dr hab.
Karolina
Bielenin-Lenczowska
adiunkt / URLOP naukowy
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
koordynatorka ds. mobilności (programy CEEPUS, Erasmus +)

Area of interest

antropologia migracji, islam, gender studies, antropologia lingwistyczna, etnografia Bałkanów, badania nad Polonią w Brazylii

Biography

Stopnie naukowe

2016: uzyskanie habilitacji na Wydziale Historycznym UW

2007: Obrona pracy doktorskiej; tytuł rozprawy: „Wizerunek rodziny i rodu w języku polskim XVI wieku i jego słowiański kontekst”

2002-2007: Studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego

2000-2004: Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

1997-2002: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

Selected publications

Wybrane publikacje (od 2009 roku)

Monografie:

2015 Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech, Warszawa: WUW.

2008 Rodzina, ród, pokrewieństwo w perspektywie lingwistyczno-antropologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.

Redakcja naukowa:

2016 Anthropology of continuity and change. Macedonian Porece 80 years after Jozef Obrębski's research, Warsaw: Slawic Publication Centre.
2013 [red. z Davidem Henigiem] Being Muslims in the Balkans: Ethnographies of Identity, Politics and Vernacular Islam in South-East Europe, “Anthropological Journal of European Cultures” vol. 22, issue 2.

2009 Sąsiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje społeczne I etniczne w zachodniej Macedonii – refleksje antropologiczne, Warszawa: DiG.

Artykuły:

2015 Save Radika. Environmental or Political Activities and the Local Conceptualization of the Concept of Diaspora, Ethnologia Balkanica nr 18, s. 155-171.

2014 The in-between Generation. Immigrants and the Problem of a Dual Sense of Belonging, „Colloquia Humanistica” nr 3, s. 37-56.

2014 From pechalbari to iselenici. Migration history of Macedonians, in: Making Europe Bottom-Up: http://aemi.eu/wp-content/uploads/2014/02/macedonian-history...

2013 Torbesze - o zmiennych identyfikacjach, przemocy symbolicznej i wykluczeniu, w: (red.) Łukasz Smyrski, Katarzyna Waszczyńska, Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW & DiG.

2012 A Female Anthropologist. Knowledge Determined by Gender, “Ethnologia Polona” nr 29-30 2008/9.

2011 Gdzie jest mój teren i kim w nim jestem? Kilka pytań w związku z terenem, wiedzą i etyką antropologa – „Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej” – red. T. Buliński, M. Kairski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

2010 Peczalbarskie wesele – prestiż, tradycja i rodzinne więzi w zachodniej Macedonii, red. Anna Malewska-Szałygin, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Warszawa: Instytut Etnologii i Anthropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

2010  Different models of labour migration in contemporary Macedonia – or what does pečalba mean now? - “Ethnologia Balkanica”, vol. 14.

2010 Transnarodowość, transterytorialność, ponadpaństwowość? Dylematy terminologiczne badaczki migracji zarobkowej na Bałkanach - „Kultura i społeczeństwo” 2010, t. LIV, nr 3.

2009 Visiting of Christian Holy Places by Muslims as a Strategy of Coping With Difference, “Anthropological Notebooks”, vol. XV, no. 3.

Research projects

Stypendium podoktorskie "Fellow Mundus" - Wydział Antropologii, Uniwersytet Federalny Santa Catarina we Florianopolis (Brazylia), projekt badawczy: Cultural Heritage of Polish-Brazilians in Santa Catarina, Brazil: anthropological approach to language and food practices

Kierownik projektu Debates on postsocialism in V4 countries in the global context - koordynacja wspólnych zajęć z wykładowcami ze Słowacji, Czech i Węgier; finansowane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, nr 61300009; 2014-2018.

Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki „Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany”, nr 2011/01/D/HS3/03583 , 2010-2014.

Realizacja grantu (kierownik projektu) nr N N109 094839 „Ponadpaństwowe więzi, relacje społeczne i etniczne w kontekście migracji zarobkowej Macedońskich Muzułmanów z Macedonii do Włoch” 2010-2012.

