Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości

Przydatne informacje
Miasto: 
Słupsk
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
17-10-2018
Data zakończenia: 
19-10-2018
Zgłoszenia do: 
10-09-2018

Decyzja o przygotowaniu konferencji podyktowana jest przekonaniem o ważności tematyki równościowej w szeroko rozumianej przestrzeni społeczno-edukacyjnej oraz kulturotwórczej.

Równouprawnienie oraz niedyskryminowanie ze względu na płeć, pochodzenie, religię, sprawność fizyczną, stan zdrowia, wiek i orientację seksualną to obo­wiązki, jakie Polska zdecydowała się wypełniać, wpisując równouprawnienie i zakaz dyskryminacji do Konstytucji RP oraz zgadzając się na szereg zapisów i regulacji międzynarodowych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, co stanowi jeden z ważniejszych testów i wyznaczników funkcjonowania każdej demokracji. Przyznajmy przecież, że nasze jakże różnorodne przekonania moralno-etyczne, a co za tym idzie ideologiczne, polityczne i kulturowe, wzajemnie oddziałują na sposób rozumienia kategorii równouprawnienia i dyskryminacji czy nierówności i to zarówno w odniesieniu do ludzi, jak również do wszystkich istot żywych. Dlatego, obserwując praktykę życia społecznego, podjęliśmy wyzwanie kontynuacji rozpoczętej w 2016 roku konferencji i zorganizowania III edycji, która, jak wierzymy, będzie cenną okazją do wymiany poglądów i doświadczeń dla tych wszystkich, którzy zajmują się szeroko rozumianą edukacją równościową.

Edukacja równościowa to interdyscyplinarny, ważny problem społeczny, rodzący pilną potrzebę pogłębionych debat, refleksji i analiz. Konieczność szukania rozwiązań, docierania do istoty zjawisk związanych z polityką równościową i antydyskryminacyjną, to również pilne zadanie dla przedstawicielek i przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki, których głosu nie może zabraknąć w toczących się debatach publicznych. W kontekście istotnych zjawisk społecznych w Polsce i na świecie, pojawiania się nowych problemów o wymiarze lokalnym, ale i  międzynarodowym, powinniśmy – jak wierzymy – wspólnie podjąć wyzwanie stworzenia forum wymiany poglądów i doświadczeń, poszukiwania konstruktywnych rozwiązań, skierowanych na przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji. Poprzednie edycje konferencji potwierdziły potrzebę skonfrontowania i zredefiniowania rożnych poglądów, racji i przekonań, a ich rezultaty nie tylko nie zamknęły debaty, ale stworzyły nowe pola eksploracji i dyskusji.

Do debaty i refleksji zapraszamy osoby zajmujące się teorią i praktyką z obszaru pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej, ekonomii, prawa, medycyny, a także przedstawicielki i przedstawicieli instytucji kultury i sztuki, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, działających na rzecz praw człowieka i zwierząt, edukatorki i edukatorów antydyskryminacyjnych, kadrę zarządzającą oświatą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji. Swoje zaproszenie kierujemy także do studentek i studentów, dla których przewidujemy specjalny panel naukowo-dyskusyjny, a także do nauczycielek i nauczycieli, którzy poza modułem teoretyczno-naukowym będą mogli w trzecim dniu konferencji wziąć udział w zaproponowanych warsztatach metodycznych.

Podczas trzeciej edycji konferencji proponujemy do rozważań następujące zagadnienia: 

 • dyskryminacja, wykluczenie, stereotyp, naznaczenie, etykietyzowanie, mowa nienawiści;
 • mechanizmy dyskryminacji w przestrzeni publicznej;
 • język równościowy w szkole i na uczelni;
 • procesy ekskluzji i inkluzji w szkolnictwie;
 • edukacja równościowa w szkole (miejsce edukacji równościowej w szkole, podstawy prawne prowadzenia edukacji równościowej w szkole, edukacja równościowa w podstawach programowych kształcenia ogólnego, edukacja równościowa a podręczniki szkolne, edukacja równościowa w programach wychowawczo-profilaktycznych szkoły, edukacja równościowa w kształceniu nauczycieli/nauczycielek, edukacja równościowa w praktyce edukacyjnej i wychowawczej szkoły, dyskryminacja w szkołach, edukacja równościowa w kontekście szkolnej edukacji obywatelskiej, edukacja równościowa w kontekście edukacji w demokracji);
 • kulturotwórczy potencjał nowych mediów a problem wykluczenia/dominacji;
 • film w edukacji jako narzędzie działań równościowych;
 • aksjologiczne konteksty edukacji równościowej;
 • procesy społeczne generujące dyskryminację i nierówność;
 • możliwości przeciwdziałania nierównościom i dyskryminacji;
 • rola edukacji równościowej w budowaniu społeczeństwa demokratyczno-obywatelskiego;
 • prawa seksualne i reprodukcyjne;
 • humanitaryzm międzyludzki i międzygatunkowy;
 • płeć/narodowość/seksualność/religia/niepełnosprawność w praktykach społeczno-kulturowych;
 • disability studies w Polsce i na świecie;
 • posthumanistyczne i transhumanistyczne wizje równouprawnienia;
 • polityka (nie)równości i (nie)równość w tekstach kulturowych;
 • piękno, dobro, (post)prawda w nowoczesnej edukacji (nie)równościowej;
 • stratyfikacja społeczna versus postprawda;
 • ruchy kobiece w Polsce/kobiety w przestrzeni publicznej/100-lecie uzyskania przez kobiety praw wyborczych/kobiety a sztuka;
 • miejsce i przestrzenie Innego;
 • uchodźstwo i migracja;
 • człowiek niepełnosprawny, chory, umierający jako „inny”;
 • prawa pacjenta;
 • prawo człowieka do śmierci.

Zaproponowane zagadnienia prosimy traktować jako przykładowe obszary tematyczne. Przewidujemy, że zestaw grup tematycznych i sekcji ostatecznie uzależniony będzie od treści napływających zgłoszeń.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji w module teoretyczno-naukowym (propozycje wystąpień, plakatów do tzw. sesji plakatowej – 17-18.10.2018 r.) lub/i warsztatach metodycznych (18-19.10.2018 r.).