Call for papers (publikacje)

Laboratorium Kultury to czasopismo redagowane przez pracowników, współpracowników i doktorantów związanych z  Zakładem Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego. Proponujemy pogłębiony namysł nad zagadnieniami związanymi z teorią, metodologią i praktyką badań nad kulturą. Poszukujemy formuły dla refleksji z pogranicza kulturoznawstwa i antropologii kultury.

Planowany numer poświęcony  Janowi Czekanowskiemu

Termin: 15 litopada 2016

www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/?p=31629

 

mała kultura współczesna to projekt, którego celem jest aktywizacja doktorantów i młodych naukowców poprzez stworzenie przestrzeni komunikacji. mkw ma być przestrzenią dyskusji, mnożenia pomysłów, zadawania pytań, raczej niż udzielania ostatecznych odpowiedzi. z radością przyjmując popularne konstatacje na temat internetu jako źródła wiedzy „niepewnej”, „niecałkowitej” i „niedoskonałej”, chcemy stworzyć miejsce dla wszystkich małych i potencjalnych pomysłów, kiełkujących komentarzy na temat ważnych dla nas aktualnych wydarzeń, obrazów i tekstów. wobec „Kultury Współczesnej” przyjmujemy pozycję młodszej (internetowej) siostry: niedojrzałej, szczeniackiej, zadającej pytania, dogadującej.

kontakt z redakcją: malakulturawspolczesna@gmail.com.

Planowany numer: przegrywanie

Termin: 05.10.2016

malakulturawspolczesna.org/2016/08/17/cfp-przegrywanie

 

Zeszyty Etnologii Wrocławskiej są  czasopismem naukowym sygnowanym przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.  Na łamach czasopisma ukazują się artykuły prezentujące różnorodność postaw metodologicznych, projektów badawczych, zwłaszcza tych, które realizują postulat oparcia ich o konkretne badania empiryczne w Polsce, Europie i na świecie. Zapraszamy do współpracy autorów podejmujących współczesne zagadnienia, prezentujących nowatorskie koncepcje, proponujących rozmaite perspektywy badawcze.

 

Journal of Urban Ethnology jest rocznikiem, pismem otwartym dla badaczy miejskiej kultury, zarówno w jej wymiarze teoretyczno-metodologicznym, jak i szczegółowej analizy aspektów kultury miasta. Do 10 nr. pismo było wydawane przez Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta, a obecnie Redakcja mieści się przy Pracowni Etnologii w Krakowie, Ośrodka Etnologii i Antropologii Współczesności IAE PAN. 

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do  kolejnego tomu Journal of Urban Ethnology do 31 października 2016 roku. Przyjmujemy teksty poświęcone problematyce miejskiej kultury zarówno w jej wymiarze teoretyczno-metodologicznym jak i szczegółowej analizy aspektów kultury miasta.

Termin: 31.10.2016

Informacje dla autorów

 

Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología is a journal published every four months (January-April, May-August and September-December) that comes out at the beginning of each of these periods, and which was created in 2005 and funded by the School of Social Sciences of the Universidad de los Andes (Colombia). Its objective is to contribute to the advancement and dissemination of anthropological and archaeological knowledge, and to the critical analysis of sociocultural, methodological and theoretical topics that are relevant for the diverse subfields of the discipline and of other related areas of the social and human sciences. Antípoda constitutes an open, critical, pluralist forum in which hitherto unpublished articles and studies are published in Spanish, English and Portuguese.

Planowany numer: Anthropology and Security

Termin: 30.12.2016

Routledge Tourism and Embodiment Book We warmly invite you to submit abstracts to be considered for inclusion in a book proposal for the Routledge Advances in Tourism and Anthropology series edited by Dr Catherine Palmer (University of Brighton, UK) and Dr Hazel Andrews (Liverpool John Moores University, UK). Abstracts of 250 words in the form of a word-processed email attachment should be sent to c.a.palmer@brighton.ac.uk and h.j.andrews@ljmu.ac.uk by Friday 28th October 2016. Please include contact details with the abstract.
Contributions are welcomed that address but are not limited to the following broad areas: Embodiment in relation to specific activities / attractions, Food and drink, Memory, Imagination, Materiality, Emotion, Nature, animals, Technology – including the idea of post human.

 

Perspektywy kulturoznawcze są naukowym czasopismem internetowym redagowanym przez pracowników Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM. W zamierzeniu ma być platformą wymiany myśli na temat szeroko pojętej kultury artystycznej – produkcji, dystrybucji i recepcji sztuki. Specyfiką pisma jest przyglądanie się praktykom artystycznym z perspektywy kulturoznawczej, jednak nie zamykamy się na przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych.

 

Rocznik Studia Polsko-Wschodnie to nowa seria wydawnicza o tematyce w zakresie historii Polski,w tym najnowszej, nauk o społeczeństwie i kulturze, o literaturze i języku. Szczególną wagę przywiązujemy do takich zagadnień, jak polsko-wschodnioeuropejskie powiązania społeczno-kulturowe, literackie i językowe, dziedzictwo kulturowe obszaru dawnej Rzeczypospolitej, rola i miejsce Polski w procesach społeczno-politycznych i kulturowych, dokonujących się w krajach Europy Wschodniej, recepcja kultury polskiej w krajach Europy Wschodnieji in. Teksty są publikowane w języku polskim, a także innych językach europejskich, przeważnie angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Artykuły są przyjmowane do końca września każdego roku kalendarzowego.
Wymogi techniczne

 

Łódzkie Studia Etnograficzne w serii wychodzą tomy jednoautorskie i wieloautorskie – te ostatnie mają charakter monograficzny, dzięki temu jeden temat zostaje wnikliwie opracowany przez autorów reprezentujących różne stanowiska metodologiczne, odmiennie czytających i interpretujących współczesną rzeczywistość. Specyfikę serii określają ramy współczesnych debat i zainteresowań antropologów oraz połączenie teorii z praktyką. 

 

Miscellanea Anthropologica et Sociologica publikuje teksty z zakresu socjologii, antropologii, etnologii i filozofii kultury. Na pismo składają się w pierwszej kolejności teksty koncentrujące się każdorazowo na jakimś obranym temacie przewodnim. 

Planowany numer: Humor

Termin: 30.10.2016

maes-online.com/newsy.php?id_news=246&idc=138

Planowany numer: Psychopatologia życia społecznego

Termin: 30.09.2016

maes-online.com/newsy.php?id_news=244&idc=138

 

International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS) is an open access and peer-reviewed journal published by Center for Promoting Ideas (CPI), USA. The main objective of IJHSS is to provide an intellectual platform for the international scholars. IJHSS aims to promote interdisciplinary studies in humanities and social science and become the leading journal in humanities and social science in the world.

IJHSS is inviting papers for the upcoming issue of the journal.

 

Stan rzeczy -  za cel stawia sobie umożliwienie dialogu między socjologią a innymi dyscyplinami z kręgu nauk społecznych i humanistycznych: antropologią, ekonomią, filozofią, historią, literaturoznawstwem, prawem, teologią etc. Interdyscyplinarność rozumiemy zarówno jako przekraczanie granic między wąsko zakreślonymi polami badawczymi, jak i łączenie rozmaitych technik i metod badawczych. 

 

Ethnicity Studies- is a peer-reviewed series of ethnicity-related studies and their methodology, published annually in English and Lithuanian by the Institute for Ethnic Studies.

 

Studia Historica Gedanensia pismo wydawane przez Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Periodyk ukazuje się regularnie, każdy tom jest recenzowany, aktualnie wyceniany w rankingu czasopism na 4 pkt.