dr
Łukasz
Smyrski
adiunkt
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
członek Komisji Dydaktycznej IEiAK UW, członek Komisji oceniającej pozostałych nauczycieli akademickich Rady WH

Obszary zainteresowań

antropologia etniczności, współczesne przemiany kulturowe narodów syberyjskich; obszar badań: Polska, Ukraina, Litwa, Syberia południowa

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Studia

1989-1994: Uniwersytet Warszawski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
Zajęcia dodatkowe w Instytucie Orientalistyki UW, Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej
Praca magisterska: Współczesne pogaństwo na Litwie — jedna z form odrodzenia narodowego, pod kierunkiem prof. L. Mroza

1995-2000: Studia doktoranckie w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
2002: Obrona pracy doktorskiej
ytuł rozprawy: Procesy narodowościowe w południowej Syberii. Współczesność a tradycja — wpływ neotradycjonalizmu na kształtowanie tożsamości rdzennych mieszkańców republik Ałtaj, Tuwa i Chakasja w Federacji Rosyjskiej. Promotor pracy prof. L. Mróz.

Zainteresowania

 • Etnografia Syberii
 • Antropologia Etniczności
 • Problematyka „odrodzenia” etnicznego

Dydaktyka

 • Problemy etniczne (ćwiczenia)
 • Historia etnologii (wykład — wybrane zagadnienia)
 • Kwestie narodowościowe w Europie wschodniej (laboratorium etnograficzne)
 • Wstęp do obszaru-etnografia Wileńszczyzny (ćwiczenia w Katedrze Bałtystyki)
 • Inwarianty kultury ludowej Polaków na Wileńszczyźnie (laboratorium etnograficzne)
 • Antropologia etniczności, ćwiczenia 
 • Translatorium, ćwiczenia
 • Turecki świat południowej Syberii , konwersatorium 
 • Seminarium licencjackie 

Publikacje

Redakcja książki Etnografia lokalnych znaczeń. Monografia społeczności lokalnej okolic Dziewieniszek na Wileńszczyźnie. Warszawa 2005.

Chrzest Litwy w świadomości polskiej społeczności wiejskiej na Litwie, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 3-4, 1993

Powrót do dawnych kultów pogańskich jako czynnik odrodzenia narodowego we współczesnej Litwie, „Sprawy Narodowościowe”, t. IV, 1995

Karpaty [w:] Zapisane w pamięci. Opowieści o polskiej kulturze ludowej, red. K. Braun, Warszawa, 1998

Współautor książki Wielka Syberia Małych Narodów, red. E. Nowicka, Kraków, 2000

Holy Fires, Oaks and Stones - Is the Old Faith Returning to Lithuania, [w:] Between Tradition and Postmodernity:

Polish Ethnography at the Turn of the Millennium, Warszawa 2003.
 

W przygotowaniu książka poświęcona nowym identyfikacjom etnicznym społeczeństw tureckojęzycznych na Syberii

Projekty badawcze

1995: Grant Fundacji im. Stefana Batorego
1996: Grant Fundacji Upowszechniania Nauki Polskiej
1997-1998: Wykonawca grantu KBN Stosunki etniczne na dawnych kresach wschodnich Polski, kierownik prof. L. Mróz
1997-2000: Kierownik grantu KBN nr HO2E 029 14, Procesy narodowościowe w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej
2001-2002: Wykonawca grantu KBN Inwarianty kultury ludowej Polaków na Wileńszczyźnie, kierownik dr A. Perzanowski

Badania terenowe:

1990: Badania terenowe Budowa i trwanie domu chłopskiego we wsi macedońskiej, Bułgaria, kierownik prof. M. Pokropek
1991-1994: Badania terenowe Stereotypy etniczne na Wileńszczyźnie, kierownik prof. L. Mróz
1992: Badania w studenckim zespole dotyczące monografii społeczności Tachtadży (Turcja)
1993-1995: Badania dotyczące ruchów neopogańskich w państwach bałtyckich
1993-1999: Badania terenowe dotyczące współczesnych procesów narodowościowych w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. Prace prowadzone były na Ałtaju, w Tuwie i Chakasji
1996-1997: Badania wśród polskiej społeczności na Żytomierszczyźnie (Ukraina)
1997-1998: Współpraca z Mongolian Unit Studies przy Katedrze Antropologii Społecznej Uniwersytetu w Cambridge
1998: Współudział w pracach Poland — Kazakstan countries in transition, zorganizowanych przez Soros Foundation
2001-2002: Badania terenowe na Wileńszczyźnie

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Konferencje krajowe:

 • Summer Open Seminars "Academia in Public Discourse Poland-Russia” Syberia w perspektywie polsko-rosyjskiej, Warszawa, organizator: Fundacja Artes Liberales, Wydział Artes Liberales.
 • moderator seminarium Polacy w dziejach Syberii. Ofiary systemu czy współtwórcy imperium? 7.06.2013.
 • panelista seminarium W poszukiwaniu tożsamości syberyjskiej. Perspektywa polska i rosyjska, 14.06.2013.
 • „Academia in Public Discourse Poland-Russia” Polska – Rosja: Poszukiwanie nowej tożsamości, udział w panelu: Być czy nie być rdzennych narodów Syberii, 11.12.2013, Warszawa, organizator: Fundacja Artes Liberales, Wydział Artes Liberales.
 • International Conference  Interdisciplinary Ethnic Studies at the 20th Anniversary of the Collaboration of the Institute of Sociology, University of Warsaw and the Buryat State University, 16-17.12.2013, referat: Discourse of ‘National Revival’ in the Post-Soviet Siberia, organizator: Instytut Socjologii UW (przygotowywana publikacja)

Konferencje zagraniczne:

 • International Debate Burden of the Past, Challenges of the Future, 21-26 August 2013, Ulan-Ude/Maksimicha (Rep. Buriatia, Russia), ref. Decolonization Issues in Siberia, org. Buriat Goverment University, University of Warsaw, Artes Liberales Foundation. (przygotowywana publikacja)

Członkostwo w organizacjach

Sekretarz Komisji do Badań Wschodu przy Komitecie Nauk Etnologicznych

Sekretarz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Kontakt

l.smyrski@uw.edu.pl
+48 22 55 316 55