Kierownik grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Macedończycy i Albańczycy – sąsiedztwo w obliczu konfliktu” 2007-2008 r., nr grantu: N10901532/0635.

Wykonawca projektu kierowanego przez prof. Halinę Karaś (finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe", Priorytet "Kultura ludowa”). Numer umowy:  Umowa Nr 323/10/FPK/DIK z dn. 21.06.20101) „Multimedialny internetowy atlas gwar polskich” (http://gwarypolskie.uw.edu.pl),  koordynacja materiału dotyczącego kultury ludowej; opracowanie części regionów, 2009-11. Publikacje na stronie: Kultura ludowa a gwary ludowe (z H. Karaś) w części: Podstawy dialektologii, Dialekt wielkopolski (Kultura ludowa), Bory Tucholskie (Kultura ludowa),Kociewie (Kultura ludowa z E. Kwapień), Dialekt śląski (Kultura ludowa), Śląsk południowy (Kultura ludowa), Dialekt małopolski (Kultura ludowa z E. Kwapień), Żywiecczyzna (Kultura ludowa),Dialekt mazowiecki (Kultura ludowa z E. Kwapień), Kurpie (Kultura ludowa), Spisz (Kultura ludowa).

Udział w projekcie finansowanym przez Fundusz Wyszehradzki, typ funduszu: Typ funduszu: Standard Grant, nr 2101004, udział w szkole letniej „Rethinking Anthropological Engagement in Central-Eastern Europe”; udział w dyskusji panelowej „Islamophobia in Eurasia”, Warszawa 3-6. 2010.

 

 

Współpraca z zagranicą i doświadczenie w pracy w zespole międzynarodowym

Koordynacja programu CEEPUS realizowanego w IEiAK UW od roku akademickiego 2008/09; tegoroczny nr sieci:  CIII-RO-0014-07-1112 Borders and Borderlines in Cultural Anthropology in the university education; w ramach programu organizacja wymiany studentów i pracowników CEEPUS. Kraje wymiany: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Słowacja, Węgry.

Koordynacja programów: Erasmus+, Erasmus Mundus od 2013/14 roku.

W IEiAK UW zajmuję się również współpracą z Instytutem Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie w Macedonii, Katedrą Etnografii Uniwersytetu św. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii (umowy bilateralne międzyinstytutowe) oraz Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu w Zagrzebiu i Instytutem Etnografii Bułgarskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sofii.

Badania terenowe

  • 2000-2008 badania terenowe w Macedonii i Serbii; tematy: praktyki magiczne w kręgu kultury prawosławia; rola kulturowa rakii; relacje społeczne i etniczne na pograniczu macedońsko-albańskim;
  • 2012-2013 badania terenowe w Macedonii - region Porecze: pamięć o badaniach Józefa Obrębskiego; mobilność w kontekście postsocjalistycznym
  • 2009-2014 - badania terenowe w Macedonii i we Włoszech: transnarodowa codzienność macedońskojęzycznych muzułmanów

Conferences and visiting lectures

Wykład otwierający konferencję: Interculturalismo e diaspora: onde é espaço para o dialogo? IV Simpósio internacional de estudos eslavos, UNICENTRO, Campus Irati, 7-9.06.2016

Práticas alimentares como patrimônio cultural IV Simpósio internacional de estudos eslavos, UNICENTRO, Campus Irati, 7-9.06.2016

Macedonian Poreche - between idyllic imaginaries and post-socialist realities. Reflections from an ethnographic revisit, Międzynarodowa kobferencja stworzyszenia SIEF (International Society for Ethnology and Folklore), Zagrzeb 21-25.06.2015.

Save Radika: ecological and political activities of the Macedonian diaspora in Italy, konferencja stowarzyszenia InASEA: “Cultures of Crisis: Experiencing and Coping With Upheavals and Disasters in Southeast Europe”, Stambuł, 18-21.09.2014.

