Zapraszamy kandydatów i kandydatki z Ukrainy do studiowania w IEIAK UW! | Запрошуємо абітурієнтів з України на навчання до IEIAK UW! | We invite candidates from Ukraine to study at IEIAK UW!

plakat rekrutacyjny ukr
Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
02-08-2022
Data zakończenia: 
07-09-2022

Etnologia i antropologia kulturowa to studia zapewniające ogromną wiedzę na temat kultury w działaniu, umiejętności badawcze, niezwykłe doświadczenia i spotkania z inspirującymi ludźmi. Polem dla tej przygody są zawsze badania terenowe, zwane etnograficznymi. Jest to intensywne, dogłębne poznawanie danej grupy, wszystko jedno – odległej czy bliskiej. Prowadzimy je poprzez „zanurzenie się” w terenie, przez pobyt wśród ludzi, z którymi wchodzimy w osobisty kontakt. W trakcie badań nie tylko poznajemy treści kulturowe i rekonstruujemy panujące tam mechanizmy społeczne, ale też dowiadujemy się, w jaki sposób myślą Oni (członkowie danej grupy/środowiska), jak widzą świat, w którym żyją. 

Zachęcamy wszystkich do studiowania etnologii i antropologii! To wyjątkowa nauka, która polega na dążeniu do zrozumienia tego, co w życiu społecznym zaskakujące i wyjątkowe, co wymyka się schematom, statystykom i modelom teoretycznym. Antropologia przybliża to, co wydaje się egzotyczne i dalekie, a zarazem pozwala dostrzec niedostrzegalne w tym, co bliskie i pozornie znajome.

II tura rekrutacji dla kandydatów i kandydatek z Ukrainy trwa od 02.08 do 07.09.2022:

*

Етнологія та культурна антропологія - наука про культуру у дії. Студенти опановують навички дослідження та мають надзвичайний досвід зустрічей з цікавими людьми. Основним інструментом навчання є польові (етнографічні) дослідження. Ми проводимо польові дослідження, «занурюючись» у середовище, перебуваючи серед людей та взаємодіючи з ними особисто. Під час етнографічних досліджень ми не лише дізнаємося про культуру і реконструємо соціальні механізми, що панують у певній групі, а й дізнаємося, як її члени думають і бачать світ, у якому вони живуть.

Запрошуємо всіх до вивчення етнології та антропології! Це унікальна наука, яка прагне зрозуміти, що є дивовижним і унікальним у суспільному житті, що вислизає від закономірностей, статистики та теоретичних моделей. Антропологія об'єднує те, що може здатися екзотичним і далеким, і в той же час дозволяє нам побачити невидиме в близьких і начебто знайомих явищах.

Другий тур набору для aбітурієнтов з України триває з 08.02.2022 до 09.07.2022:

*

Ethnology and Cultural Anthropology provides vast knowledge about culture in action. It gives students research skills and an extraordinary experience of meeting with inspiring people. The main tool for this study is field (ethnographic) research. It is an intense, in-depth observation of a given group, regardless - distant or close one. We conduct the field research by "immersing" in the environment, staying among people and interacting with them on a personal level. During ethnographic research, we not only learn about cultural content and reconstruct the social mechanisms prevailing in a given group, but also learn how its members think and see the world in which they live.

We encourage everyone to study ethnology and anthropology! It is a unique discipline that strives to understand what is surprising and unique in social life, what eludes patterns, statistics and theoretical models. Anthropology brings together what may seem exotic and distant, and at the same time allows us to see the invisible in close and apparently familiar phenomena.

The second round of recruitment for candidates from Ukraine lasts from 02/08 to 07/09/2022: