dr hab.
Anna
Witeska-Młynarczyk
adiunkt naukowy
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
grant OPUS NCN Adopcja jako proces, doświadczenie i instytucja. Perspektywa antropologiczna

Obszary zainteresowań

antropologia medyczna, childhood studies, psychiatria dzieci i młodzieży, pamięć społeczna, pamięć niedyskursywna, autoetnografia, praca opowieścią

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Projekt doktorski realizowałam na Wydziale Antropologii Społecznej University College London pod kierunkiem Michaela Stewarta i Alex Pillen. Dotyczył on procesów pamięci okresu komunizmu. Pracowałam z osobami uznanymi za ofiary represji oraz z byłymi pracownikami aparatu bezpieczeństwa. Etnografia zatytułowana Evoking Polish Memory: State, Self and the Communist Past in Transition została opublikowana przez wydawnictwo PeterLang w 2014 roku w serii Warsaw Studies in Contemporary History redagowanej przez Matcheld Venken i Dariusza Stolę.  

Jestem też absolwentką Wydziału Socjologii i Antropologii Społecznej Central European University (jeszcze) w Budapeszcie. Studiowałam i prowadziłam dydaktykę na Sabanci University w Stambule oraz na UMCS w Lublinie. 

Pracowałam jako adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. W latach 2015-2018 odbywałam na IEiAK UW staż podoktorski finansowany przez NCN w programie FUGA. Mój projekt badawczy nosił tytuł Dziecko z ADHD: etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studies i był realizowany we współpracy z Interdyscyplinarnym Zespołem Badań nad Dzieciństwem. Opieką naukową projekt objęła dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz. W ramach grantu zredagowałam i opublikowałam książkę Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Wybór tekstów. Złożyłam też do wydawnictwa monografię z badań Dziecięce doświadczenia ADHD. Etnografia życia społecznego spornej jednostki diagnostycznej. Obie książki są częścią serii dzieci/granice/etnografie prowadzonej przez Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem. 

Publikacje

Monografie

Witeska-Młynarczyk Anna, [2018], Dziecięce doświadczenia ADHD. Etnografia życia społecznego spornej jednostki diagnostycznej, Oficyna Naukowa, Warszawa [w druku].

Witeska-Młynarczyk Anna, 2014, Evoking Polish Memory. State, Self and the Communist Past in Transition, Peter Lang.

Książki pod redakcją

Witeska-Młynarczyk Anna (red), 2018, Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Teksty wybrane. Oficyna naukowa.

Main Izabella, Penkala-Gawęcka Danuta, Witeska-Młynarczyk Anna (red), 2012, Zdrowie, choroba, leczenie w perspektywie transdyscyplinarnej, Biblioteka Teglte, Poznań.

Rozdziały w książkach

Witeska-Młynarczyk Anna, 2018, Wyjątkowe dzieciństwa, wyjątkowa młodość. Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży, w: Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Wybór tekstów, red. Witeska-Młynarczyk Anna, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2018, Enacting ADHD diagnosis in the landscape of care in Poland, w: Diagnostic fluidity. Working with Uncertainty and Mutability, red. Nissen Nina, Bech Risør Mette, URV Publications, Terragona.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2018, Etyka dnia codziennego w badaniach etnograficznych z dziećmi z diagnozą ADHD. Opis warstwowy, w: Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies, red. Radkowska-Walkowicz Magdalena, Reimann Maria, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2017, ADHD okiem antropolożki. O wiedzy autorytatywnej i sposobach zarządzania niepewnością w rodzinie, w: Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie, red. Nowakowski Michał, Piątkowski Włodzimierz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. 

Witeska-Młynarczyk Anna, 2015, Empowering Files: Secret Police Records and Life Narratives of Former Political Prisoners of the Communist Time in Poland, w: Reclaiming the Personal: Oral History in Post-socialist Scholarship, red. Natalia Khanenko-Friesen, Gelinada Grinchenko, Toronto University Press, Toronto.

Penkala-Gawęcka Danuta, Main Izabella, Witeska-Młynarczyk Anna, 2012, Wprowadzenie, w: W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, red. Danuta Penkala-Gawęcka, Izabella Main, Anna Witeska-Młynarczyk, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, Poznań, s. 9-25.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2012, „Ta wiedza jest zapisana w naszych ciałach” - analiza narracji o porodach domowych w Polsce, w: Zdrowie, choroba, leczenie w perspektywie transdyscyplinarnej, red. Main Izabella, Penkala-Gawęcka Danuta, Witeska-Młynarczyk Anna, Biblioteka Teglte, Poznań.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2012, Krajobraz powodzi. Refleksje o przestrzeni pamiętania, w: Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej, red. Jan Styk, Małgorzata Dziekanowska, Wydawnictwo UMCS, s. 187-200.

Artykuły w czasopismach recenzowanych

Witeska-Młynarczyk Anna, 2017, Competences as a form of situated practice. Ethnographic reflection on enacting ADHD in Poland, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, t. 18, nr 3, s.  79–97.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2015, O ambiwalencji i procesach strukturyzacji pamięci we współczesnej Polsce. Fragmenty etnografii, „Rocznik Antropologii Historii”, t.  8, s. 109–137.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2015, Towards a just and equitable health care: Critical Medical Anthropology and its social agenda, “Annals of Agricultural and Environmental Medicine”, t. 22, nr 2, s. 385-389.

