Czy można być czarną? Aktywizm pracownic domowych w USA

Zapraszamy na 35. Seminarium Migracyjne IEiAK UW, na którym posłuchamy dr Anny Rosińskiej (Uniwersytet w Wenecji Ca’ Foscari oraz Knowledge Centre on Migration and Demography, Joint Research Centre).
 

zdjęcie poglądowe - teren badania
Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
21-03-2023
Godzina: 
17:00

Nanny training day organizowany przez Matahari Women Worker Centre w Bostonie, kwiecień 2019, zdjęcie zrobiła Anna Rosińska

Zapraszam do dyskusji na temat roli pochodzenia etnicznego i przynależności do urasowionych mniejszości w aktywizmie pracowników domowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na początku przedstawię panoramę bardzo aktywnego i różnorodnego ruchu pracowniczego na rzecz praw osób zatrudnianych w gospodarstwach domowych by następnie skupić się na sytuacji w stanie Massachusetts. Praca opiekuńcza w gospodarstwie domowym to szczególny sektor pracy, w ramach którego izolacja pracowników i brak federalnych regulacji dotyczących pracy w gospodarstwie domowym stanowi wyzwanie dla mobilizacji politycznej. W Stanach Zjednoczonych organizacjom pracowników domowych od lat 90. przewodzą niebiali migranci, a w dziesięciu stanach udało im się wprowadzić stanowe regulacje dotyczące pracy w gospodarstwie domowym.

Na podstawie wywiadów z aktywistami i innymi ekspertami przeprowadzonych w latach 2018-2020 analizuję rozbieżności między charakterystyką demograficzną organizacji kierowanych przez nie-białe migrantki, a ich postulatami, które w dużej mierze unikały bezpośredniego odniesienia do kwestii imigracji lub rasy dla celów strategicznych. Te zagadnienia rozwijam bardziej szczegółowo w swoim artykule ‘Whose rights’. Oprócz rekonstrukcji kampanii na rzecz Ustawy o Prawach Pracowników Domowych w Massachusetts (2014), w swoim referacie skupię się na znaczeniu rasy i statusu migranta w czasie pandemii rozpatrywanej jako syndemia. Odniosę się także do kwestii badania grup mniejszościowych przez badaczkę-reprezentantkę kategorii uprzywilejowanych.
 

Anna Maria Rosińska - Socjolożka migracji, opieki i pracy domowej. Od marca 2023 pracuje w Joint Research Centre Komisji Europejskiej w zakresie demografii i migracji. Badała sektor opieki i usług domowych we Włoszech, w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Autorka książki „(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej” na temat pracy niań, opiekunek osób starszych i osób sprzątających w okresie powojennym w Polsce (2016, Wydawnictwo UMK, pod nazwiskiem Kordasiewicz). Współautorka wraz z A.Radziwinowiczówną i W.Kloc-Nowak książki „Ethnomorality of care. Migrants and their aging parents” (2019, Routledge). W ramach stypendium im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadziła badania pozycji białych pracowników nie będących migrantami w sektorze pracy domowej w Stanach Zjednoczonych i Włoszech, oraz wpływu pandemii COVID-19 na pracę domową i opiekuńczą. Prowadzi profil o badaniach pracy domowej i opiekuńczej. W badaniach opieki i pracy domowej interesują ją relacje społeczne, odtwarzanie, podtrzymywanie i konstruowanie nierówności, perspektywa intersekcjonalna i aktywizm pracowniczy grup zmarginalizowanych na rynku pracy. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwerystetu Warszawskiego. Pracowała poprzednio na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji  (2018-2023) oraz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (2014 – 2018), z którym stale współpracuje.
 

Polecane lektury

  1. Rosińska Anna (2022) Whose Rights? Domestic workers organizing in MassachusettsSocial Politics. International Studies in Gender, State & Society
  2. Rosińska Anna & Elizabeth Pellerito (2022) Pandemic shock absorbers: Domestic workers' activism at the intersection of immigrants' and workers' rights, chapter in Anna Triandafyllidou [ed.] Migration and Pandemics: Spaces of Solidarity and Spaces of Exception, IMISCOE Research Series, Springer. 
  3. Premilla Nadasen, 2015, Household Workers Unite: The Untold Story of African American Women Who Built a Movement. Boston: Beacon Press.