Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem
(CBAnP)

Wpływ na dyscyplinę

Przeprowadzone przez nasz zespół badania przyczyniły się do rozwoju subdyscypliny naukowej, jaką jest antropologia prawosławia. Zaproponowałyśmy nowe ujęcia interpretacyjne, czerpiąc inspiracje m.in. z prawosławnej teologii, ikonografii, rytuałów, a przede obserwacji terenowych gromadzonych w kilku krajach, a zarazem odrębnych obszarach kulturowych. Ponadto nawiązałyśmy dające obustronne korzyści intelektualne kontakty naukowe z innymi badaczami zainteresowanymi rozwojem antropologii prawosławia i rozpropagowałyśmy proponowane przez nas ujęcie epistemologiczne (czego wyrazem jest np. artykuł o naszym Centrum w bułgarskim  czasopiśmie naukowym „Balgarski foklor”).
Centrum mogłoby w przyszłości stanowić trwałą platformę intelektualnej wymiany działającą  przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, gdyby udało się na ten cel uzyskać środki. Jego działalność spotkała się bowiem z dużym zainteresowaniem. na nasz adres mailowy antropologia.prawoslawia@gmail.com napływały niejednokrotnie wyrazy uznania dla naszych interdyscyplinarnych seminariów naukowych i zgłoszenia osób z zagranicy, które pytały o możliwość dołączenia do naszego zespołu i nawiązania współpracy naukowej, a także o możliwość realizowania w nim własnych tematów badawczych.

Powiązane materiały