Turkish coffee in Italy: on comfort food among Macedonian-speaking Muslims in Italy, konferencja stowarzyszenia EASA: Collaboration, Intimacy & Revolution, Tallin, 31.07.-3.08.2014.

Superdiversity in Post-socialist Context. Mobility in Contemporary Republic of Macedonia and the Construction of Us and The Others, konferencja zorganizowana przez przez Institute for Research of Superdiversity, University of Birmingham: Superdiversity: Theory, Method and Practice, Birmingham, 23-25.06.2014.

Post-co? Przydatność kategorii „postsocjalizmu" w badaniach antropologicznych w byłej Jugosławii, I Kongres Antropologiczny, Warszawa 23-25.10.2013.

Migratory Experience from Below: Everyday Life of Macedonian Muslim Women in Italy, konferencja stowarzyszenia AEMI (The Association of European Migration Institutions), Kraków, 27-28.09.2012.

Prestiż i tradycja w kontekście migracji zarobkowej z Macedonii do Włoch, konferencja: Współczesne migracje i ich konsekwencje w perspektywie interdyscyplinarnej: między izolacją a integracją, Będlewo, 24-26.05.2012.

Macedonian pechalbari in Italy: some critical remarks on the concept of transnationalism, konferencja organizowana przez IEiAK UW i IH PAN „Migracje a państwo. Etniczność, obywatelstwo,transnarodowość”, Warszawa 1-2.12.2011; współorganizacja konferencji.

Keeping feet in two worlds? Everyday experiences of female migrants from Macedonia to Italy, konferencja “Migration and Identity: Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans”, Sofia 13-16.10.2011.

Ethnographic fieldwork in reality and on-line. Methodological and ethical dilemmas, konferencja stowarzyszenia InASEA “Southeast European (Post) Modernities”, Ratyzbona, 28.04.-1.05. 2011.

Transnational men – experiences of labour migrants (pechalbari) from Macedonia to Italy and Slovenia, konferencja “Beyond essentialisms. Challenges of Anthropology in the 21st Century”, Ljubljana, 25-27.11.2010.

Transnational ties among migrants and their families. The case of labour migrants (pechalbari) from the Republic of Macedonia to Italy, 11th Mediterranean Research Meeting, Florencja i Montecantini Terme, 24-27.03. 2010.

Doing fieldwork in the Republic of Macedonia, konferencja stowarzyszenia EASA,„Anthropology of Europe: what is it and how should it be practiced?”, Poznań, 15-16.10. 2009.

Awards and Scholarships

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2011-2014

Stypendium programu „Nowoczesny Uniwersytet” na rok akademicki 2010/11 (finansowane ze środków unijnych „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”)

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – program START, stypendium krajowe dla młodych naukowców – edycja 2007 i 2008

Stypendium konferencyjne FNP – 2008 

Studenckie stypendium Ministra Edukacji Narodowej (później MENiS) za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej w latach akademickich 2001/2002, 2002/2003 i 2003/2004

Staże

Staż podoktorski w ramach programu Fellow Mundus - listopad 2015-sierpień 2016, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis

Staż w ramach programu Erasmus: University of Oxford, maj 2015.

Staż w ramach programu CEEPUS: University of Graz, kwiecień 2014.

Staż w ramach programu Erasmus: Sveuciliste u Zagrebu: marzec 2013.

Staż w ramach program CEEPUS; Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Cyryla i Metodego w Skopje,10 czerwiec 2010 – 10 lipiec 2010, prowadzenie zajęć dla studentów II i III stopnia oraz prowadzenie własnych badań terenowych w Skopje.

Staż w ramach programu Erasmus – tygodniowy pobyt w Sofii (Katedra Etnologii, Uniwersytet św. Klimenta Ochrydzkiego) – 17.-23.09. 2010, prowadzenie zajęć dla studentów II stopnia.

Member of scientific organizations

  1. International Association for Southeast European Anthropology (od 2007 roku)
  2. European Association of Social Anthropologists (od 2007 roku)

Contact

k.bielenin@uw.edu.pl
+48 22 55 31 657