Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno - kulturowe konteksty zachowań seksualnych

Przydatne informacje
Miasto: 
Wrocław
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
05-12-2016
Zgłoszenia do: 
10-10-2016

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Zakład Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.


Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom seksualności, erotyki, cielesności i intymności jako pewnych form społecznych, fenomenów czy procesów, pojawiających się w nowoczesnych społeczeństwach. Jeszcze do niedawna taka problematyka była wiązana z antropologiczną perspektywą, zainteresowaniami kryminalistyki czy socjologii problemów społecznych. Od pewnego czasu tematyka seksualności pojawia się w głównym nurcie teorii socjologicznej i staje się problemem analizowanym z różnych perspektyw teoretycznych przez uznanych socjologów (Giddens, Luhmann, Baudrillard, Seidman, McNair). Również w polskiej socjologii pojawiły się analizy i badania dotyczące seksualności (Szlendak, Nijakowski, Kochanowski). Konferencja ma na celu pokazać różne perspektywy myśli społecznej: antropologiczną, psychologii ewolucyjnej, socjologiczną, historyczną czy kulturoznawczą. Wzory zachowań seksualnych są niekiedy traktowane jako wskaźniki zmian dokonujących się w późnonowoczesnych społeczeństwach zarówno w makro jak i mikro wymiarze.

Proponujemy następujące przykładowe obszary problemowe:

- aspekty publicznej i specjalistycznej debaty o seksualności;
- ideologiczne i społeczno – historyczne ramy dyskusji o seksualności;
- cielesność i przemiany związane z traktowaniem ciała – seksualizacja ciała;
- seks w kulturze masowej – seksualizacja, pornografizacja kultury, pornografia;
- media a seksualność – mediatyzacja seksualności;
- wpływ przemian w zakresie seksualności, intymności na kształt i przemianę instytucji rodziny;
- funkcjonowanie i emancypowanie się mniejszości seksualnych;
- nienormatywne praktyki seksualne – prostytucja, poliamoria .....

Na konferencję złożą się referaty (15-20 min.) wraz z pytaniami i dyskusją, wygłaszane w sekcjach tematycznych. Sekcje tematyczne i szczegółowa tematyka obrad zostaną opracowane na podstawie zgłoszonych referatów. Organizatorzy przewidują także wydanie recenzowanej pokonferencyjnej pracy zbiorowej. Artykuły objętości jednego arkusza (zgodnie ze stylem APA), prezentujące w rozwiniętej formie przedmiot konferencyjnego wystąpienia w języku polskim lub angielskim zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

Zaproszenie