Dr
Andrzej
Perzanowski
assistant professor
Wspomaganie informatyczne IEiAK UW

Area of interest

deviation from the point of view of cultural anthropology; communication processes in local communities; relation between an individual and society; family life and kinship in local communities.

Biography

Biografia  

1988-1993: Uniwersytet Warszawski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
    1993: praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Jerzego S. Wasilewskiego
    Tytuł pracy: "Bzij, zabzij, ja honorem ręce. Bójki wiejskie na przykładzie Kurpiowszczyzny."

Doktorat

    1995-2000: studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW
    2002: obrona rozprawy doktorskiej pod kierunkiem dr hab. Jerzego S. Wasilewskiego
    Tytuł rozprawy: "Kulturowe aspekty dewiacji społecznych w środowisku wiejskim."


Dydaktyka
Zajęcia w latach ubiegłych:

    Odmieńcy i odmienność w kulturze wsi (laboratoria etnograficzne - dwie grupy), Małopolska
    Historia etnologii (wybrane zagadnienia- wykład)
    Jednostka a kultura (ćwiczenia)
    Komunikacja w społeczności wiejskiej (laboratorium etnograficzne), Rzeszowszczyzna
    Antropologia dewiacji (ćwiczenia)
    Monografia społeczności lokalnej Polaków na Wileńszczyźnie, Litwa, (laboratorium etnograficzne)
    Systematyka tradycyjnej kultury ludowej: kultura społeczna (ćwiczenia)
    Wybrane zagadnienia z metodologii (ćwiczenia)


Zajęcia w roku akademickim 2005/2006:

    Seminarium antropologiczne: Dyskurs i narracja; (sem. zimowy)
    Seminarium etnologiczne: Etnograficzne badanie obszarów marginalnych; (sem. zimowy)
    Systematyka tradycyjnej kultury ludowej: kultura społeczna; ćwiczenia (sem. letni)
    Metodologia nauk społecznych; ćwiczenia; (sem, letni)
    Antropologia komunikacji; konwersatorium; (sem. letni)

Selected publications


Publications

ed.  "Centrum na peryferiach. Monografia społeczności lokalnej Ejszyszek i okolic na Wileńszczyźnie", Warszawa 2005.

"Oddity as challenge", [w:] "Between Tradition and Postmodernity: Polish Ethnography at the Turn of the Millennium", Lech Mróz, Zofia Sokolewicz (red.), Warszawa.
"Małopolska," [w:] "Zapisane w pamięci. Opowieści o polskiej kulturze ludowej", K. Braun (red.), Warszawa 1999.
"Bzij, zabzij, ja honorem ręce... Bójka wiejska- walka i rytuał," Konteksty, 1995, z. 1.

Research projects

Doświadczenie badawcze i naukowe

    1989-1991: badania nad relacjami etnicznymi w płn.-wsch. Polsce
    1991-1992: badania polskiej mniejszości etnicznej na Litwie
    1990: Badania terenowe "Budowa i trwanie domu chłopskiego we wsi macedońskiej," Bułgaria; kierownik prof. M. Pokropek
    1992: Badania na temat bójek wiejskich, Kurpiowszczyzna
    1996-1999: Kierowanie projektem badawczym "Odmieńcy i odmienność w kulturze wsi," Małopolska
    1997: Udział w Summer School w ramach programu Tempus, poświęconej antropologii miasta, Uniwersytet Humboldta w Berlinie
    1998: staż w Instytucie Antropologii Społecznej Uniwersytetu w Kopenhadze
    1999-2001: kierowanie projektem " Komunikacja w społeczności wiejskiej", Rzeszowszczyzna
    2000: krótkie badania we wsch. Grenlandii (dystrykt Ammassalik)
    2001-2002: badania w ramach grantu "Inwarianty kultury ludowej Polaków na Wileńszczyźnie"
    lipiec 2003: udział w XV kongresie IUAES (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences):

"Humankind/Nature Interaction: Past, Present and Future", Florencja

    lipiec/sierpień 2003: wstępne badania terenowe w Rodopach środkowych (Smoljan), Bułgaria
    2004 i 2005: badania terenowe w Bułgarii (Rodopy);

Granty

    2001-2002: Kierownik grantu KBN 5H01H03421 "Inwarianty kultury ludowej Polaków na Wileńszczyźnie"
    od r. 2004: Kierownik grantu KBN 1H01H02527 "Chrześcijanie i muzułmanie w społeczeństwie w Bułgarii. Stosunki społeczno-religijne w Rodopach Środkowych"

Contact

a.perzanowski@uw.edu.pl
+48 22 553 16 55