kulturowe a dziedzictwo narodowe
2. Procesy i wymiary digitalizacji zasobów kultury
3. Udostępnianie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego przez nowe media
4. Współczesne praktyki odbioru i wykorzystania zasobów kulturowych
5. Znaczenie digitalizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej (ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw oddolnych)
6. Priorytety digitalizacji dziedzictwa kulturowego
7. Polityki i praktyki digitalizacyjne


KOMITET NAUKOWY SYMPOZJUM:
prof. dr hab. Tadeusz Gadacz
prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas
dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. SWPS
prof. dr hab. Janusz Mucha
dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ
dr Joanna Orlik


KOMITET ORGANIZACYJNY SYMPOZJUM:
dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UP – przewodnicząca
dr Mariusz Dzięglewski – członek
dr Aldona Guzik – członek
dr Marta Juza – sekretarz
mgr Weronika Stępniak – członek
dr Justyna Tomczyk – koordynator


Zgłoszenia za pośrednictwem załączonego formularza prosimy kierować na adres e-mail sekretarza sympozjum: dziedzictwo.kulturowe.nm@gmail.com do dnia 15 marca 2016 r.
Opłata sympozjalna wynosi 300 zł. Opłata obejmuje: koszty organizacyjne, materiały naukowe, uroczysty obiad oraz koszty publikacji w punktowanym czasopiśmie naukowym. Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy