Śmierć i pogrzeb – tradycja i przemiany społeczno- kulturowe  w życiu współczesnych Romów z południowo-wschodniej Polski

Zapraszamy na otwarte, stacjonarne seminarium Zakładu Teorii Kultury i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych, na którym pani mgr Agnieszka Caban przedstawi swój projekt pracy doktorskiej.

zdjęcie poglądowe - teren badania
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
ul. Żurawia 4 (s. 108)
Data rozpoczęcia: 
24-05-2022
Godzina: 
18:15

Projekt dotyczy tradycji i przemian społeczno-kulturowych związanych z obrzędami śmierci i pogrzebu w społeczności Romów na obszarze południowo-wschodniej Polski, które zaszły od 1964 roku, czyli od przymusowego osiedlania wędrownych Romów do czasów obecnych, włączając również okres pandemii COVID-19.

Obrzędy związane ze śmiercią i pogrzebem stanowią jedną z kluczowych tradycji wśród społeczności polskich Romów. To w ramach obrzędów związanych z upamiętnieniem zmarłych, jak w soczewce odbija się charakter relacji rodzinnych i  społecznych oraz przemian społeczno-kulturowych. Dlatego też tematyka śmierci i pogrzebu znalazła się wśród moich zainteresowań badawczych.

Celem projektu  jest zbadanie i zebranie materiałów dotyczących obrzędów związanych ze śmiercią i pogrzebem wśród Romów zamieszkujących teren południowo-wschodniej Polski oraz analiza zebranego materiału i odpowiedź na główne pytania badawcze: Jakim zmianom uległa tradycyjna kultura Romów oraz jakie przemiany społeczno-kulturowe nastąpiły
w okresie po 1964 roku do dziś w życiu rodzinnym i społecznym Romów? Jakie znaczenie ma tradycja dla współczesnych Romów?  

Kolejnym celem pracy jest pokazanie wpływu przemian społeczno-kulturowych tj. przymusowe osiedlanie Romów w Polsce, przemiany demokratyczne po 1989 roku, proces wejścia Polski do Unii Europejskiej i polityka UE wobec mniejszości romskiej po akcesji, migracje ekonomiczne Romów, pandemia COVID-19, na zamiany w obszarze tradycyjnej kultury Romów, w szczególności na obrzęd i jego strukturę.