Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem (CBAnP)

Zespół badawczy:

Do zespołu naukowego należały: dr Magdalena Lubańska, kierowniczka projektu, prowadząca badania terenowe w Bułgarii oraz dwie wykonawczynie dr Ewa Klekot (badania w Serbii) oraz dr Agata Ładykowska (badania w Polsce i w Estonii). Nieformalnym, ale istotnym członkiem zespołu  była też mgr Magdalena Zatorska zatrudniona jako pracownik pomocniczy, która nie tylko prowadziła badania terenowe na Ukrainie, ale także opracowywała naukowo zebrane przez siebie materiały i prezentowała je na konferencjach naukowych.

Zadaniem zespołu było wypracowanie nowego warsztatu naukowego, służącego rozwojowi antropologii prawosławia. Cel ten realizowany był etapowo. Oprócz badań terenowych składały się nań takie zadania jak: kwerendy archiwalne i biblioteczne, opracowywanie i archiwizacja materiałów terenowych, studia nad literaturą przedmiotu,  seminaria naukowe, prezentacja wyników badań na konferencjach i warsztatach naukowych, nawiązywanie kontaktów naukowych z innymi specjalistami. Zespół wspierany był przez pracowników pomocniczych wykonujących transkrypcję wywiadów w kilku językach i tłumaczenie opracowań naukowych.

Członkinie zespołu planują w przyszłości dalszą współpracę naukową  i aplikowanie o kolejne projekty. Będziemy się starać o powołanie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem, które stanowiłoby platformę intelektualnej  wymiany dla osób zainteresowanych rozwojem antropologii prawosławia.

 

W skład zespołu wchodziły:

 

dr Magdalena Lubańska                  

Antropolog religii, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, kierownik Centrum.

Zajmuje się problematyką synkretyzmu religijnego (rytuały ofiarnicze, praktyki związane z uzdrowieniami, materialność religijna) i relacji muzułmańsko-chrześcijańskich na terytoriach postosmańskich  a także kwestią epistemologicznych problemów związanych z reprezentacją islamu i chrześcijaństwa w literaturze antropologicznej. Od niedawna prowadzi także badania nad imaginariami religijnymi i ucieleśnioną religijnością społeczności katolickich na Podkarpaciu.

Ostatnia książka  „Synkretyzm a podziały religijne w bułgarskich Rodopach” (2012) została wyróżniona nagrodą Clio i w wersji poszerzonej wydana także w języku angielskim pt. „Muslims and Christians in the Bulgarian Rhodopes. Studies on Religious (Anti)Syncretism” (2015).

Publikowała m.in. w takich czasopismach jak “Ethnologia Balkanica”, „Lud”, „Journal of Ethnology and Folkloristics”, „Anthropological Jounal of European Cultures”, “Ethnologia Polona”,  “Slavia Meridionalis” i „Bulgarian Folklore”.

 

dr Ewa Klekot

Antropolożka i tłumaczka, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Zajmuje się antropologią sztuki, a zwłaszcza sztuki ludowej i popularnej, społecznych wymiarów tzw. dziedzictwa narodowego oraz zagadnieniami różnicującego potencjału sztuki w społeczeństwie nowoczesnym.
W latach 2010-12 publikowała w w takich czasopismach jak: "Lud", "Ethologia Fennica", "International Journal of Heritage Studies”, „Ethnologie Francaise”,  „Etnoloska Tribina”, „Kontekstach”, „Etnografii Nowej”; autorka licznych tłumaczeń prac z zakresu antropologii i historii kultury.

dr Agata Ładykowska

Antropolog społeczny, finalizująca w Max Planck Institute for Social Anthropology w Halle doktorat nt. związków prawosławia z edukacją i etyką w świetle zmian postsocjalistycznych w Rosji

Badaczka zagadnień związanych z transformacją ustrojową oraz religią, a w szczególności prawosławiem; prowadziła długotrwałe badania w Estonii, na Łotwie, w Rosji i w Polsce.
Jej publikacje ukazały się m.in. w takich czasopismach jak: "Lud", „Cargo. Journal for Cultural/Social Anthropology”,  „Anthropology Today”, “European Journal of Higher Education” [wydanie specjalne, poświęcone Rosji], “Archives de Sciences Sociales des Religions” [wydanie specjalne, poświęcone prawosławiu],  oraz  wydawnictwie Berghahn Books.

mgr Magdalena Zatorska

Antropolożka kultury, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, studentka Instytutu Filozofii UW.

Zainteresowania badawcze: relacje żydowsko-polskie i żydowsko-ukraińskie w kontekście chasydzkiego ruchu pielgrzymkowego do Polski i na Ukrainę; teologia bizantyjska i materialność w religijności w kościele wschodnim; antropologia medycyny; zagadnienia etyczne w antropologii. Od 2004 roku prowadzi etnograficzne badania terenowe w Polce i na Ukrainie. Publikowała w wydawnictwach zbiorowych oraz w piśmie „(op.cit.,)”.

 

 

 

 

 

TEORIE ANTROPOLOGICZNE WOBEC ŻYCIA RELIGIJNO-SPOŁECZNEGO WYZNAWCÓW PRAWOSŁAWIA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH EUROPY WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ. ZESPÓŁ BADAWCZY: CENTRUM BADAŃ ANTROPOLOGICZNYCH NAD PRAWOSŁAWIEM

Projekt NCN UMO-2011/03/D/HS3/01620, czas trwania 13.07.2012-12.03.2016

 

 

Powiązane materiały