Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Historycznego UW

Data dodania: 
14-01-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Historycznego UW ogłasza, że w dniu 21.01.2020 (wtorek) odbędą się zebrania wyborcze mające na celu wybór członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu.

godz. 11 – kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (1 mandat do obsadzenia)

godz. 12 – kuria innych nauczycieli akademickich (3 mandaty do obsadzenia)

godz. 13 – kuria doktorów habilitowanych (7 mandatów do obsadzenia)

godz. 15 – kuria profesorów i profesorów uczelni (8 mandatów do obsadzenia)

Podział mandatów zgodnie z Uchwałą nr 10 UKW

Zapraszamy do Sali Kolumnowej.

Jednocześnie informujemy, że:

- czynne prawo wyborcze przysługuje osobom zatrudnionym na etacie na UW;

- bierne prawo wyborcze reguluje Ustawa dnia 20lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Art.25.

2. Członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7

Art.20., ust. 1:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nie była karana karą dyscyplinarną;

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z2017r. poz.2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;

7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Kadencja Kolegium rozpoczyna się 3 marca br.