O zbiorach

Sekcja gromadzi, porządkuje, opracowuje i digitalizuje źródła opisowe, graficzne i audiowizualne będące efektem pracy naukowo-badawczej pracowników i studentów Instytutu oraz inne materiały związane z działalnością naukową, dydaktyczną i popularyzującą etnologię. 

Warszawscy etnolodzy prowadzili badania we wszystkich częściach kraju a także poza jego granicami w Europie, Azji i Afryce. Zasoby archiwum składają się z kilku zespołów, z których najstarsze sięgają lat trzydziestych XX wieku. Największym, jest zespół materiałów terenowych (T) zawierający transkrypcje wywiadów, projekty i sprawozdania z badań. Drugim, co do objętości i stale się rozrastającym, jest Zespół Prac Dyplomowych (w digitalizacji) zawierający prace laboratoryjne, licencjackie, magisterskie i doktorskie. Dumą Archiwum jest zespół MOE (Międzyuczelnianych Obozów Etnograficznych) składający się ze źródeł opisowych oraz graficznych. Zespół historii Instytutu (H) zawiera dokumentację wydarzeń istotnych z perspektywy funkcjonowania jednostki oraz spuścizny profesorów: Witolda Dynowskiego (H/WD), Jacka Olędzkiego (H/JO) i Anny Zadrożyńskiej (H/AZ). Zbiory kartograficzne (KART) ilustrują penetracje terenowe pracowników. Archiwum posiada bogate zespoły źródeł audiowizualnych (w digitalizacji): odbitek fotograficznych (FOT), negatywów (N), fotografii cyfrowych (FC) oraz filmów (F). Wyróżniającym się, jest zespół filmów będących depozytem autorów nadsyłających swoje dzieła na przegląd filmów etnograficznych "Oczy i Obiektywy" (OiO).

Prowadzenie archiwum:  mgr Jacek Żukowski
e-mail : j.zukowski@uw.edu.plarchiwum.etnologia@uw.edu.pl
tel.: +48 22 55 316 53

Biuro archiwum znajduje się w pokoju nr 10.

W ciągu roku akademickiego archiwum jest czynne:
wtorki i czwartki w godz.12:00-17:00
oraz środy w godz. 12:00-15:00.
W inne dni po uprzednim uzgodnieniu.

Powiązane materiały