Formularze i dokumenty

Prosimy o kierowanie wszelkich uwag na adres: etnologia@uw.edu.pl

Ważne strony

 

Różne (dla studentów, absolwentów)

  • Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Historycznego UW podania do Prodziekana ds. Studenckich powinny być pisane w USOS-ie, drukowane, podpisane przez studenta, a następnie złożone do zaopiniowania przez Dyrektora ds. Studenckich - dr Huberta Wiercińskiego w  sekretariatu IEiAK pok. 100                                                          
  • Wzór Karty Obiegowej - druk końcowego rozliczenia studenta w usos
  • Wzór podania do BUW- Oświadczenie po wygaśnięciu praw studenta chcącego korzystać przed obroną z wypożyczania książek w BUW

UMOWY

1. Umowa o dzieło [wersja polska][wersja angielska]   UWAGA: umowa o dzieło każdorazowo wymaga akceptacji Radcy Prawnego

2A. Umowa o dzieło do umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część A  [wersja edytowalna]

2B. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część B  [wersja edytowalna]

RACHUNEK do umowy nr 1, 2A, 2B  , [wersja edytowalna]

4. Umowa zlecenie, [wersja edytowalna]

5. RACHUNEK do umowy zlecenia, [wersja edytowalna]

ZUS-y

Emeryci, doktoranci, bezrobotni:  ZUS ZUA ,   ZUS ZWUA
Pełnoetatowcy, półetatowcy, własna firma: ZUS ZZA , ZUS ZWUA

 

Wyjazdy ze studentami - Laboratoria

Przed wyjazdem
    1. Preliminarz wyjazdu,
    2. lista studentów,
    3. wniosek o zaliczkę (w sekretariacie)
    4. Ubezpieczenie studentów:

Rozliczenie wyjazdu (po powrocie): 

 

Wyjzady służbowe: krajowe i zagraniczne

Biuro Współpracy z Zagranicą przypomina, że zgodnie z Umową zawartą z PT-H Supertour  (§5 pkt 3) pracownik/student UW ma prawo do zakupu biletów lotniczych oferowanych przez inne biuro lub przewoźnika jedynie w przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie proponowanej przez Supertour. UWAGA! Porównując ceny biletów należy uwzględniać standard podróży. Nie należy zatem porównywać ceny biletów oferowanej przez przewoźnika regularnego z ceną biletów oferowaną przez przewoźnika nisko kosztowego.

 

Wniosek wyjazdowy
Rachunek kosztów
Druk delegacji krajowej - do pobrania z sekretariatu IEiAK pok. 100
Umowa na samochód
Ewidencja przebiegu pojazdu
Oświadczenie o odbyciu podróży służbowej własnym samochodem
Umowa finansewania wyjazdów krajowych/ zagranicznych - dla osób nie będacych pracownikami UW
Druk - Zlecenie zakupu biletu Lista kontaktowa  Supertour
Druk - zakup biletu na tanie linie lotnicze

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ORAZ UMIĘDZYNARODOWIENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO - dofinansowanie Rektora UW (Mikrogranty)

Diety na podróż zagranicvzną ważne od marca 2013
Pismo dotyczące diet i rozliczenie wyjazdu
Średnie kursy walut NBP

Diety w Polsce:
RYCZAŁT NOCLEGOWY - 45,00 ZŁ
DIETA - 30,00 ZŁ
RYCZAŁT DOJAZDOWY - 6,00 ZŁ

Ubezpieczenie

(Informacja na stronie UW)

Ubezpieczenie podczas wyjazdów zagranicznych

Pracownicy i studenci UW mogą zawierać ubezpieczenia Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Assistance w czasie zagranicznych wyjazdów służbowych (bez ograniczeń terytorialnych) na preferencyjnych warunkach składkowych w „UNIQA” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Dokumenty do pobrania:

 

Przyjazd gości/ organizacja konferencji

1. Przyjazd gości z zagranicy:
 2. Rezerwacja hotelu:

1. Druk - preliminarz konferencji  (składamy w Sekcji Ekonomiczno-Finansowej Wydziału Historycznego)

2. Wynajem sal

 

Inne formularze/druki

  •  Dział zamówień publicznych (zakup papieru, materiałów biurowych)
  • ZARZĄDZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji
  • Protokół Odbioru  (należy wypełnić przy zakupie każdego komputera, aparatu fotograficznego, dyktafonu itd)
  • OT - Należy wypełnić zakupując komputer lub inny środek trawły - Uwaga dyktafon nie jest środkiem trwałym.

 

Formularze UW