Witeska-Młynarczyk Anna, Izabella Main, 2013, Antropologia medyczna dzisiaj. Zarys problematyki i perspektywy teoretyczne, „LUD”, t. 97, s. 87-110.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2012, Why and How to Include Anthropological Perspective into Multidisciplinary Research on Polish Health System, “Annals of Agricultural and Environmental Medicine”, t. 19, nr 3, s. 497-501.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2010, Antropologia pamięci autobiograficznej „ofiar” i „oprawców” okresu komunizmu w kontekście polityki historycznej PiS, „Lud”, t. 94, s. 307-332.

Recenzje

Witeska-Młynarczyk Anna [Rec.], 2017, Chrześcijanie LGBT we współczesnej Polsce [Dorota Hall, W poszukiwaniu miejsca. Chrześcijanie LGBT w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2016, ss. 395], „Lud” t. 101, s. 621-626.

Witeska-Młynarczyk Anna [Rec.], 2016, Hubert WiercińskiRak. Antropologiczne studium praktyk i narracji, Warszawa: Wydawnictwo UW, 2015, „Lud”, t. 100, s. 323-326.

Witeska-Młynarczyk Anna [Rec.], 2015, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Hubert Wierciński, (red.), Etnografie biomedycyny, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2014, „Lud”, t. 99, s. 379-382.

Witeska-Młynarczyk Anna [Rec.], 2014, Magdalena Radkowska-WalkowiczDoświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2013, “Lud”, t. 98, s. 375-378.

Witeska-Młynarczyk Anna [Rec.], 2013, Agnieszka Kościańska (red.), Antropologia seksualności. Teoria, etnografia, zastosowanie, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012, „Lud”, t. 97, s. 333-336.

Inne

Witeska-Młynarczyk Anna, 2016, Tam, gdzie mieszka choroba… Geografia zdrowia psychicznego, w: „Magazyn Miasta”, t. 3, nr 15.

Brenman Natassia, Anna Witeska-Młynarczyk, Nina Nissen, Mette Bech Risør, 2016, Configurations of diagnostic processes, practices, and evidence: a conference report, “Somatosphere” 7.11.2016.

Witeska-Młynarczyk Anna, 2007, Proces w transkrypcji. Refleksje antropologa, „(Op. Cit.,)”, t. 36, nr 3.

Witeska Anna, 2005, Stocznia Umiera, “(Op.Cit.,)”, t. 27, nr 6.

Projekty badawcze

Obecniepracuję przy realizacji projektu badawczego Adopcja jako proces, doświadczenie i instytucja. Perspektywa antropologiczna kierowanym przez dr Ewę Maciejewską-Mroczek przy Interdyscyplinarnym Zespole Badań nad Dzieciństwem UW, finansowanym w ramach programu OPUS NCN.

W latach 2015-2018 realizowałam indywidualny grant w ramach programu FUGA NCN zatytułowany Dziecko z ADHD: etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studies (2015/16/S/HS3/00150). 

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Konferencja Tajemnice, przemilczenia, niedopowiedzenia. O czym się mówi i nie mówi dzieciom?, 15.06.2018, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski; Referat: Niedopowiedziane niepełnosprawności. O doświadczeniach polskich dzieci z diagnozą ADHD

Warsztaty (organizacja i prowadzenie) Dzieci, młodzież i zdrowie psychiczne: obszary badawcze, metodologia, etyka, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski, 7.06.2018 (wspólnie z dr Chiną Mills)

Konferencja: Materializations of the Political, Instytut Etnologiii Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski, 22-24.03.2018; Referat podsumowujący panel “Body and Spirit”

Konferencja: EASA Medical Anthropology Network conferenceBodies in transition – power, knowledge and medical anthropology”, Lisbon, Portugal, 5-7.07.2017; Panel: The spaces in between: bodies, care, health and illness; Referat: Caring for the unruly bodies of boys in contemporary Poland. Ethnographic explorations of enacting ADHD through one life story

Konferencja: ‘Sociology of Health and Illness’ Mid-Term Conference, Faculty of Social Sciences and Humanities, New University of Lisbon, Portugal, 19-21.05.2016; Referat: (wspólnie z dr hab. Magdaleną Radkowską-Walkowicz i mgr Marią Reimann) Reaching consent/assent in various research situations with children. Reflections from three qualitative research projects conducted in Poland

V Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, Lublin, 29-30.11.2016; Referat: Drogi doświadczenia dziecka z ADHD (Polska); Warsztaty (prowadzenie): Autoetnografia/psychiatria (wspólnie z mgr Marią Reimann)

Konferencja: XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny 2016, Gdańsk, 14-17.09.2016; Referat: Niepewność i ADHD. Refleksje etnografki; Organizacja i prowadzenie panelu: Polskie dzieciństwa: aktorzy, procesy, działania (wspólnie z dr Ewą Maciejewską-Mroczek)

Konferencja: IX Medical Anthropology at Home (MAAH) Conference “Configurations of diagnostic processes, practices and evidence”, UiT the Arctic University of Norway, Tromso, 2-5.06.2016; Referat: An ADHD child, its intersubjective world and a diagnostic process. A case study from Poland

Konferencja: V Transdyscyplinarne Forum Badań Jakościowych, Ustka-Słupsk, Akademia Pomorska w Słupsku, 19-21.05.2016; Organizacja i prowadzenie grupy dyskusyjnej Dziecko jako podmiot w badaniach społecznych – wokół kwestii metodologicznych i etycznych (wspólnie z dr Ewą Maciejewską-Mroczek); Referat: Trudności metodologiczne i etyczne w badaniach z dziećmi z ADHD

Konferencja: Child’s Competences in Chronic Illness, Wydział Nauk Społecznych, Unwersytet Gdański, 11-12.04.2016; Referat: „If he knew he had ADHD, I am affraid he would have abused this knowledge” – child’s psychiatric disorder as a state of dependency

Konferencja: Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie polskim, Instytut Socjologii, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin, 15.04.2016; Referat: ADHD okiem antropolożki – o wiedzy autorytatywnej i sposobach zarządzania niepewnością w rodzinie; Prowadzenie sesji: Medykalizacja i prokreacja

Wykład na seminarium instytutowym: ADHD – fragmenty etnografi; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski, 23.03.2016

Konferencja: Children’ competencies in health and illness. Perspectives of concerted common research and work, Alessandria, Włochy,  5-6.11.2015; Referat: Living with ADHD in contemporary Poland: an ethnography of a psychiatric disorder in contemporary Poland

Konferencja: EASA Medical Anthropology Network conference Anthropology and Global Health: Interrogating theory, policy and practice, University of Sussex, Anglia, 9-11.09.2015; Referat: Taming uncertainties: how Polish parents and experts engender “ADHD children” online; Panel: Communicating Bodies: New Juxtapositions  of Linguistic and Medical Anthropology

 

Konferencja: IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, Poznań, 27-30.05.2015; Referat: Jak badać doświadczenie dziecka z ADHD? Koncepcja badań etnograficznychPanel: Badania jakościowe w antropologii medycznej

Konferencja: Miejsca Pamięci i Pamięć Zbiorowa we Współczesnej Kulturze, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, 9.12.2011; Referat: "Kościół to nie arcybiskup!". Rozmowa członków Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego w Marianowicach jako akt normatywnego definiowana przeszłości 

Konferencja (współpraca przy organizacji): Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie interdyscyplinarnej, Będlewo, 9-10.06.2011, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Etnologii I Antropologii Kulturowej UAM; Referat: “Ta wiedza jest zapisana w naszych ciałach” – analiza dyskursu macierzyństwa w zgodzie z naturą

Konferencja: EASA Annual Conference, 09.2010; Referat: Transition as Estrangement: Alternative History of Political Change in Poland Lived by a Former Security Officer; Panel: Postsocialist Eastern Europe: social transformations and crises in personal biographies

Seminarium instytutowe, wykład: Fixing Polish Memories of Communism: How former dissidents and security officers remember and forget themselves and communis; Department of Social Anthropology, University College London, UK, 01.2010

Konfefencja: Memory, History, Morality: the Socialist Past Today, Newcastle University, 11-12.09.2008; Referat: Ambiguous location: acting out conflicting representations of a hero/victim within the public sphere

Konferencja: 106th American Anthropological Association Annual Meeting, Washington DC, USA, 11.2007; Referat: Excavating memories of political violence in a “lawful” state: a case study of memory reconstructions teased by a legal situation; Panel: Remembering violence: anthropological perspectives on intergenerational transmission

Konferencja: Life in motion: shifting spaces, transcending times, corssing broders, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, 28-30.06.2007, Referat: Legal structures and political subjectivities after the downfall of a repressive regime in Poland – a case study of one trial

Konferencja: Archives: From Memory fo Event, Institute of English Studies, University of London, 9.03.2007, Referat: One life story entangled in the re-emergence of an archive

Nagrody i stypendia

 październik 2015 – wrzesień 2018, staż podoktorski NCN, program FUGA, IEiAK, Uniwersytet Warszawski

wrzesień 2005 – 2008 UCL Graduate School Research Scholarship, UCL, Londyn, Anglia (stypendium na studia doktorskie)  

marzec 2oo8 The UCL Alumni Scholarship Fund, stypendium na wyjazd konferencyjny, 106th AAA conference, Waszyngton, USA  

styczeń 2oo7 The Wenner-Gren Foundation, Dissertation Fieldwork Grant, grant badawczy na badania terenowe w ramach doktoratu

wrzesień 2005 International Visegrad Fund, Visegrad Out-Going Scholarship

wrzesień 2004 – lipiec 2005 Sabanci University, Stambuł, Turcja, stypendium naukowe

2004 Central European University, Budapeszt, Węgry, Outstanding Academic Achievement Award, dyplom MA z wyróżnieniem, stypendium naukowe

Członkostwo w organizacjach

Członek European Association of Social Anthropologists (EASA)